Usluge - 185940-2017

18/05/2017    S95

Belgija-Bruxelles: Okvirni ugovor o uslugama za pružanje pomoći provedbi sustava performansi i naplate za usluge u zračnoj plovidbi

2017/S 095-185940

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Directorate-General for Mobility and Transport, Directorate E — Aviation
Poštanska adresa: avenue du Bourget 1
Mjesto: Brussels (Evere)
NUTS kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštanski broj: 1140
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Unit E3 Single European Sky
E-pošta: MOVE-E3-SINGLE-SKY-UNIT@ec.europa.eu
Telefon: +32 22958245
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/transport/home_en
Adresa profila kupca: http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/tenders_en
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2500
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: mobilnost i prijevoz — zrakoplovstvo.

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Okvirni ugovor o uslugama za pružanje pomoći provedbi sustava performansi i naplate za usluge u zračnoj plovidbi

II.1.2)Glavna CPV oznaka
79000000 Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje, zapošljavanje, tiskanje i sigurnost
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet okvirnog ugovora je pružanje Komisiji, u kratkom roku, visokokvalificirane vanjske stručnosti za podršku javnom naručitelju u osmišljavanju, pripremi i provedbi politika, inicijativa i zakonskih prijedloga u području politike Jedinstvenog europskog neba (sustavi performansi i naplate za usluge u zračnoj plovidbi) te podršku tijelu za reviziju performansi (Performance Review Body – PRB). Zadaci se mogu sastojati od tehničke, administrativne i/ili ekonomske pomoći.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 20 000 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
73200000 Usluge savjetovanja na području istraživanja i razvoja
79330000 Statističke usluge
73220000 Usluge savjetovanja na području razvoja
79140000 Usluge pravnog savjetovanja i informiranja
79419000 Usluge savjetovanja na području ocjenjivanja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prostori ugovaratelja — u blizini prostora Komisije.

II.2.4)Opis nabave:

Svrha okvirnog ugovora je pružanje Komisiji, u kratkom roku, visokokvalificirane vanjske stručnosti za podršku javnom naručitelju u osmišljavanju, pripremi i provedbi politika, inicijativa i zakonskih prijedloga u području politike Jedinstvenog europskog neba (sustavi performansi i naplate) te podršku tijelu za reviziju performansi (PRB). Zadaci obuhvaćeni ovim pozivom na nadmetanje mogu se sastojati od tehničke, administrativne i/ili ekonomske pomoći u prethodno navedenim područjima.

Od jeseni 2017., nakon ovog poziva na nadmetanje, uspješni ugovaratelj pružat će nezavisnu podršku PRB-u, uključujući tajničku i administrativnu podršku. Nadalje, uspješni ugovaratelj pružat će dodatne usluge izravno Komisiji za podršku Komisiji u naknadnom praćenju preporuka i rezultata PRB-a.

1. zadatak: kvalificirana stručna podrška PRB-u (izrada analiza i izvješća).

2. zadatak: administrativna podrška PRB-u.

3. zadatak: kvalificirana stručna podrška Komisiji (naknadno praćenje preporuka i rezultata PRB-a).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 20 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Okvirni ugovor sklopit će se na razdoblje od 2 godine te se može obnoviti na dodatna 2 razdoblja od 1 godine, prešutnim sporazumom. Ukupno trajanje okvirnog ugovora neće prelaziti 4 godine.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt: Instrument za povezivanje Europe (CEF) — prometni sektor.
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 19/06/2017
Lokalno vrijeme: 17:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 27/06/2017
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

DG Mobility and Transport, rue Demot 24, 1049 Bruxelles, BELGIJA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Najviše 2 predstavnika po ponuditelju mogu sudjelovati u otvaranju ponuda kako je predviđeno odjeljkom IV.2.7. Zbog razloga povezanih s organizacijom i sigurnosti, ponuditelj mora dostaviti puno ime i broj osobne iskaznice ili putovnice predstavnika najmanje 3 radna dana unaprijed na adresu MOVE-E3-SINGLE-SKY-UNIT@EC.EUROPA.EU

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2825
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
08/05/2017