Tjänster - 185940-2017

18/05/2017    S95

Belgien-Bryssel: Ramavtal för tjänster för tillhandahållande av stöd till genomförandet av prestations- och avgiftssystem för flygtrafiktjänster

2017/S 095-185940

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Directorate-General for Mobility and Transport, Directorate E — Aviation
Postadress: avenue du Bourget 1
Ort: Brussels (Evere)
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1140
Land: Belgien
Kontaktperson: Unit E3 Single European Sky
E-post: MOVE-E3-SINGLE-SKY-UNIT@ec.europa.eu
Telefon: +32 22958245
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/transport/home_en
Upphandlarprofil: http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/tenders_en
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2500
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: rörlighet och transport – luftfart.

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal för tjänster för tillhandahållande av stöd till genomförandet av prestations- och avgiftssystem för flygtrafiktjänster

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79000000 Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Föremålet för ramavtalet (framework contract – FWC) är att med kort varsel tillhandahålla kommissionen högkvalificerad extern expertis för att stödja den upphandlande myndigheten vid utformning, utarbetande och genomförande av politik, initiativ och lagförslag inom området strategin för ett gemensamt europeiskt luftrum (prestations- och avgiftssystem för flygtrafiktjänster) samt att stödja organet för prestationsgranskning (Performance Review Body – PRB). Uppgifterna kan bestå av tekniskt, administrativt och/eller ekonomiskt stöd.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 20 000 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
73200000 FoU-rådgivning
79330000 Statistiktjänster
73220000 Utvecklingsrådgivning
79140000 Juridisk rådgivning och informationstjänster
79419000 Utvärderingskonsulttjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Uppdragstagarens lokaler – närhet till kommissionens lokaler.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Ramavtalets syfte är att med kort varsel tillhandahålla kommissionen högkvalificerad extern expertis för att stödja den upphandlande myndigheten vid utformning, utarbetande och genomförande av politik, initiativ och lagförslag inom området strategin för ett gemensamt europeiskt luftrum (prestations- och avgiftssystem) samt att stödja organet för prestationsgranskning (PRB). Uppgifterna som omfattas av anbudsinfordran kan bestå av tekniskt, administrativt och/eller ekonomiskt stöd inom ovannämnda områden.

Fr.o.m. hösten 2017, efter denna anbudsinfordran, kommer den utvalde uppdragstagaren att tillhandahålla oberoende stöd till förmån för PRB, inklusive sekretariatstöd och administrativt stöd. Den utvalde uppdragstagaren kommer vidare att tillhandahålla ytterligare tjänster direkt till kommissionen för att stödja den i uppföljningen av PRB:s rekommendationer och slutsatser.

Arbetsuppgift 1: kvalificerat expertstöd till PRB (analys och avfattande av rapporter).

Arbetsuppgift 2: administrativt stöd till PRB.

Arbetsuppgift 3: kvalificerat expertstöd till kommissionen (uppföljning av PRB:s rekommendationer och slutsatser).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 20 000 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Ramavtalet kommer att slutas för en period på 2 år och kan förlängas för ytterligare 2 perioder på 1 år genom tyst överenskommelse. Den totala löptiden för ramavtalet ska inte överstiga 4 år.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) – transportsektorn.
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 19/06/2017
Lokal tid: 17:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 27/06/2017
Lokal tid: 10:00
Plats:

DG Mobility and Transport, rue Demot 24, 1049 Bruxelles, BELGIEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Högst 2 företrädare per anbudsgivare får närvara vid öppnandet av anbud enligt punkt IV.2.7. Av organisatoriska skäl och säkerhetsskäl ska anbudsgivaren tillhandahålla företrädarnas fullständiga namn och nummer på ID-kort eller pass minst 3 arbetsdagar i förväg till MOVE-E3-SINGLE-SKY-UNIT@EC.EUROPA.EU

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2825
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
08/05/2017