Услуги - 185961-2018

28/04/2018    S83    Съд на Европейския съюз - Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

Люксембург-Люксембург: Експлоатация и поддръжка на техническите инсталации в сградите на Съда на Европейския съюз

2018/S 083-185961

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Съд на Европейския съюз
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Люксембург
Лице за контакт: Cour de justice de l'Union européenne — Section «Facility Management»
Телефон: +352 43032367
Електронна поща: COJ-PRQ-17-033@curia.europa.eu
код NUTS: LU000

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://curia.europa.eu/

Адрес на профила на купувача: http://curia.europa.eu/

I.1)Наименование и адреси
Велико херцогство Люксембург — Ministère du développement durable et des infrastructures — Administration des bâtiments publics
Luxembourg
Люксембург
Лице за контакт: Cour de justice de l'Union européenne — Section «Facility Management»
Телефон: +352 43032367
Електронна поща: COJ-PRQ-17-033@curia.europa.eu
код NUTS: LU000

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://curia.europa.eu/

Адрес на профила на купувача: http://curia.europa.eu/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
Поръчката обхваща съвместно възлагане
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Експлоатация и поддръжка на техническите инсталации в сградите на Съда на Европейския съюз

Референтен номер: COJ-PRQ-17/033
II.1.2)Основен CPV код
50700000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Експлоатация, наблюдение, както и рутинна поддръжка и пълно гаранционно обслужване на техническите инсталации на сградите: допълнителни услуги, които не са сходни с дейностите, обхванати въз основа на твърда цена.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 32 894 823.64 EUR
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU0
Основно място на изпълнение:

Сгради, които са или ще бъдат заети от Съда на Европейския съюз във Велико херцогство Люксембург.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Експлоатация, наблюдение, както и рутинна поддръжка и пълно гаранционно обслужване на техническите инсталации на сградите:

— операции по превантивна поддръжка (системна и условна),

— операции по корективна поддръжка, при които стойността на резервните части е под 350 EUR без данъци,

— операции по пълно гаранционно обслужване (при които стойността на резервните части е над 350 EUR без данъци),

— управление, както и услуги по управление на енергията и околната среда,

— задължителни периодични проверки.

Допълнителни услуги, които нямат никакви сходства с дейностите, обхванати въз основа на твърда цена.

Инсталациите са групирани в 11 технически области:

1. Отоплителни, вентилационни и климатични инсталации (HVAC);

2. електроенергия;

3. системи за регулиране и централно управление на сградите;

4. защита и пожарна безопасност;

5. сигурност, контрол на достъпа, проникване и видеонаблюдение;

6. санитарни и водопроводни инсталации;

7. електромеханично оборудване;

8. кухненско оборудване;

9. подемни машини;

10. автоматично транспортиране на документи;

11. техническа архитектура.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Качество / Тежест: 30 %
Цена - Тежест: 70 %
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 215-446064
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Наименование:

Експлоатация и поддръжка на техническите инсталации в сградите на Съда на Европейския съюз

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
16/03/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 5
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 5
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Veolia Luxembourg SA
Livange
Люксембург
код NUTS: LU000
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 34 000 000.00 EUR
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 32 894 823.64 EUR
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

2 посещения на място и информационни сесии са планирани за 6.12.2017 г. и за 8.12.2017 г. в 10:00 ч.

Участието в 1 от тези посещения е задължително, за да се подаде оферта. Не е разрешено участие в 2-те посещения.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Общ съд
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Факс: +352 4303-2100

Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
23/04/2018