Υπηρεσίες - 185961-2018

28/04/2018    S83    Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Υπηρεσίες - Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Λειτουργία και συντήρηση των τεχνικών εγκαταστάσεων για τα κτίρια του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2018/S 083-185961

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης

Αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Υπηρεσίες

Legal Basis:

Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Cour de justice de l'Union européenne — Section «Facility Management»
Τηλέφωνο: +352 43032367
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COJ-PRQ-17-033@curia.europa.eu
Κωδικός NUTS: LU000

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: http://curia.europa.eu/

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://curia.europa.eu/

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Κράτος του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου — Υπουργείο Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υποδομών — Διοίκηση Δημόσιων Κτιρίων
Luxembourg
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Cour de justice de l'Union européenne — Section «Facility Management»
Τηλέφωνο: +352 43032367
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COJ-PRQ-17-033@curia.europa.eu
Κωδικός NUTS: LU000

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: http://curia.europa.eu/

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://curia.europa.eu/

I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
Η σύμβαση αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Λειτουργία και συντήρηση των τεχνικών εγκαταστάσεων για τα κτίρια του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αριθμός αναφοράς: COJ-PRQ-17/033
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
50700000
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Λειτουργία, επίβλεψη, τακτική συντήρηση καθώς και πλήρης εγγύηση των τεχνικών εγκαταστάσεων των κτιρίων: οι συμπληρωματικές παροχές δεν περιλαμβάνονται στην κατ' αποκοπή κάλυψη παρεμβάσεων.

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.1.7)Συνολική αξία των προμηθειών (χωρίς ΦΠΑ)
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 32 894 823.64 EUR
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU0
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Κτίρια στα οποία στεγάζεται ή θα στεγαστεί το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Λειτουργία, επίβλεψη, τακτική συντήρηση καθώς και πλήρης εγγύηση των τεχνικών εγκαταστάσεων των κτιρίων:

— εργασίες προληπτικής συντήρησης (συστηματική και υπό όρους),

— εργασίες διορθωτικής συντήρησης για την οποία η αξία των ανταλλακτικών είναι χαμηλότερη από 350 EUR χωρίς φόρο,

— εργασίες πλήρους εγγύησης (εργασίες για τις οποίες η αξία των ανταλλακτικών είναι υψηλότερη από 350 EUR χωρίς φόρο),

— παροχή υπηρεσιών λειτουργίας, περιβαλλοντικής και ενεργειακής διαχείρισης,

— υποχρεωτικοί περιοδικοί έλεγχοι.

Οι συμπληρωματικές παροχές δεν περιλαμβάνονται στην κατ' αποκοπή κάλυψη παρεμβάσεων.

Οι εγκαταστάσεις ταξινομούνται σε 11 τεχνικούς τομείς:

1. Θέρμανση-αερισμός-κλιματισμός (HVAC),

2. ηλεκτρισμός,

3. ρύθμιση και κεντρική τεχνική διαχείριση (GTC),

4. πυροπροστασία και πυρασφάλεια,

5. ασφάλεια, έλεγχος πρόσβασης, παρείσφρησης και βιντεοπαρακολούθησης,

6. εγκαταστάσεις υγιεινής, υδραυλικά,

7. ηλεκτρομηχανικοί εξοπλισμοί,

8. εξοπλισμοί κουζίνας,

9. ανυψωτικά μηχανήματα,

10. αυτόματη μεταφορά εγγράφων,

11. τεχνική αρχιτεκτονική.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ποιότητα / Στάθμιση: 30 %
Τιμή - Στάθμιση: 70 %
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2017/S 215-446064
IV.2.8)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών
IV.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Τίτλος:

Λειτουργία και συντήρηση των τεχνικών εγκαταστάσεων για τα κτίρια του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
16/03/2018
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 5
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 5
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 0
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Veolia Luxembourg SA
Livange
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Κωδικός NUTS: LU000
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 34 000 000.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 32 894 823.64 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Έχουν προβλεφθεί 2 επιτόπιες επισκέψεις και ενημερωτικές συνεδριάσεις στις 6.12.2017 και στις 8.12.2017 στις 10:00.

Η συμμετοχή σε μία από τις ως άνω επισκέψεις είναι υποχρεωτική για την υποβολή προσφοράς. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή και στις 2 επισκέψεις.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Γενικό Δικαστήριο
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Φαξ: +352 4303-2100

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
23/04/2018