С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

Има проблеми с показването на обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по тяхното отстраняване. Междувременно, моля, вижте нашата специална страница за повече информация и насоки.

Можете да се регистрирате за нашия 4-и семинар с повторни ползватели на данни от TED, който ще се проведе на 14 декември 2023 г.

Услуги - 185975-2018

28/04/2018    S83

Бeлгия-Брюксел: Поддръжка на охранителните инсталации в сгради, заети и/или управлявани от Европейската комисия в Белгия и Люксембург

2018/S 083-185975

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2018/S 064-141552)

Правно основание:

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Direction générale ressources humaines et sécurité, unité DDG.HR.R.1 « Finances, Marchés publics et Contrôle interne »
Пощенски адрес: Bureau SC11 06/049
Град: Bruxelles
код NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Електронна поща: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr
Адрес на профила на купувача: https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Поддръжка на охранителните инсталации в сгради, заети и/или управлявани от Европейската комисия в Белгия и Люксембург

Референтен номер: HR/R1/PR/2017/059
II.1.2)Основен CPV код
50610000 Услуги по ремонт и поддържане на съоръжението за безопасност
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Тази поръчка има за цел поддръжка на охранителните инсталации в сгради, заети и/или управлявани от Европейската комисия в Белгия и Люксембург.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
26/04/2018
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 064-141552

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 30/04/2018
Да се чете:
Дата: 16/05/2018
VII.2)Друга допълнителна информация: