Lieferungen - 185983-2020

Submission deadline has been amended by:  240622-2020
22/04/2020    S79

Polen-Siemiatycze: Lehrbedarf

2020/S 079-185983

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Powiat siemiatycki
Postanschrift: ul. Legionów Piłsudskiego 3
Ort: Siemiatycze
NUTS-Code: PL84 Podlaskie
Postleitzahl: 17-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Walentyna Tararuj
E-Mail: zp@siemiatycze.pl
Telefon: +48 856566512
Fax: +48 856566501
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.siemiatycze.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.bip.st.siemiatycze.wrotapodlasia.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wyposażenia dydaktycznego pracowni zawodowych w Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostrożanach i Zespole Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.OG.272.2.2020 ZP.OG.272.2.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39162110 Lehrbedarf
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dydaktycznego do pracowni zawodowych w Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostrożanach i Zespole Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie realizowana w ramach projektu pn. „Kompleksowa modernizacja pracowni zawodowych w powiecie siemiatyckim”.

2. Przedmiot zamówienia ma na celu dostosowanie wyposażenia sal edukacyjnych, do nauki w zawodach występujących w strukturze szkoły w Ostrożanach i w Czartajewie.

3. Celem jest dostawa elementów stanowiących wyposażenie stanowisk sal edukacyjnych (montażu i instalacji), objętych postępowaniem w budynkach szkół w Ostrożanach i w Czartajewie przeprowadzenie koniecznych szkoleń oraz przekazanie instrukcji bezpiecznego użytkowania dostarczonych elementów zamówienia.

4. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 uPzp.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część I. pn. – „Dostawa wyposażenia pracowni dydaktycznych (pracownia planowania żywienia, obsługi konsumenta i gastronomiczna) w Zespole Szkół Rolniczych w Ostrożanach” zwana w skrócie – „cz. I”

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39162110 Lehrbedarf
39312000 Ausrüstung für die Zubereitung von Speisen
39220000 Küchenausstattung, Haushalts- und Heimartikel, Catering-Zubehör
39221000 Kücheneinrichtungen
39221200 Tafelgeschirr
39221100 Küchenbedarf
39223000 Löffel, Gabeln
39100000 Möbel
39151300 Modulmöbel
39141400 Einbauküchen
39141200 Arbeitsplatten
39121200 Tische
39141000 Küchenmöbel
42214100 Backöfen
39711000 Elektrische Küchengeräte für den Hausgebrauch
39711360 Öfen
39711420 Kochfelder
42000000 Industrielle Maschinen
39711310 Elektrische Kaffeemaschinen
39711200 Küchenmaschinen
39711100 Kühlschränke und Tiefkühltruhen
39713000 Elektrische Reinigungsgeräte für den Hausgebrauch; Bügeleisen
39713200 Waschmaschinen und Wäschetrockner
39713500 Elektrische Bügeleisen
39713210 Waschmaschine mit kombiniertem Wäschetrockner
39713100 Geschirrspülmaschinen
48700000 Dienstprogramme für Softwarepakete
48190000 Unterrichtssoftwarepaket
30200000 Computeranlagen und Zubehör
30213100 Tragbare Computer
38652100 Vorführgeräte
30232100 Drucker und Plotter
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL84 Podlaskie
Hauptort der Ausführung:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostrożanach, Ostrożany 41, 17-312 Drohiczyn, powiat siemiatycki, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Dostawa wyposażenia pracowni dydaktycznych. Dostawa obejmuje pracownie planowania żywienia, pracownię obsługi konsumenta i pracownię gastronomiczną w Zespole Szkół Rolniczych w Ostrożanach.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wykaz rzeczowy i ilościowy wyposażenia do poszczególnych pracowni został wskazany w załączniku nr 1A do SIWZ zaś załącznik 1A.1 – „pracownia gastronomiczna” i załącznik 1A.2 – „pracownia obsługi konsumenta” przedstawiają rzut pomieszczeń pracowni ze wskazaniem usytuowania i rozmieszczenia wymaganego wyposażenia w tych pracowniach (rysunki pomocnicze).

2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązany jest w szczególności do spełnienia na rzecz Zamawiającego następujących świadczeń:

a) dostawy wyposażenia własnym transportem i na własny koszt i ryzyko do miejsca spełnienia świadczenia(szkoły);

b) rozładunku wyposażenia ze środka transportu oraz jego przetransportowania, wniesienia do wskazanych przez dyrektora szkoły pomieszczeń, rozpakowania, rozmieszczenia, a jeśli dotyczy:

— montażu/instalacji podłączenia i konfiguracji dostarczonych maszyn i urządzeń na wyznaczonych stanowiskach w siedzibie,

— uruchomienia i dokonania pierwszego rozruchu,

— przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego,

— usunięcie wszelkich uszkodzeń, zabrudzeń, wywiezienie opakowań itp. – na własny koszt w terminie przed odbiorem.

c) w ramach wykonania każdej z części zamówienia, zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ oraz umowy zawartej na wykonanie tej części zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany przy użyciu materiałów własnych, własnym staraniem i na własny koszt (bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego) dokonać:

— instalacji i konfiguracji oprogramowania na dostarczanych urządzeniach, które tego wymagają,

— uruchomienia i przetestowania dostarczonych maszyn i urządzeń w zakresie zapewniającym ich prawidłowe działanie i użytkowanie, zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami Zamawiającego.

d) zapewnienia obsługi serwisowej w ramach gwarancji jakości na warunkach określonych we wzorze umowy.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPPD.08.02.01-20-0019/18

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Europejski fundusz rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego na lata 2014–2020.

Oś priorytetowa – Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkolnej, poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część II. pn. – „Dostawa wyposaż. pracowni dydaktycznych (prac. obrabiarek CNC, prac. rysunku techn., technologii mech. i warsztatów) do nauki zawodu technik mechanik w ZST w Czartajewie – „część II”

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39162110 Lehrbedarf
42622000 Außengewinde- oder Innengewindeschneidmaschinen
42620000 Drehmaschinen, Bohr- und Fräswerkzeugmaschinen
42621100 CNC-Drehmaschine
42623000 Fräsmaschinen
38300000 Messinstrumente
30200000 Computeranlagen und Zubehör
30194000 Zeichengeräte
48821000 Netzwerkserver
30213300 Tischcomputer
38652100 Vorführgeräte
30232100 Drucker und Plotter
38510000 Mikroskope
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL84 Podlaskie
Hauptort der Ausführung:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie, Czartajew, ul. Długa 130, 17-300 Siemiatycze, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Dostawa wyposażenia pracowni dydaktycznych do nauki zawodu technik mechanik w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie. Wyposażeniem objęte zostają pracownia obrabiarek CNC, pracownia rysunku technicznego, technologii mechanicznej oraz warsztatów.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wykaz rzeczowy i ilościowy wyposażenia pracowni został wskazany w załączniku nr 1B do SIWZ.

2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązany jest w szczególności do spełnienia na rzecz Zamawiającego następujących świadczeń:

a) dostawy wyposażenia własnym transportem i na własny koszt i ryzyko do miejsca spełnienia świadczenia (szkoły);

b) rozładunku wyposażenia ze środka transportu oraz jego przetransportowania, wniesienia do wskazanych przez dyrektora szkoły pomieszczeń, rozpakowania, rozmieszczenia, a jeśli dotyczy:

— montażu/instalacji podłączenia i konfiguracji dostarczonych maszyn i urządzeń na wyznaczonych stanowiskach w siedzibie,

— uruchomienia i dokonania pierwszego rozruchu,

— przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego,

— usunięcie wszelkich uszkodzeń, zabrudzeń, wywiezienie opakowań itp. – na własny koszt w terminie przed odbiorem.

c) w ramach wykonania każdej z części zamówienia, zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ oraz umowy zawartej na wykonanie tej części zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany przy użyciu materiałów własnych, własnym staraniem i na własny koszt (bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego) dokonać:

— instalacji i konfiguracji oprogramowania na dostarczanych urządzeniach, które tego wymagają,

— uruchomienia i przetestowania dostarczonych maszyn i urządzeń w zakresie zapewniającym ich prawidłowe działanie i użytkowanie, zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami Zamawiającego.

d) zapewnienia obsługi serwisowej w ramach gwarancji jakości na warunkach określonych we wzorze umowy.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPPD.08.02.01-20-0019/18

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Europejski fundusz rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego na lata 2014–2020.

Oś priorytetowa – Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkolnej, poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część III. pn. – „Dostawa wyposażenia pracowni dydaktycznych elektryczno-energetycznych do nauki zawodu technik elektryk w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie” – „cz. III”

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39162110 Lehrbedarf
31200000 Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungen
09331200 Photovoltaische Solarmodule/Solarzellen
45223810 Fertigkonstruktionen
38552000 Elektronische Messgeräte
38551000 Stromzähler
31170000 Transformatoren
31213100 Verteilerkästen
31211000 Schalttafeln und Sicherungskästen
31121331 Turbinenläufer
31121340 Windkraftwerkpark
18000000 Kleidung, Fußbekleidung, Gepäckartikel und Zubehör
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL84 Podlaskie
Hauptort der Ausführung:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie, Czartajew, ul. Długa 130, 17-300 Siemiatycze, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Dostawa wyposażenia pracowni dydaktycznych. Dostawa obejmuje wyposażenie w sprzęt dydaktyczny pracowni elektryczno-energetycznych do nauki zawodu technik elektryk w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wykaz rzeczowy i ilościowy wyposażenia pracowni został wskazany w załączniku nr 1C do SIWZ.

2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązany jest w szczególności do spełnienia na rzecz Zamawiającego następujących świadczeń:

a) dostawy wyposażenia własnym transportem i na własny koszt i ryzyko do miejsca spełnienia świadczenia (szkoły);

b) rozładunku wyposażenia ze środka transportu oraz jego przetransportowania, wniesienia do wskazanych przez dyrektora szkoły pomieszczeń, rozpakowania, rozmieszczenia, a jeśli dotyczy:

— montażu/instalacji podłączenia i konfiguracji dostarczonych maszyn i urządzeń na wyznaczonych stanowiskach w siedzibie,

— uruchomienia i dokonania pierwszego rozruchu,

— przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego,

— usunięcie wszelkich uszkodzeń, zabrudzeń, wywiezienie opakowań itp. – na własny koszt w terminie przed odbiorem.

c) w ramach wykonania każdej z części zamówienia, zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ oraz umowy zawartej na wykonanie tej części zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany przy użyciu materiałów własnych, własnym staraniem i na własny koszt (bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego) dokonać:

— instalacji i konfiguracji oprogramowania na dostarczanych urządzeniach, które tego wymagają,

— uruchomienia i przetestowania dostarczonych maszyn i urządzeń w zakresie zapewniającym ich prawidłowe działanie i użytkowanie, zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami Zamawiającego.

d) zapewnienia obsługi serwisowej w ramach gwarancji jakości na warunkach określonych we wzorze umowy.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPPD.08.02.01-20-019/18

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Europejski fundusz rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego na lata 2014–2020.

Oś priorytetowa – Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkolnej, poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Zamawiający żąda, by Wykonawca wykazał brak podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25. ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, tj.:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu;

2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

3) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

4) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 pkt 1 i 2:

1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

2) pkt 2 – składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis wskazany w pkt 2 zdanie drugie stosuje się.

4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 1 pkt 1, składa dokument, o którym mowa w pkt 2 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju,w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis wskazany w pkt 2 zdanie drugie stosuje się.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego oferty, do podpisania umowy zgodnej z zaakceptowanym wzorem, w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

1) w zakresie przedmiotu umowy:

— w sytuacji, gdy w czasie realizacji umowy produkcja wyposażenia zostanie zakończona lub ograniczona, po zaproponowaniu przez Wykonawcę wyposażenia o parametrach jakościowych nie gorszych od stanowiącego przedmiot umowy,

— aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

2) zmiany terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

a) przestoju i opóźnienia zawinionego przez Zamawiającego lub inne podmioty niezależne od Zamawiającego.

3. Opis warunków zmian znajduje w projekcie umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 26/05/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 26/05/2020
Ortszeit: 13:00
Ort:

Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach, ul. Leg. Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, POLSKA, pok. nr 202, II piętro. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. W postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium.

2. Wadium może być wniesione w 1 lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 20019 poz. 310).

3. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z ustawą Pzp, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

5. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na poniższy rachunek bankowy: Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Białymstoku nr 47 1240 5211 1111 0010 5809 0007 z dopiskiem „Wadium – dostawa wyposażenia – część (wymienić część/ci, na którą/e składana jest oferta)...”.

W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż 1 część, wadium powinno zostać wniesione w wysokości równej sumie wadiów wszystkich części, na które składana jest oferta (tj. kwota wadium może stanowić sumę kwot określonych dla każdej z części, lub wniesione do każdej z części oddzielnie, na które składana jest oferta, w każdym przypadku należy dopisać nazwy części). Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe, na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości:

— część I – 23 000,00 PLN słownie: (dwadzieścia trzy tysięcy złotych).

2) część II – 11 000,00 PLN słownie: (jedenaście tysięcy złotych),

3) część III – 15 000,00 PLN słownie: piętnaście tysięcy złotych).

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

3. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawca/y składa odpowiednie oświadczenie w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, który sporządza wyłącznie w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Informacje, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Zamawiający zamieści niezwłocznie po otwarciu ofert na stronie internetowej pod adresem (www.bip.st.siemiatycze.wrotapodlasia.pl)

5. Ponadto do ofert Zamawiający żąda jeżeli dotyczy:

1) (opcjonalnie jeżeli dotyczy) dokument potwierdzający wniesienie wadium (gwarancji lub poręczenia, jeśli jest wnoszone w formie innej niż pieniężna);

2) (opcjonalnie jeżeli dotyczy) pełnomocnictwo;

3) (opcjonalnie jeżeli dotyczy) dokument zawierający wyjaśnienie wraz z uzasadnieniem, dlaczego zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

6. Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych ustawy.

2. Wobec niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku postępowania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

12. Szczegółowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587840
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/04/2020