Lieferungen - 185983-2020

Submission deadline has been amended by:  240622-2020
22/04/2020    S79

Polska-Siemiatycze: Sprzęt dydaktyczny

2020/S 079-185983

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat siemiatycki
Adres pocztowy: ul. Legionów Piłsudskiego 3
Miejscowość: Siemiatycze
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Kod pocztowy: 17-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Walentyna Tararuj
E-mail: zp@siemiatycze.pl
Tel.: +48 856566512
Faks: +48 856566501
Adresy internetowe:
Główny adres: www.siemiatycze.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.st.siemiatycze.wrotapodlasia.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wyposażenia dydaktycznego pracowni zawodowych w Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostrożanach i Zespole Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie

Numer referencyjny: ZP.OG.272.2.2020 ZP.OG.272.2.2020
II.1.2)Główny kod CPV
39162110 Sprzęt dydaktyczny
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dydaktycznego do pracowni zawodowych w Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostrożanach i Zespole Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie realizowana w ramach projektu pn. „Kompleksowa modernizacja pracowni zawodowych w powiecie siemiatyckim”.

2. Przedmiot zamówienia ma na celu dostosowanie wyposażenia sal edukacyjnych, do nauki w zawodach występujących w strukturze szkoły w Ostrożanach i w Czartajewie.

3. Celem jest dostawa elementów stanowiących wyposażenie stanowisk sal edukacyjnych (montażu i instalacji), objętych postępowaniem w budynkach szkół w Ostrożanach i w Czartajewie przeprowadzenie koniecznych szkoleń oraz przekazanie instrukcji bezpiecznego użytkowania dostarczonych elementów zamówienia.

4. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 uPzp.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część I. pn. – „Dostawa wyposażenia pracowni dydaktycznych (pracownia planowania żywienia, obsługi konsumenta i gastronomiczna) w Zespole Szkół Rolniczych w Ostrożanach” zwana w skrócie – „cz. I”

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39162110 Sprzęt dydaktyczny
39312000 Urządzenia do przygotowania żywności
39220000 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe
39221000 Sprzęt kuchenny
39221200 Zastawa stołowa
39221100 Zastawa kuchenna
39223000 Łyżki, widelce
39100000 Meble
39151300 Meble modułowe
39141400 Kuchnie do zabudowy
39141200 Blaty
39121200 Stoły
39141000 Meble i wyposażenie kuchni
42214100 Piece kuchenne
39711000 Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do użytku ze środkami spożywczymi
39711360 Piekarniki
39711420 Płyty grzewcze (AGD)
42000000 Maszyny przemysłowe
39711310 Elektryczne zaparzacze do kawy
39711200 Roboty kuchenne
39711100 Chłodziarki i zamrażarki
39713000 Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do czyszczenia; żelazka do prasowania
39713200 Maszyny piorące i suszarki do ubrań
39713500 Żelazka elektryczne
39713210 Pralki i suszarki
39713100 Zmywarki do naczyń
48700000 Pakiety oprogramowania użytkowego
48190000 Pakiety oprogramowania edukacyjnego
30200000 Urządzenia komputerowe
30213100 Komputery przenośne
38652100 Projektory
30232100 Drukarki i plotery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostrożanach, Ostrożany 41, 17-312 Drohiczyn, powiat siemiatycki, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Dostawa wyposażenia pracowni dydaktycznych. Dostawa obejmuje pracownie planowania żywienia, pracownię obsługi konsumenta i pracownię gastronomiczną w Zespole Szkół Rolniczych w Ostrożanach.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wykaz rzeczowy i ilościowy wyposażenia do poszczególnych pracowni został wskazany w załączniku nr 1A do SIWZ zaś załącznik 1A.1 – „pracownia gastronomiczna” i załącznik 1A.2 – „pracownia obsługi konsumenta” przedstawiają rzut pomieszczeń pracowni ze wskazaniem usytuowania i rozmieszczenia wymaganego wyposażenia w tych pracowniach (rysunki pomocnicze).

2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązany jest w szczególności do spełnienia na rzecz Zamawiającego następujących świadczeń:

a) dostawy wyposażenia własnym transportem i na własny koszt i ryzyko do miejsca spełnienia świadczenia(szkoły);

b) rozładunku wyposażenia ze środka transportu oraz jego przetransportowania, wniesienia do wskazanych przez dyrektora szkoły pomieszczeń, rozpakowania, rozmieszczenia, a jeśli dotyczy:

— montażu/instalacji podłączenia i konfiguracji dostarczonych maszyn i urządzeń na wyznaczonych stanowiskach w siedzibie,

— uruchomienia i dokonania pierwszego rozruchu,

— przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego,

— usunięcie wszelkich uszkodzeń, zabrudzeń, wywiezienie opakowań itp. – na własny koszt w terminie przed odbiorem.

c) w ramach wykonania każdej z części zamówienia, zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ oraz umowy zawartej na wykonanie tej części zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany przy użyciu materiałów własnych, własnym staraniem i na własny koszt (bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego) dokonać:

— instalacji i konfiguracji oprogramowania na dostarczanych urządzeniach, które tego wymagają,

— uruchomienia i przetestowania dostarczonych maszyn i urządzeń w zakresie zapewniającym ich prawidłowe działanie i użytkowanie, zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami Zamawiającego.

d) zapewnienia obsługi serwisowej w ramach gwarancji jakości na warunkach określonych we wzorze umowy.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPPD.08.02.01-20-0019/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

Europejski fundusz rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego na lata 2014–2020.

Oś priorytetowa – Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkolnej, poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część II. pn. – „Dostawa wyposaż. pracowni dydaktycznych (prac. obrabiarek CNC, prac. rysunku techn., technologii mech. i warsztatów) do nauki zawodu technik mechanik w ZST w Czartajewie – „część II”

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39162110 Sprzęt dydaktyczny
42622000 Maszyny do frezowania lub gwintowania
42620000 Tokarki, obrabiarki do wiercenia i frezowania
42621100 Tokarki sterowane komputerowo
42623000 Frezarki
38300000 Przyrządy do pomiaru
30200000 Urządzenia komputerowe
30194000 Przybory kreślarskie
48821000 Serwery sieciowe
30213300 Komputer biurkowy
38652100 Projektory
30232100 Drukarki i plotery
38510000 Mikroskopy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie, Czartajew, ul. Długa 130, 17-300 Siemiatycze, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Dostawa wyposażenia pracowni dydaktycznych do nauki zawodu technik mechanik w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie. Wyposażeniem objęte zostają pracownia obrabiarek CNC, pracownia rysunku technicznego, technologii mechanicznej oraz warsztatów.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wykaz rzeczowy i ilościowy wyposażenia pracowni został wskazany w załączniku nr 1B do SIWZ.

2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązany jest w szczególności do spełnienia na rzecz Zamawiającego następujących świadczeń:

a) dostawy wyposażenia własnym transportem i na własny koszt i ryzyko do miejsca spełnienia świadczenia (szkoły);

b) rozładunku wyposażenia ze środka transportu oraz jego przetransportowania, wniesienia do wskazanych przez dyrektora szkoły pomieszczeń, rozpakowania, rozmieszczenia, a jeśli dotyczy:

— montażu/instalacji podłączenia i konfiguracji dostarczonych maszyn i urządzeń na wyznaczonych stanowiskach w siedzibie,

— uruchomienia i dokonania pierwszego rozruchu,

— przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego,

— usunięcie wszelkich uszkodzeń, zabrudzeń, wywiezienie opakowań itp. – na własny koszt w terminie przed odbiorem.

c) w ramach wykonania każdej z części zamówienia, zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ oraz umowy zawartej na wykonanie tej części zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany przy użyciu materiałów własnych, własnym staraniem i na własny koszt (bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego) dokonać:

— instalacji i konfiguracji oprogramowania na dostarczanych urządzeniach, które tego wymagają,

— uruchomienia i przetestowania dostarczonych maszyn i urządzeń w zakresie zapewniającym ich prawidłowe działanie i użytkowanie, zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami Zamawiającego.

d) zapewnienia obsługi serwisowej w ramach gwarancji jakości na warunkach określonych we wzorze umowy.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPPD.08.02.01-20-0019/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

Europejski fundusz rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego na lata 2014–2020.

Oś priorytetowa – Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkolnej, poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część III. pn. – „Dostawa wyposażenia pracowni dydaktycznych elektryczno-energetycznych do nauki zawodu technik elektryk w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie” – „cz. III”

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39162110 Sprzęt dydaktyczny
31200000 Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
45223810 Konstrukcje gotowe
38552000 Mierniki elektroniczne
38551000 Liczniki energii
31170000 Transformatory
31213100 Rozdzielnie
31211000 Tablice i skrzynki bezpiecznikowe
31121331 Wirniki turbin
31121340 Elektrownie wiatrowe
18000000 Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie, Czartajew, ul. Długa 130, 17-300 Siemiatycze, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Dostawa wyposażenia pracowni dydaktycznych. Dostawa obejmuje wyposażenie w sprzęt dydaktyczny pracowni elektryczno-energetycznych do nauki zawodu technik elektryk w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wykaz rzeczowy i ilościowy wyposażenia pracowni został wskazany w załączniku nr 1C do SIWZ.

2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązany jest w szczególności do spełnienia na rzecz Zamawiającego następujących świadczeń:

a) dostawy wyposażenia własnym transportem i na własny koszt i ryzyko do miejsca spełnienia świadczenia (szkoły);

b) rozładunku wyposażenia ze środka transportu oraz jego przetransportowania, wniesienia do wskazanych przez dyrektora szkoły pomieszczeń, rozpakowania, rozmieszczenia, a jeśli dotyczy:

— montażu/instalacji podłączenia i konfiguracji dostarczonych maszyn i urządzeń na wyznaczonych stanowiskach w siedzibie,

— uruchomienia i dokonania pierwszego rozruchu,

— przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego,

— usunięcie wszelkich uszkodzeń, zabrudzeń, wywiezienie opakowań itp. – na własny koszt w terminie przed odbiorem.

c) w ramach wykonania każdej z części zamówienia, zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ oraz umowy zawartej na wykonanie tej części zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany przy użyciu materiałów własnych, własnym staraniem i na własny koszt (bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego) dokonać:

— instalacji i konfiguracji oprogramowania na dostarczanych urządzeniach, które tego wymagają,

— uruchomienia i przetestowania dostarczonych maszyn i urządzeń w zakresie zapewniającym ich prawidłowe działanie i użytkowanie, zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami Zamawiającego.

d) zapewnienia obsługi serwisowej w ramach gwarancji jakości na warunkach określonych we wzorze umowy.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPPD.08.02.01-20-019/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

Europejski fundusz rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego na lata 2014–2020.

Oś priorytetowa – Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkolnej, poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Zamawiający żąda, by Wykonawca wykazał brak podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25. ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, tj.:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu;

2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

3) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

4) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 pkt 1 i 2:

1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

2) pkt 2 – składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis wskazany w pkt 2 zdanie drugie stosuje się.

4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 1 pkt 1, składa dokument, o którym mowa w pkt 2 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju,w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis wskazany w pkt 2 zdanie drugie stosuje się.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego oferty, do podpisania umowy zgodnej z zaakceptowanym wzorem, w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

1) w zakresie przedmiotu umowy:

— w sytuacji, gdy w czasie realizacji umowy produkcja wyposażenia zostanie zakończona lub ograniczona, po zaproponowaniu przez Wykonawcę wyposażenia o parametrach jakościowych nie gorszych od stanowiącego przedmiot umowy,

— aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

2) zmiany terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

a) przestoju i opóźnienia zawinionego przez Zamawiającego lub inne podmioty niezależne od Zamawiającego.

3. Opis warunków zmian znajduje w projekcie umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/05/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 26/05/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach, ul. Leg. Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, POLSKA, pok. nr 202, II piętro. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. W postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium.

2. Wadium może być wniesione w 1 lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 20019 poz. 310).

3. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z ustawą Pzp, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

5. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na poniższy rachunek bankowy: Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Białymstoku nr 47 1240 5211 1111 0010 5809 0007 z dopiskiem „Wadium – dostawa wyposażenia – część (wymienić część/ci, na którą/e składana jest oferta)...”.

W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż 1 część, wadium powinno zostać wniesione w wysokości równej sumie wadiów wszystkich części, na które składana jest oferta (tj. kwota wadium może stanowić sumę kwot określonych dla każdej z części, lub wniesione do każdej z części oddzielnie, na które składana jest oferta, w każdym przypadku należy dopisać nazwy części). Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe, na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości:

— część I – 23 000,00 PLN słownie: (dwadzieścia trzy tysięcy złotych).

2) część II – 11 000,00 PLN słownie: (jedenaście tysięcy złotych),

3) część III – 15 000,00 PLN słownie: piętnaście tysięcy złotych).

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

3. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawca/y składa odpowiednie oświadczenie w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, który sporządza wyłącznie w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Informacje, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Zamawiający zamieści niezwłocznie po otwarciu ofert na stronie internetowej pod adresem (www.bip.st.siemiatycze.wrotapodlasia.pl)

5. Ponadto do ofert Zamawiający żąda jeżeli dotyczy:

1) (opcjonalnie jeżeli dotyczy) dokument potwierdzający wniesienie wadium (gwarancji lub poręczenia, jeśli jest wnoszone w formie innej niż pieniężna);

2) (opcjonalnie jeżeli dotyczy) pełnomocnictwo;

3) (opcjonalnie jeżeli dotyczy) dokument zawierający wyjaśnienie wraz z uzasadnieniem, dlaczego zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

6. Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych ustawy.

2. Wobec niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku postępowania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

12. Szczegółowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/04/2020