Roba - 186030-2019

19/04/2019    S78    - - Roba - Obavijest o sklopljenim ugovorima - Otvoreni postupak 

Hrvatska-Šibenik: Razni lijekovi

2019/S 078-186030

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Roba

Legal Basis:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Opća bolnica Šibensko-kninske županije
03861060066
Stjepana Radića 83
Šibenik
22000
Hrvatska
Osoba za kontakt: Ana Gracin
Telefon: +385 22641232
E-pošta: ana.gracin@bolnica-sibenik.hr
Telefaks: +385 22641233
NUTS kod: HR034

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.bolnica-sibenik.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Zdravstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Lijekovi za onkološku terapiju I

Referentni broj: G-13/19
II.1.2)Glavna CPV oznaka
33690000
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Jednogodišnja nabava lijekova za onkološku terapiju I.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 2 278 014.88 HRK
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 1.

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33690000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR034
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Opća bolnica ŠKŽ – ljekarna.

II.2.4)Opis nabave:

Nabava lijekova za onkološku terapiju.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: PONDER 10 %
Cijena - Ponder: PONDER 90 %
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 2.

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33690000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR034
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Opća bolnica ŠKŽ – ljekarna.

II.2.4)Opis nabave:

Nabava lijekova za onkološku terapiju.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: PONDER 10 %
Cijena - Ponder: PONDER 90 %
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 3.

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33690000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR034
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Opća bolnica ŠKŽ – ljekarna.

II.2.4)Opis nabave:

Nabava lijekova za onkološku terapiju.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: PONDER 10 %
Cijena - Ponder: PONDER 90 %
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 4.

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33690000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR034
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Opća bolnica ŠKŽ – ljekarna.

II.2.4)Opis nabave:

Nabava lijekova za onkološku terapiju.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: PONDER 10 %
Cijena - Ponder: PONDER 90 %
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 013-025804
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 1
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
05/04/2019
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 3
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 3
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Medika d.d.
94818858923
Capraška 1
Zagreb
10000
Hrvatska
Telefon: +385 12412714
E-pošta: vlatka.blazevic@medika.hr
Telefaks: +385 12412666
NUTS kod: HR041
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 1 770 500.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 1 769 402.88 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 2
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
05/04/2019
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 3
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 3
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Oktal Pharma d.o.o.
30750621355
Utinjska 40
Zagreb
10020
Hrvatska
Telefon: +385 16596829
E-pošta: tenderi@oktal-pharma.hr
Telefaks: +385 15632624
NUTS kod: HR041
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 81 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 81 152.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 3
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
05/04/2019
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Medika d.d.
94818858923
Capraška 1
Zagreb
10000
Hrvatska
Telefon: +385 12412714
E-pošta: vlatka.blazevic@medika.hr
Telefaks: +385 12412666
NUTS kod: HR041
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 377 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 376 948.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 4
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
05/04/2019
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Medika d.d.
94818858923
Capraška 1
Zagreb
10000
Hrvatska
Telefon: +385 12412714
E-pošta: vlatka.blazevic@medika.hr
Telefaks: +385 12412666
NUTS kod: HR041
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 50 600.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 50 512.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Hrvatska
Telefon: +385 14559930
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana i to od dana:

— objave poziva za nadmetanje,u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda ili razloge poništenja.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave.
Koturaška 43/IV
Zagreb
10000
Hrvatska
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
16/04/2019