Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Leveringen - 186192-2019

19/04/2019    S78

Spanje-Murcia: Diverse medische instrumenten en producten

2019/S 078-186192

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Servicio Murciano de Salud
Nationaal identificatienummer: Q8050008E
Postadres: C/ Central, 7, edificio Habitamia I, Espinardo
Plaats: Murcia
NUTS-code: ES620 Murcia
Postcode: 30100
Land: Spanje
E-mail: Servicio_contratacion_sms@listas.carm.es
Telefoon: +34 968288032
Fax: +34 968288424
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.murciasalud.es
Adres van het kopersprofiel: http://www.carm.es
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de microesferas con ytrio 90 para radioembolizacion hepática en el Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, adscrito al Área I Murcia Oeste

Referentienummer: CS/9999/1100869010/18/PA
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33190000 Diverse medische instrumenten en producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de microesferas con ytrio 90 para radioembolizacion hepática en el Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, adscrito al Área I Murcia Oeste.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 268 799.76 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES620 Murcia
Voornaamste plaats van uitvoering:

El lugar de entrega del suministro será el indicado por la Unidad de Radiofarmacia del HCUVA, adscrito al Área I Murcia Oeste.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de microesferas con ytrio 90 para radioembolizacion hepática en el Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, adscrito al Área I Murcia Oeste.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Posibilidad de personalizar las dosis para cada paciente, sin manipulación del producto evitando riesgos de contaminación e irradiación personal / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Posibilidad de utilización en pacientes con trombosis de vena porta / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Posibilidad de administración sin utilización de medios de contrate radiológico / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 243-554573
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Suministro de microesferas con ytrio 90 para radioembolizacion hepática en el Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, adscrito al Área I Murcia Oeste

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Biocompatibles UK Ltd. sucursal España
Nationaal identificatienummer: W8266003F
Postadres: C/ Orense, 70, 6ª planta
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28020
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 672 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 268 799.76 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales del Ministerio de Hacienda y Función Pública
Postadres: Avenida General Perón, 38
Plaats: Madrid
Postcode: 28020
Land: Spanje
Internetadres: https://sedeminhap.gob.es/es-ES/Sedes/TACRC/Paginas/Default.aspx
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Servicio de Obras y Contratación
Postadres: C/ Central, 7, edificio Habitamia I, Espinardo
Plaats: Murcia
Postcode: 30100
Land: Spanje
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/04/2019