29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 18638-2017

Wyświetl widok skrócony

18/01/2017    S12

Polska-Warszawa: Karabiny

2017/S 012-018638

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Niniejsze ogłoszenie objęte jest przepisami: dyrektywy 2009/81/WE(Obrona)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Skarb Państwa – Inspektorat Uzbrojenia
Adres pocztowy: ul. Królewska 1/7
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-909
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bogusław Januszewski
E-mail: iu.suzbr@mon.gov.pl
Tel.: +48 261873430
Faks: +48 261873444

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: http://www.iu.wp.mil.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Obrona
1.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa 5,56 mm karabinów szturmowych wz. 96 Beryl i 5,56 mm karabinków wz.96 Mini Beryl.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dostawa w latach 2017 – 2019:
— 5,56 mm karabinów szturmowych wz. 96 Beryl w ilości 53 492 kpl.;
— 5,56 mm karabinków szturmowych wz. 96 Mini-Beryl w ilości 3 842 kpl.;
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

35321200 Karabiny

II.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (w przypadkach wymienionych w sekcji 2 w załącznikach D1, D2 lub D3, w zależności od przypadku)
Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 28 dyrektywy 2009/81/WE
Dodatkowe roboty budowlane/dostawy/usługi są zamawiane zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie: tak
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów, do których ma zastosowanie art. 131a ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”, ponieważ wyroby te: 1) zostały ujęte w „Wykazie uzbrojenia, na którego wywóz, usługę pośrednictwa, pomoc techniczną oraz tranzyt jest wymagane zezwolenie” stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 19.9.2016 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie (Dz.U. poz. 1540), pod pozycją LU1.a – „Broń gładkolufowa o kalibrze mniejszym niż 20 mm, inne uzbrojenie i broń automatyczna o kalibrze 12,7 mm (0,50 cala) lub mniejszym oraz wyposażenie, i specjalnie zaprojektowane do nich elementy składowe: karabiny i broń kombinowana, broń ręczna, karabiny maszynowe, pistolety maszynowe i broń wielolufowa”; 2) spełniają definicję sprzętu wojskowego (zostały specjalnie zaprojektowane do potrzeb wojskowych i są przeznaczone do użycia jako broń), zgodnie z art. 2 pkt 8a ustawy oraz art. 1 pkt 6 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13.7.2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiającego w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa i zmieniająca Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/17WE i 2004/18/WE (Dz.U. UE L 216/76 z późn. zm). W ocenie Zamawiającego, powyższe argumenty uzasadniają i wypełniają przesłanki zawarte w art. 131a ust. 1 pkt 1 ustawy, a tym samym obligują do przeprowadzenia postępowania na zasadach wynikających z rozdziału 4a „Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa” ustawy. Zamawiający uznaje za konieczne wznowienie dostaw 5,56 mm karabinów Beryl oraz 5,56 mm karabinków Mini-Beryl przez dotychczasowego Wykonawcę, tj. Fabrykę Broni Łucznik-Radom Sp. z o.o. Wynika to z konieczności zabezpieczenia etatowych potrzeb pododdziałów Sił Zbrojnych RP oraz realizowanego procesu wymiany nieperspektywicznych karabinków rodziny AK na karabinki kompatybilne z amunicją stosowaną w pozostałych armiach NATO. Przedmiotowa broń służyła będzie do zabezpieczenia potrzeb nowo formowanych jednostek obrony terytorialnej. Fabryka Broni Łucznik-Radom Sp. z o.o. jest następcą prawnym ZM Łucznik S.A., które w ramach finansowanej przez MON pracy rozwojowej przeprowadziły wdrożenie 5,56 mm karabinów szturmowych wz. 96 rodziny Beryl i jest ich dotychczasowym jedynym producentem. Pozyskanie innej niż wprowadzona na wyposażenie SZ RP broni spowodowałoby nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu: m.in. skomplikowałoby funkcjonowanie istniejącego podsystemu technicznego w zakresie techniki lądowej który został utworzony do zapewnienia obsługiwań i napraw wprowadzonej na wyposażenie przedmiotowej broni w okresie jej docelowej normy eksploatacji wynoszącej 30 lat. Ponadto wymusiłoby konieczność stworzenia nowego, niekompatybilnego z dotychczasowym, odrębnego działu podsystemu zabezpieczenia logistycznego dedykowanego dla przedmiotowego SpW, a także wymagałoby rozszerzenia zakresu i asortymentu zaopatrywania materiałowo-technicznego, szkolenia obsług, specjalistów pododdziałów remontowych, pozyskania dodatkowego oprzyrządowania do realizacji obsługiwań, napraw i remontów. W ocenie Zamawiającego, powyższe argumenty uzasadniają okoliczności udzielenia zamówienia spółce działającej pod firmą Fabryka Broni Łucznik – Radom Sp. z o.o. w Radomiu, w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 131h ust. 6 pkt 4 ustawy, w związku z ust. 7 pkt 1 oraz art. 131a ust. 1 pkt 1 ustawy.
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający
IU/1/VI-91/ZO/WROiB/DOS/Z/2017
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
V.2)Informacje o ofertach
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Fabryka Broni „Łucznik”- Radom Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Grobickiego 23
Miejscowość: Radom
Kod pocztowy: 26-617
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@fabrykabroni.pl
Tel.: +48 483899100
Faks: +48 483899334

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań W terminach wynikających z Działu VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13.1.2017