Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Leveringen - 186403-2017

18/05/2017    S95

Griekenland-Chalkida: Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten

2017/S 095-186403

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Perifereia Stereas Ellados — Perifereiaki Enotita Eyboias
Postadres: Leoforos Chaina 93
Plaats: Chalkida
NUTS-code: GR24 Sterea Ellada
Postcode: 341 00
Land: Griekenland
Contactpersoon: Aggeliki Giannoylakoy, Andritsoy Paraskeyi, Gabrili Eleni, Papakyriakoy Kyriakos
E-mail: papakyriakou.k@naevias.gr
Telefoon: +30 2221353710-711-743-706
Fax: +30 2221036073
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.pste.gov.gr/index.php
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.promitheus.gov.gr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.promitheus.gov.gr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ηλεκτρονικος ανοικτος διεθνης διαγωνισμος προμηθειας πουλερικων, βοειου κρεατος, χοιρινου κρεατος, γαλα εβαπορε, βρεφικων τροφων, οσπριων, ρυζιου,ζυμαρικων, ειδη παντ/λειου,πελτε ντοματας κ.α για ΤΕΒΑ.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός σε ευρώ για την Προμήθεια Πουλερικών, Βόειου Κρέατος, Χοιρινού Κρέατος, Γάλα Εβαπορέ, Βρεφικών Τροφών, Οσπρίων, Ρυζιού, Ζυμαρικών, Ειδών Παντοπωλείου, Πελτέ Ντομάτας, Ελιές, Καφές-Ζαχαρώδη, Μέλι, Ελαιολάδου, Γαλακτοκομικών, Ειδών Οπωροπωλείου για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ), με κριτήριο κατακύρωσης, είτε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση τιμής στο σύνολο της κάθε Ομάδας (Ομάδες Δ', Ε', ΣΤ', Ζ', Η', Θ', Ι', Κ', Λ', Μ' ,Ξ'), είτε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) πάνω στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης των ειδών της αντίστοιχης Ομάδας (Ομάδες Α', Β', Γ', Ν', Ο') την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών της Υπηρεσίας Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας και όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' της παρούσης.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 105 024.24 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ομαδα Α-πουλερικα

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15112130 Kippen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: GR24 Sterea Ellada
Voornaamste plaats van uitvoering:

Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμηθεια Πουλερικων — Τεμαχια :22818.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 91 272.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2017
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα αύξησης της προμήθειας των ειδών μέχρι και τα επιτρεπόμενα όρια του προϋπολογισμού.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Επιχειρησιακο προγραμμα επισιτιστικης και βασικης υλικης συνδρομης. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.).
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ομαδα Β — Βοειο Κρεας

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15111200 Kalfsvlees
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: GR24 Sterea Ellada
Voornaamste plaats van uitvoering:

Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμηθεια Βοειου Κρεατοσμοσχαρι: 19.968 Temaxia.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 143 769.60 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2017
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα αύξησης της προμήθειας των ειδών μέχρι και τα επιτρεπόμενα όρια του προϋπολογισμού.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Επιχειρησιακο Προγραμμα Επισιτιστικης Και Βασικης Υλικης Συνδρομης. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.).
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ομαδα Γ — Χοιρινο

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15113000 Varkensvlees
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: GR24 Sterea Ellada
Voornaamste plaats van uitvoering:

Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμηθεια Χοιρινου Κρεατος Ποσοτητα: 19.968 Τεμαχια.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 79 872.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2017
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα αύξησης της προμήθειας των ειδών μέχρι και τα επιτρεπόμενα όρια του προϋπολογισμού.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Επιχειρησιακο Προγραμμα Επισιτιστικης Και Βασικης Υλικης Συνδρομης. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.).
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ομαδα Δ — Γαλα Εβαπορε

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15511600 Gecondenseerde melk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: GR24 Sterea Ellada
Voornaamste plaats van uitvoering:

Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμηθεια -γαλα Εβαπορε :78.474 Tem.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 51 008.10 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2017
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα αύξησης της προμήθειας των ειδών μέχρι και τα επιτρεπόμενα όρια του προϋπολογισμού.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Επιχειρησιακο Προγραμμα Επισιτιστικης Και Βασικης Υλικης Συνδρομης. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.).
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ομαδα Ε — Βρεφικες Τροφες

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15884000 Babyvoeding
15612220 Rijstmeel
15511700 Melkpoeder
15511600 Gecondenseerde melk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: GR24 Sterea Ellada
Voornaamste plaats van uitvoering:

Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμηθεια

— Γαλα Σκονη: 1008 Temaxia.

— Κρεμα Δημητριακων: 3264 Τεμαχια.

— Κρεμα Ριζαλευρο: 3264 Τεμαχια.

— Γαλα Εβαπορε Για Παιδια: 16830 Τεμαχια.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 49 484.40 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2017
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα αύξησης της προμήθειας των ειδών μέχρι και τα επιτρεπόμενα όρια του προϋπολογισμού.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Επιχειρησιακο Προγραμμα Επισιτιστικης Και Βασικης Υλικης Συνδρομης. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.).
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ομαδα ΣΤ — Οσπρια

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03221210 Bonen
03212211 Linzen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: GR24 Sterea Ellada
Voornaamste plaats van uitvoering:

Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμηθεια

— Φακες: 26268 Temaxia.

— Φασολια: 26268 Τεμαχια.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 57 789.60 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2017
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα αύξησης της προμήθειας των ειδών μέχρι και τα επιτρεπόμενα όρια του προϋπολογισμού.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Επιχειρησιακο Προγραμμα Επισιτιστικης Και Βασικης Υλικης Συνδρομης. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.).
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ομαδα Ζ — Ρυζι

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03211300 Rijst
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: GR24 Sterea Ellada
Voornaamste plaats van uitvoering:

Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμηθεια

— Ρυζι: 26268 Τεμ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 17 336.88 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2017
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα αύξησης της προμήθειας των ειδών μέχρι και τα επιτρεπόμενα όρια του προϋπολογισμού.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Επιχειρησιακο Προγραμμα Επισιτιστικης Και Βασικης Υλικης Συνδρομης. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.).
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ομαδα Η — Ζυμαρικα

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03211300 Rijst
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: GR24 Sterea Ellada
Voornaamste plaats van uitvoering:

Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμηθεια

— Μακαρονια Νο.6: 58608 Temαχια.

— Κριθαρακι: 19968 Temαχια.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 38 328.48 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2017
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα αύξησης της προμήθειας των ειδών μέχρι και τα επιτρεπόμενα όρια του προϋπολογισμού.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Επιχειρησιακο Προγραμμα Επισιτιστικης Και Βασικης Υλικης Συνδρομης. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.).
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ομαδα Θ — Ειδη Παντοπωλειου

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15872400 Zout
15871110 Azijn of dergelijke
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: GR24 Sterea Ellada
Voornaamste plaats van uitvoering:

Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμηθεια

— Αλατι: 22476 Τεμαχια.

— Ξυδι: 22476 Τεμαχια.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 12 586.56 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2017
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα αύξησης της προμήθειας των ειδών μέχρι και τα επιτρεπόμενα όρια του προϋπολογισμού.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Επιχειρησιακο Προγραμμα Επισιτιστικης Και Βασικης Υλικης Συνδρομης. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.).
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ΟΜΑΔΑ Ι — ΠΕΛΤΕΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15331427 Geconcentreerde tomatenpuree
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: GR24 Sterea Ellada
Voornaamste plaats van uitvoering:

Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμηθεια

Πελτες Ντοματας: 41424 Temaxia.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 44 737.92 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2017
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα αύξησης της προμήθειας των ειδών μέχρι και τα επιτρεπόμενα όρια του προϋπολογισμού.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Επιχειρησιακο Προγραμμα Επισιτιστικης Και Βασικης Υλικης Συνδρομης. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.).
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ομαδα Κ — Ελιες

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03222400 Olijven
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: GR24 Sterea Ellada
Voornaamste plaats van uitvoering:

Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμηθεια

— Ελιες: 22476 Τεμαχια.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 80 688.84 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2017
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα αύξησης της προμήθειας των ειδών μέχρι και τα επιτρεπόμενα όρια του προϋπολογισμού.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Επιχειρησιακο Προγραμμα Επισιτιστικης Και Βασικης Υλικης Συνδρομης. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.).
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ομαδα Λ — Καφες-ζαχαρωδη

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15831200 Witte suiker
15861000 Koffie
15833000 Suikerproducten
15840000 Cacao; chocolade en suikerwerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: GR24 Sterea Ellada
Voornaamste plaats van uitvoering:

Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμηθεια

— Ζαχαρη: 22818 Temaxia.

— Καφες Ελληνικος: 18606 Τεμαχια.

— Καραμελες: 11604 Τεμαχια.

— Πραλινα Φουντουκιου: 11604 Τεμαχια.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 90 565.20 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2017
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα αύξησης της προμήθειας των ειδών μέχρι και τα επιτρεπόμενα όρια του προϋπολογισμού.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Επιχειρησιακο Προγραμμα Επισιτιστικης Και Βασικης Υλικης Συνδρομης. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.).
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ομαδα Μ — Μελι

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03142100 Natuurlijke honing
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: GR24 Sterea Ellada
Voornaamste plaats van uitvoering:

Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμηθεια

— Μελι: 3101 Temaxia.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 23 877.70 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2017
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα αύξησης της προμήθειας των ειδών μέχρι και τα επιτρεπόμενα όρια του προϋπολογισμού.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Επιχειρησιακο Προγραμμα Επισιτιστικης Και Βασικης Υλικης Συνδρομης. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.).
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ομαδα Ν — Ελαιολαδο

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15411110 Olijfolie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: GR24 Sterea Ellada
Voornaamste plaats van uitvoering:

Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμηθεια

— Ελαιολαδο: 26268 Τεμαχια.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 115 579.20 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2017
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα αύξησης της προμήθειας των ειδών μέχρι και τα επιτρεπόμενα όρια του προϋπολογισμού.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Επιχειρησιακο Προγραμμα Επισιτιστικης Και Βασικης Υλικης Συνδρομης. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.).
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ομαδα Ξ — Γαλακτοκομικα

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15542300 Fetakaas
15544000 Harde kaas
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: GR24 Sterea Ellada
Voornaamste plaats van uitvoering:

Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμηθεια

— Τυρι Φετα: 22476 TEMAXIA.

— Τυρι Σκληρο: 22476 TEMAXIA.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 151 488.24 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2017
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα αύξησης της προμήθειας των ειδών μέχρι και τα επιτρεπόμενα όρια του προϋπολογισμού.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Επιχειρησιακο Προγραμμα Επισιτιστικης Και Βασικης Υλικης Συνδρομης. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.).
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ομαδα Ο — Ειδη Οπωροπωλειου

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03212100 Aardappelen
03221410 Kool
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: GR24 Sterea Ellada
Voornaamste plaats van uitvoering:

Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμηθεια

— Λαχανο: 22476 TEMAXIA.

— Πατατες: 22476 ΤΕΜΑΧΙΑ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 56 639.52 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2017
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα αύξησης της προμήθειας των ειδών μέχρι και τα επιτρεπόμενα όρια του προϋπολογισμού.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Επιχειρησιακο Προγραμμα Επισιτιστικης Και Βασικης Υλικης Συνδρομης. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.).
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Όπως αναφέρονται στα έγγραφα της διακήρυξης.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/06/2017
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Grieks
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 26/06/2017
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Αναφέρεται στην Διακήρυξη
Plaats: Αθήνα
Land: Griekenland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Για διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μέχρι και την 31η Μαρτίου 2017 ισχύουν τα εξής.

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της αναθέτουσας αρχής προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3886/2010 (Α΄/147). Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης.

Η αναθέτουσα αρχή αποφαίνεται αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων-προδικαστικών προσφυγών, σύμφωνα με το πιο πάνω άρθρο, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψή της.

Οι χρήστες — οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής μέσω της λειτουργίας του Συστήματος «Επικοινωνία».

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής είναι υποχρεωτική για την υποβολή αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 5 του ν. 3886/2010.

Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και η προθεσμία για την άσκησή της, η άσκηση αυτής και η προθεσμία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την Α.Α. με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και η τηλεομοιοτυπία, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την άσκηση της αιτήσεως.

Κατά τα λοιπά, η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως με την ως άνω προσωρινή διαταγή, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 3886/2010 όπως ισχύει.

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 31η Μαρτίου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016.8. εγγυησεις.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας-Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού (Τμήμα Προμηθειών)
Postadres: Λ. Χαϊνά 93
Plaats: Χαλκίδα
Postcode: 341 00
Land: Griekenland
Telefoon: +30 2221353710-706-743-711
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/05/2017