Leveringen - 186480-2020

22/04/2020    S79

Polen-Warschau: Ventrikels

2020/S 079-186480

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 055-130198)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Narodowy Instytut Kardiologii
Nationaal identificatienummer: 000837583
Postadres: Alpejska 42
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 04-628
Land: Polen
Contactpersoon: Alicja Kisiel
E-mail: dh@ikard.pl
Telefoon: +48 228120440
Fax: +48 228126732

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ikard.pl

Adres van het kopersprofiel: http://www.ikard.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa sprzętu medycznego do zabiegów kardiochirurgicznych

Referentienummer: ZP.012.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33182230 Ventrikels
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawa sprzętu medycznego do zabiegów kardiochirurgicznych

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/04/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 055-130198

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 24/04/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 12/05/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty z ceną wyrażoną w każdej walucie mieszczącej się w tabeli NBP, w tym również w PLN, z zaznaczeniem, że dla porównania ofert Zamawiający przeliczy cenę każdej oferty wyrażoną w walucie innej niż polska stosując średni kurs NBP z dnia ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.