The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 186764-2020

22/04/2020    S79

Netherlands-Utrecht: Information technology services

2020/S 079-186764

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
National registration number: 361633343
Postal address: Griffioenlaan 2
Town: Utrecht
NUTS code: NL NEDERLAND
Postal code: 3526 LA
Country: Netherlands
Contact person: Marilyn Inge
E-mail: Aanbestedingsteam-GWW@rws.nl
Telephone: +31 615609651
Internet address(es):
Main address: http://www.rijkswaterstaat.nl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/3a04fc627ca719a66a11a928afd5756f
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/3a04fc627ca719a66a11a928afd5756f
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

31156813: vervangen SCADA-bovenlaag Hollandsche IJsselkering (HIJK)

Reference number: 31156813
II.1.2)Main CPV code
72222300 Information technology services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Het bedienings- en besturingssysteem van de Hollandsche IJsselKering, waarmee vanuit het Centrale Bediengebouw de Bovenstroomse schuif, de Benedenstroomse schuif, de sluis en de brug wordt bediend, maakt voor de bediening gebruik van WinCC, een Supervisory Control And Data Aquisition (SCADA) systeem van Siemens. De bedienlaag van het bedienings- en besturingssysteem (SCADA bovenlaag), is zowel hardwarematig als softwarematig aan het einde van zijn technische levensduur en moet worden vervangen.

Voor een volledige overzicht van de reikwijdte en de werkzaamheden zie het bestek van de overeenkomst.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL33 Zuid-Holland
Main site or place of performance:

Zuid-Holland

II.2.4)Description of the procurement:

Zie inkoopplan.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 0
Price - Weighting: 0
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 30/11/2020
End: 01/10/2027
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zie beschrijving opties.

II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 5
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

— Verlenging van beheer en onderhoud activiteiten met één jaar vanaf 1.10.2027,

— Het vervroegd uitvoeren van de opdracht in 2021 i.p.v. 2022,

— Een deel van de reikwijdte over cybersecurity zal optioneel uitgevraagd worden.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/05/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 15/06/2020
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Rijkswaterstaat hanteert de gedragscode "Publiek Opdrachtgeverschap". De gedragscode is te downloaden op de internetsite van Rijkswaterstaat via het adres: http://www.rws.nl/opdrachtgeverscode

Klachten m.b.t. de aanbestedingsprocedure kunnen worden ingediend bij het Centrale Klachtenmeldpunt Aanbesteden Rijkswaterstaat, e-mailadres: klachtenmeldpunt@rws.nl

Klachten kunnen betrekking hebben op het niet naleven van wettelijke bepalingen of inbreuk op algemene aanbestedingsbeginselen. Een klacht moet schriftelijk worden ingediend en moet duidelijk en gemotiveerd aangeven op welk aspect van de aanbestedingsprocedure de klacht betrekking heeft.

Ten behoeve van de aanbestedingsprocedure is een aanbestedingsleidraad opgesteld. Dit document is bij de aankondiging gevoegd, dan wel is gratis te downloaden op: www.TenderNed.nl;

bij strijdigheid tussen deze aankondiging en de aanbestedingsleidraad, prevaleert de aanbestedingsleidraad.

De aanmelding als gegadigde dient uitsluitend te geschieden met gebruikmaking van het aanmeldingsformulier dat is gevoegd bij de aanbestedingsleidraad.

Motiveringen die noodzakelijk zijn in het kader van de Aanbestedingswet 2012 zijn opgenomen in de aanbestedingsleidraad.

De aanbestedingsprocedure vindt plaats onder toepassing van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016).

De aanmelding en inschrijving op onderhavige aanbesteding verloopt geheel digitaal. De bij inschrijving in te dienen documenten dienen voorzien te zijn van een gekwalificeerde elektronische handtekening (PKIo-certificaat of EU-qualified certificaat).

Meer informatie over digitaal aanmelden en inschrijven bij Rijkswaterstaat is te vinden op:

http://rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/inkoopbeleid/aanbesteden/digitaal-aanmelden-inschrijven/index.aspx

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Burgerlijke rechter te 's-Gravenhage
Town: Den Haag
Country: Netherlands
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/04/2020