Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 186785-2020

22/04/2020    S79

Romania-Drobeta-Turnu Severin: Engineering design services for the construction of civil engineering works

2020/S 079-186785

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Municipiul Drobeta-Turnu Severin
National registration number: 4426581
Postal address: Str. Mareșal Ion Averescu nr. 2
Town: Drobeta-Turnu Severin
NUTS code: RO413 Mehedinţi
Postal code: 220131
Country: Romania
Contact person: Laura Burtea
E-mail: achizitii@primariadrobeta.ro
Telephone: +40 252314379
Fax: +40 252316317
Internet address(es):
Main address: www.primariadrobeta.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100093376
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Servicii de proiectare faza proiect tehnic și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor – Velocity Drobeta” în municipiul Drobeta-Turnu Severin

Reference number: 4426581_2020_PAAPD1137602
II.1.2)Main CPV code
71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

UAT Municipiul Drobeta-Turnu Severin doreste implementarea unui sistem alternativ de mobilitate urbana pentru creșterea performanțelor transportului urban și reducerea emisiilor de CO2.

UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin intentionează să achizitioneze servicii de proiectare faza proiect tehnic si servicii de asistenta tehnica de proiectare in cadrul obiectivului de investitii „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor – Velocity Drobeta” in municipiul Drobeta Turnu Severin, cu finanțare nerambursabila prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, axa prioritara 4 „Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile”.

Durata de prestare a serviciului de proiectare este de maximum trei luni de la data ordinului de incepere a serviciilor, durata care include activitatile de proiectare propriu-zise, cat si activitatile ce intra in sarcina autoritatii contractante. Ordinul de incepere a seviciului de proiectare se emite in maximum doua zile de la primirea dovezii de constituire a garantiei de buna executie a contractului.

Nota: activitatile ce intra in atributiile autoritatii contractante, constau in: verificarea documentatiilor de catre verificatori atestati, obtinerea avizelor/acordurilor/autorizatiei de construire, notificari, observatii, transmitere documente.

Pentru asistenţa tehnică, perioada se va asigura pe toată durata de execuție a obiectivului, pana la receptia si punerea in functiune a sistemului.

In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare cu 15 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 177 179.98 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
79933000 Design support services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO413 Mehedinţi
Main site or place of performance:

Drobeta-Turnu Severin.

II.2.4)Description of the procurement:

UAT Municipiul Drobeta-Turnu Severin doreste implementarea unui sistem alternativ de mobilitate urbana pentru creșterea performanțelor transportului urban și reducerea emisiilor de CO2.

UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin intentionează să achizitioneze servicii de proiectare faza proiect tehnic si servicii de asistenta tehnica de proiectare in cadrul obiectivului de investitii „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor – Velocity Drobeta” in municipiul Drobeta Turnu Severin, cu finanțare nerambursabila prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, axa prioritara 4 „Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile”.

Durata de prestare a serviciului de proiectare este de maximum trei luni de la data ordinului de incepere a serviciilor, durata care include activitatile de proiectare propriu-zise, cat si activitatile ce intra in sarcina autoritatii contractante. Ordinul de incepere a seviciului de proiectare se emite in maximum doua zile de la primirea dovezii de constituire a garantiei de buna executie a contractului.

Nota: activitatile ce intra in atributiile autoritatii contractante, constau in: verificarea documentatiilor de catre verificatori atestati, obtinerea avizelor/acordurilor/autorizatiei de construire, notificari, observatii, transmitere documente.

Pentru asistenţa tehnică, perioada se va asigura pe toată durata de execuție a obiectivului, pana la receptia si punerea in functiune a sistemului.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica. / Weighting: 30
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 17
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, axa prioritara 4 „Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile”.

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Încadrarea în situatia prevazută la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică, cu exceptia art. 166 din Legea 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii pentru sediul social, sediile secundare si punctele de lucru;

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

— alte documente edificatoare, dupa caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere,o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezultă modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz;

2. Ofertanţi/lideri de asociaţie/asociaţi/subcontractanti nu trebuie sa se gaseasca in situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea 98/2016. Se va depune declaratie.

Persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante si persoanele care sunt implicate in organizarea,derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— Screciu Marius-Vasile – primar;

— Cirjan Daniel-Olimpiu – viceprimar;

— Folescu Cornel-Vasile – viceprimar;

— administrator public – Paponiu Nicolaie;

— secretar – Pasat Mirela Onuta;

— director executiv – Bizoi Ana Maria;

— sef serviciu – Damian Emanuela;

— sef Serviciu buget-finante – Domnulete Alexandrina;

— Picior Eliza-Mariana – consilier Serviciul buget-finanţe contabilitate;

— Damircheli Nela – consilier Biroul datorie publica, analize economice si contabilitate proiecte;

— Rosoga Mioara – consilier Serviciul buget-finante contabilitate;

— Mirea Alina Sanda, Ciobanu Cristi Daniel – consilier Birou finantare, monitorizare invatamant preuniversitar de stat;

— Bianga Nicoleta – consilier Serviciul buget-finante contabilitate;

— Mangu Diana – consilier Birou finantare, monitorizare invatamant preuniversitar de stat;

— Balulescu Constantin – consilier Birou contabilitate publica;

— Paunescu Oana – sef birou – Birou contabilitate publica;

— Marincu Luminita – inspector Birou contabilitate publica;

— Vlădut Liliana Ștefania-Consilier – Biroul datorie publica, analize economice si contabilitate proiecte;

— Valcu Romulus – director executiv – Directia de dezvoltare locala;

— Hornoiu Gheorghe Catalin – director adjunct Directia de dezvoltare locala;

— sef Serviciu licitatii – Burtea Eugenia Laura;

— consilieri Serviciul licitatii – Iovanescu Maria, Mitroi Ana Maria, Predut Valentina Tatiana, Pruna Camelia;

— sef birou – Birou achizitii directe – Marian Vasilica Mariana;

— consilieri Birou achizitii directe – Drutu Daniela Simona, Limban Ionut Elvis, Stelescu Armand Lucian, Popa Aurora Mihaela;

— Firu Ramona Maria – sef serviciu – Serviciul juridic-contencios;

— consilieri – Serviciul juridic contencios – Mufturel Mariana, Nicolovici Simona Cornelia, Circiu Ramona Cristina, Oprita Simona Elena, Ungureanu Madalina Nicoleta;

— sef Serv. investitii – Manafu Petre Radu;

— Biroul urmarire investitii si contracte lucrari – Guina Marin, Bobilca Niculina Gabriela, Bogasieru Luminita, Georgescu Camelia, Suciu Carmen, Elena Camelia;

— Bolfa Dumitru, Cirjan Gabriela Lavinia – Compartiment pregatire/promovare obiective de investitii;

— Calin Mariana Viorica – Compartiment comportare in timp a investitiilor;

— Serviciul dezvoltare locala si managementul proiectelor – sef serviciu – Vatuiu Mihaela Cati;

— consilieri – Noditi Mihai Ciprian, Tanasescu Luminita Carmen, Bucureanu Mihai, Serdin Roxana Maria, Dunarintu Doris, Popescu Ramona Janina, Prichici Adelin Cristian, Pavel Marius Cristian;

— Murdeala Luminita – inspector de specialitate – Serviciul buget-finante;

— Girbea Stefania – consilier Serviciul cadastru.

Documentul Unic de Achizitii European se va putea accesa in vederea completarii de catre operatorii economici interesati la adresa: www.e-licitatie.ro în secțiunea dedicată a procedurii de interes, DUAE deja configurat de autoritatea contractantă.

DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură, vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant si va putea fi vizualizat și analizat de către autoritățile contractante în secțiunea dedicată acestuia.

Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completării DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător). La procedura de atribuire se înscrie și depune ofertă unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care participă cu ofertă individuală, iar ceilalți participanți completează direct în sistem doar DUAE și nu pot modifica oferta. Datele sunt completate de către fiecare membru al ofertantului (operatorul economic care se înscrie la procedură declară forma de participare – individuală/în asociere, precum și componența, iar ceilalți validează că fac parte din acea asociere/componență).

Avand in vedere Notificarea nr. 256/8.12.2016, se solicita tuturor ofertantilor ca, odata cu depunerea DUAE, sa prezinte acordul de asociere, angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora) si acordul de subcontractare.

Detalii cu privire la întocmirea DUAE veți regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – ghid de completare DUAE.

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Ofertantii trebuie sa prezinte o lista a principalelor servicii similare prestate în cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii trei ani. Ultimii trei ani se raporteaza la termenul-limita de depunere a ofertelor. Se vor lua in considerare numai serviciile realizate pentru care se poate prezenta dovada acceptarii/aprobarii de catre beneficiar.

Nota 1: ofertantii pot sa isi demonstreze experienta similara in conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016 invocand sustinerea unui/unor terti.

Nota 2: in cazul in care operatorii economici participa în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

Proportia de subcontractare. În cazul în care are intentia sa subcontracteze parte/parti din contract, ofertantul are obligatia de a cuprinde în oferta sa denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte. De asemenea, se va preciza proportia de subcontractare. Raspunderea contractantului în ceea ce priveste modul deîndeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata, în cazul în care o parte/parti din contract sunt îndeplinite de subcontractanti. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua în considerare daca se vor prezenta documente relevante, pentru partea lor deimplicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit.

Minimum level(s) of standards possibly required:

La nivelul DUAE trebuie precizate informatii cum ar fi: denumirea, numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie la predarea lucrarilor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Documentele prin care ofertantii pot indeplini cerinta privind experienta similara sunt urmatoarele (fara a se limita la acestea): copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit; recomandari la proiectele predate; procese-verbale de receptie la predarea lucrarilor; orice alte documente relevante care sa dovedeasca indeplinirea cerintei solicitate, emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar.

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. In DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta cate un formular DUAE separat, pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Odata cu depunerea DUAE, se va prezenta si acordul/acordurile de subcontractare.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 29/05/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 29/09/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 29/05/2020
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Information about authorised persons and opening procedure:

Comisia de evaluare.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucureşti
Postal code: 220006
Country: Romania
E-mail: anamaria_mitroi@yahoo.com
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

În conformitate cu art. 8 din Legea 101/2016.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Serviciul licitații
Postal address: Str. Mareșal Averescu nr. 2
Town: Drobeta-Turnu Severin
Postal code: 220006
Country: Romania
E-mail: achizitiiprimariadrobeta@yahoo.ro
Telephone: +04 371536705
Fax: +04 252316317
Internet address: www.primariadrobeta.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/04/2020