Zadovoljstvo nam je najaviti da će nova verzija portala TED početi s radom 29. siječnja 2024. (okvirni datum – još nije potvrđen). Zanimaju vas nove funkcionalnosti, poboljšanja i učinak na korisnike? Pročitajte naš članak i saznajte više o glavnim promjenama i novim funkcijama.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

U tijeku su prijave za četvrtu radionicu za ponovne korisnike podataka s TED-a, koja će se održati 14. prosinca 2023.

Usluge - 186876-2023

29/03/2023    S63

Belgija-Bruxelles: Nabava stručnosti korisnika zračnog prostora za program digitalnog europskog neba

2023/S 063-186876

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Zajedničko poduzeće za istraživanja o upravljanju zračnim prometom na jedinstvenom europskom nebu 3 (SESAR)
Poštanska adresa: Rue de la Fusée 96
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštanski broj: 1130
Država: Belgija
E-pošta: procurement@sesarju.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.sesarju.eu/
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=13665
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Istraživanje i razvoj upravljanja zračnim prometom

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava stručnosti korisnika zračnog prostora za program digitalnog europskog neba

Referentni broj: S3JU/LC/013-CFT
II.1.2)Glavna CPV oznaka
73000000 Usluge na području istraživanja i razvoja i s tim povezane usluge savjetovanja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Pružanje podrške korisnicima civilnog zračnog prostora u ostvarivanju ciljeva digitalnog europskog neba pružanjem savjetodavnih usluga.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 600 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za samo jednu grupu
Najveći broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju: 1
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Globalne i regionalne zrakoplovne operacije usmjerene na zrakoplovno poslovanje između Europe i drugih regija u okviru Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (ICAO) i unutar europskih regionalnih zrakoplovnih operacija

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
60400000 Usluge zračnog prijevoza
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Lokacije na kojima će se usluge izvršavati:

• u pravilu: u prostorima izvoditelja („na lokaciji”),

• kako je definirano u pojedinačnim zadacima: na posebnoj lokaciji izvan izvoditelja.

II.2.4)Opis nabave:

Pružanje podrške od strane korisnika civilnog zračnog prostora u globalnim i regionalnim zrakoplovnim operacijama usmjerenim na zrakoplovno poslovanje između Europe i drugih regija u okviru Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (ICAO) i unutar europskih regionalnih zrakoplovnih operacija.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Prema objavljenoj dokumentaciji poziva na nadmetanje / Ponder: 60
Cijena - Ponder: 40
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 800 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

SESAR – program Digitalno nebo.

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Poslovne zrakoplovne operacije

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
60400000 Usluge zračnog prijevoza
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Lokacije na kojima će se usluge izvršavati:

• u pravilu: u prostorima izvoditelja („na lokaciji”),

• kako je definirano u pojedinačnim zadacima: na posebnoj lokaciji izvan izvoditelja.

II.2.4)Opis nabave:

Pružanje podrške od strane korisnika civilnog zračnog prostora u poslovnim zrakoplovnim operacijama.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Prema objavljenoj dokumentaciji poziva na nadmetanje / Ponder: 60
Cijena - Ponder: 40
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 400 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

SESAR – program Digitalno nebo.

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Opće zrakoplovne operacije i operacije rotokoptera

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
60400000 Usluge zračnog prijevoza
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Lokacije na kojima će se usluge izvršavati:

• u pravilu: u prostorima izvoditelja („na lokaciji”),

• kako je definirano u pojedinačnim zadacima: na posebnoj lokaciji izvan izvoditelja.

II.2.4)Opis nabave:

Pružanje podrške od strane korisnika civilnog zračnog prostora u općim zrakoplovnim operacijama i operacijama rotokoptera.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Prema objavljenoj dokumentaciji poziva na nadmetanje / Ponder: 60
Cijena - Ponder: 40
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 400 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

SESAR – program Digitalno nebo.

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 19/05/2023
Lokalno vrijeme: 18:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 9 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 23/05/2023
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

Otvaranje će se održati putem interneta. Za više detalja pogledajte poziv na nadmetanje koji je dostupan u dokumentaciji za nadmetanje.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Za više detalja pogledajte poziv na nadmetanje koji je dostupan u dokumentaciji za nadmetanje.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Mjesto: Luxembourg
Država: Luksemburg
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
22/03/2023