Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

De inschrijvingen zijn geopend voor onze 4e workshop voor TED-hergebruikers op 14 december 2023

Diensten - 186876-2023

29/03/2023    S63

België-Brussel: Verlening van deskundigheid inzake luchtruimgebruikers aan het programma voor het digitale Europese luchtruim

2023/S 063-186876

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeenschappelijke Onderneming “Derde ATM-onderzoek in het kader van het gemeenschappelijk Europees luchtruim” (SESAR)
Postadres: Rue de la Fusée 96
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postcode: 1130
Land: België
E-mail: procurement@sesarju.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.sesarju.eu/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=13665
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van luchtverkeersbeheer

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Verlening van deskundigheid inzake luchtruimgebruikers aan het programma voor het digitale Europese luchtruim

Referentienummer: S3JU/LC/013-CFT
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73000000 Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Verlening van bijstand aan civiele luchtruimgebruikers bij de verwezenlijking van de doelstellingen van het digitale Europese luchtruim door de verlening van adviesdiensten.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 600 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor één perceel
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 1
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mondiale en regionale luchtvaartactiviteiten gericht op luchtvaartactiviteiten tussen Europa en andere ICAO-regio's en intra-Europese regionale luchtvaartactiviteiten

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60400000 Luchtvervoer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Voornaamste plaats van uitvoering:

De diensten worden verleend op de volgende locaties:

• standaard: in de kantoren van de contractant (“ter plaatse”),

• zoals gedefinieerd in individuele opdrachten: op een specifieke locatie niet bij de contractant.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Verlening van ondersteuning door civiele luchtruimgebruikers bij mondiale en regionale luchtvaartactiviteiten, met de nadruk op luchtvaartactiviteiten tussen Europa en andere ICAO-regio's en intra-Europese regionale luchtvaartactiviteiten.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Zie de bekendgemaakte documentatie van de oproep tot inschrijving / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 800 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

SESAR – Digitale luchtruimprogramma.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zakelijke luchtvaartactiviteiten

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60400000 Luchtvervoer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Voornaamste plaats van uitvoering:

De diensten worden verleend op de volgende locaties:

• standaard: in de kantoren van de contractant (“ter plaatse”),

• zoals gedefinieerd in individuele opdrachten: op een specifieke locatie niet bij de contractant.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Verlening van ondersteuning door civiele luchtruimgebruikers bij zakelijke luchtvaartactiviteiten.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Zie de bekendgemaakte documentatie van de oproep tot inschrijving / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 400 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

SESAR – Digitale luchtruimprogramma.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Algemene luchtvaart- en hefschroefvliegtuigactiviteiten

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60400000 Luchtvervoer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Voornaamste plaats van uitvoering:

De diensten worden verleend op de volgende locaties:

• standaard: in de kantoren van de contractant (“ter plaatse”),

• zoals gedefinieerd in individuele opdrachten: op een specifieke locatie niet bij de contractant.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Verlening van ondersteuning door civiele luchtruimgebruikers bij algemene luchtvaart- en hefschroefvliegtuigactiviteiten.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Zie de bekendgemaakte documentatie van de oproep tot inschrijving / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 400 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

SESAR – Digitale luchtruimprogramma.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/05/2023
Plaatselijke tijd: 18:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/05/2023
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

De opening vindt online plaats. Zie voor meer informatie de uitnodiging tot inschrijving die beschikbaar is in de aanbestedingsstukken.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Zie voor meer informatie de uitnodiging tot inschrijving die beschikbaar is in de aanbestedingsstukken.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Plaats: Luxembourg
Land: Luxemburg
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/03/2023