Services - 186945-2017

18/05/2017    S95    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Шумен: Строителен надзор

2017/S 095-186945

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Шумен
000931721
бул. „Славянски“ № 17
Шумен
9700
България
Лице за контакт: Цвета Николова
Телефон: +359 54857747
Електронна поща: ts.stilianova@shumen.bg
Факс: +359 54800400
код NUTS: BG333

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.shumen.bg

Адрес на профила на купувача: http://mdt.shumen.bg/ImeonWEB/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=FhINGXFH2z8%3d

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://mdt.shumen.bg/ImeonWEB/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=FhINGXFH2z8%3d
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Упражняване на строителен надзор на проектиране и строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Шумен по 7 ОП“.

II.1.2)Основен CPV код
71520000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Упражняване на строителния надзор, включително изготвянето на технически паспорт и изготвяне оценка на съответствие, за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обектите от обхвата на обществената поръчка, ще се осъществява спрямо строителството, които са основната част от изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Шумен за следните обекти:

Обособена позиция № 1: „Строителен надзор на проектиране и строителство на обект многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Шумен, ул. „Милан Борисов” № 15, вх. 1 и вх. 2”;

Обособена позиция № 2: „Строителен надзор на проектиране и строителство на обект многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Шумен, ул. „Средна гора” № 7, бл. 5, вх. 1, вх. 2, вх. 3 и вх. 4”;

Обособена позиция № 3: „Строителен надзор на проектиране и строителство на обект многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Шумен, ул. „Ген. Столетов” № 27.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 103 665.52 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Строителен надзор на проектиране и строителство на обект многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Шумен, ул. „Милан Борисов“ № 15, вх. 1 и вх. 2“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71520000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG333
Основно място на изпълнение:

Гр. Шумен, ул. „Милан Борисов“ № 15, вх. 1 и вх. 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на независим изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на строителен надзор по смисъла на чл. 166 от ЗУТ, включително изготвяне на оценка на съответствие с основните изисквания към строежите, съгласно чл. 142, ал. 4 от ЗУТ, в това число и на част „Конструктивна“, съгласно чл. 142, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорт и изготвяне на оценка за съответствие, за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обектите от обхвата на обществената поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 8 430.81 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 180
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Строителен надзор на проектиране и строителство на обект многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Шумен, ул. „Средна гора“ № 7, бл. 5, вх. 1, вх. 2, вх. 3 и вх. 4“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71520000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG333
Основно място на изпълнение:

Гр. Шумен, ул. „Средна гора” № 7, бл. 5, вх. 1, вх. 2, вх. 3 и вх. 4”.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на независим изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на строителен надзор по смисъла на чл. 166 от ЗУТ, включително изготвяне на оценка на съответствие с основните изисквания към строежите, съгласно чл. 142, ал. 4 от ЗУТ, в това число и на част „Конструктивна“, съгласно чл. 142, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорт и изготвяне на оценка за съответствие, за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обектите от обхвата на обществената поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 19 216.34 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 180
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Строителен надзор на проектиране и строителство на обект многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Шумен, ул. „Ген. Столетов“ № 27, вх. 1 и вх. 2“

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71520000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG333
Основно място на изпълнение:

Гр. Шумен, ул. „Ген. Столетов“ № 27, вх. 1 и вх. 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на независим изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на строителен надзор по смисъла на чл. 166 от ЗУТ, включително изготвяне на оценка на съответствие с основните изисквания към строежите, съгласно чл. 142, ал. 4 от ЗУТ, в това число и на част „Конструктивна“, съгласно чл. 142, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорт и изготвяне на оценка за съответствие, за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обектите от обхвата на обществената поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 9 759.02 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 180
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Строителен надзор на проектиране и строителство на обект многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Шумен, ул. „Неофит Рилски“ № 6, вх. 1, вх. 2 и вх. 3“

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71520000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG333
Основно място на изпълнение:

Гр. Шумен, ул. „Неофит Рилски“ № 6, вх. 1, вх. 2 и вх. 3.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на независим изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на строителен надзор по смисъла на чл. 166 от ЗУТ, включително изготвяне на оценка на съответствие с основните изисквания към строежите, съгласно чл. 142, ал. 4 от ЗУТ, в това число и на част „Конструктивна“, съгласно чл. 142, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорт и изготвяне на оценка за съответствие, за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обектите от обхвата на обществената поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 17 088.60 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 180
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Строителен надзор на проектиране и строителство на обект многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Шумен, ул. „Петър Берон“ № 2, вх. 1 и вх. 2“

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71520000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG333
Основно място на изпълнение:

Гр. Шумен, ул. „Петър Берон“ № 2, вх. 1 и вх. 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на независим изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на строителен надзор по смисъла на чл. 166 от ЗУТ, включително изготвяне на оценка на съответствие с основните изисквания към строежите, съгласно чл. 142, ал. 4 от ЗУТ, в това число и на част „Конструктивна“, съгласно чл. 142, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорт и изготвяне на оценка за съответствие, за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обектите от обхвата на обществената поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 11 975.34 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 180
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Строителен надзор на проектиране и строителство на обект многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Шумен, ул. „Съединение“ № 83, вх. 1, вх. 2, вх. 3, вх. 4“

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71520000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG333
Основно място на изпълнение:

Гр. Шумен, ул. „Съединение“ № 83, вх. 1, вх. 2, вх. 3, вх. 4.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на независим изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на строителен надзор по смисъла на чл. 166 от ЗУТ, включително изготвяне на оценка на съответствие с основните изисквания към строежите, съгласно чл. 142, ал. 4 от ЗУТ, в това число и на част „Конструктивна“, съгласно чл. 142, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорт и изготвяне на оценка за съответствие, за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обектите от обхвата на обществената поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 20 546.60 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 180
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Строителен надзор на проектиране и строителство на обект многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Шумен, бул. „Симеон Велики“ № 67, вх. 1, вх. 2 и вх. 3“

Обособена позиция №: 7
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71520000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG333
Основно място на изпълнение:

Гр. Шумен, бул. „Симеон Велики” № 67, вх. 1, вх. 2 и вх. 3.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на независим изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на строителен надзор по смисъла на чл. 166 от ЗУТ, включително изготвяне на оценка на съответствие с основните изисквания към строежите, съгласно чл. 142, ал. 4 от ЗУТ, в това число и на част „Конструктивна“, съгласно чл. 142, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорт и изготвяне на оценка за съответствие, за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обектите от обхвата на обществената поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 16 648.81 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 180
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът следва да има удостоверение, съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, издадено от началника на ДНСК или оправомощено от него длъжностно лице за вписване в регистъра на участника за упражняване на строителен надзор, ведно със списък на правоспособните физически лица, които ще участват при изпълнение на поръчката, съгласно чл. 167, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.

Съответствието с поставения критерий за подбор се удостоверява чрез попълване на част IV, Раздел А, 1) от ЕЕДОП, като се посочва наименованието на издателя, № и дата на удостоверението, срок на валидност, посочване на трите имена на физическите лица, част от списъка към удостоверението, които ще участват при изпълнението на обществената поръчка.

За всички Обособени позиции: Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител представяне на Валидно удостоверение съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, с приложен списък на правоспособните физически лица, които ще участват при изпълнение на поръчката, съгласно чл. 167, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ — заверено от участника копие.

Забележка: Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поискания от възложителя документ, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да има сключена застраховка „Професионална отговорност“ с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт, съгласно чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Под „покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката“ се разбират оценка на съответствие и/или строителен надзор по време строителството и/или инвеститорски контрол, в т.ч. издаване на Разрешение за ползване или Удостоверение за въвеждане на обекти в експлоатация и/или консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за съставяне на комплексни доклади.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да има сключена застраховка „Професионална отговорност“ с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт, съгласно чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Под „покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката“ се разбират оценка на съответствие и/или строителен надзор по време строителството и/или инвеститорски контрол, в т.ч. издаване на Разрешение за ползване или Удостоверение за въвеждане на обекти в експлоатация и/или консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за съставяне на комплексни доклади.

Съответствието с поставения критерий за подбор се удостоверява чрез попълване на част IV, Раздел Б, 5) от ЕЕДОП, като се посочва наименованието на Застрахователя, застрахователната стойност на полицата, датата на издаване и дата на валидност, основание за издаването на полицата.

За всички Обособени позиции: Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител представяне на доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ — застрахователна полица, с покритие, съответстващо на вида на услугата, на категорията на обектите съгласно Наредбата за задължителното застраховане в проектирането и строителството.

Забележка: Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поискания от възложителя документ, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1.Изискване:

Участникът трябва да е изпълнил през последните 3години, считано от датата на подаване на офертата на съответния участник, най-малко 1 дейност, с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.

*Забележка: Под „дейности с предмет и обем, сходни с тези на поръчката“ следва да се разбират оценка на съответствие и/или строителен надзор по време строителството и/или инвеститорски контрол, в т.ч. издаване на Разрешение за ползване или Удостоверение за въвеждане на обекти в експлоатация и/или консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за съставяне на комплексни доклади.

2. Изискване:

Участникът следва да разполага минимум с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:

Участникът следва да разполага с най-малко 3 правоспособни физически лица, чрез които упражнява услугите, предмет на настоящата обществена поръчка. Физическите лица трябва да са част от списъка към удостоверение по смисъла на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

По отношение за изискване № 1: Съответствието с поставения критерий за подбор се удостоверява чрез попълване на част IV, Раздел В, 1б) от ЕЕДОП, където се посочват дейностите, идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка, стойности, дати и получатели.

За всички Обособени позиции: Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител: Списък на най-малко 1 услуга, идентична или сходна с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите, получателите и доказателства за извършването им, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за съответната дейност.

По отношение на изискване № 2: Съответствието с поставения критерий за подбор се удостоверява чрез попълване на част IV, Раздел В, 6) от ЕЕДОП, където се посочва списък на персонала, който ще изпълнява поръчката. Списъкът да съдържа име, образование, квалификация, професионален опит и длъжност, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената поръчка, информация за вида на правоотношението на лицата с участника (трудово, гражданско, друго) — № /дата/ учебно заведение на диплома за завършено висше образование; № /дата/ на трудови и/или служебни книжки.

За всички Обособени позиции: Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител: Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата.

По силата на чл. 67, ал. 6 от ЗОП съответствието с изискванията за лично състояние и с критериите за подбор се доказва и от третите лица, подизпълнителите и обединенията, ако в офертата на участника са посочени такива лица.

В случай, че Участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Към момента на подаване на офертата, участниците единствено декларират съответствието си с критериите за подбор чрез попълване на съответните графи в ЕЕДОП.

Подизпълнителите трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на тези условия.

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Към момента на подаване на офертата, участниците единствено декларират съответствието си с критериите за подбор чрез попълване на съответните графи в ЕЕДОП.

Третите лица трябва да отговарят на критериите за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. *Забележка: При подаване на заявление за участие или оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор Единствено чрез представяне на ЕЕДОП. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Възложителят определя гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора без вкл. ДДС.

Задължение за представяне на гар. за изп.-е възниква само за уч-ка, опр. за изпълнител на общ. поръчка. Гар. за изп-е има обезпечителна и обезщетителна ф-я. Гаранциите се представят в една от следните форми:

1. депозит на парична сума по сметка на възложителя; 2.банкова гаранция в полза на възложителя; 3.застраховка, която обезпечава изпълн. чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Когато избраният изп-л е обединение, което не е юрид. лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банк. гар-я, съответно вносител на сумата по гар-ята или или титуляр на застр.-та.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 22/06/2017
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 23/06/2017
Местно време: 9:00
Място:

Гр. Шумен, бул. „Славянски“ № 17, административната сграда на Община Шумен, етаж 3, стая 304.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Дейностите се финансират със средства, представляващи безвъзмездна финансова помощ по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Съгласно правилата и изискванията на програмата, договарянето, разплащането и финансирането се извършва чрез кмета на общината от името и за сметка на сдружението, който в тази връзка и усвоява целевото финансиране по програмата от името и за сметка на съответното сдружение.

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 1-7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, 4 и 5 от ЗОП, както и участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните с тях лица и техните действителни собственици.

На етап подаване на оферта за участие, участниците декларират липсата на основанията за изключване в ЕЕДОП.

За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя документи съгласно чл. 58 от ЗОП.

Всички разходи за подготовка и участие в процедурата са за сметка на участника.

Прогнозната стойност на поръчката се явява максимална възможна стойност за офериране от участниците, както като цяло, така и по отделните ОП. Участник предложил цена по-висока от максимално определената както като цяло, така и по отделните ОП, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Всеки участник може да подава оферта за една, няколко или всички ОП.

Договорът с избраният изпълнител ще бъде сключен на осн. чл. 112 и при условията на чл. 114 от ЗОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:

1. изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/05/2017