Доставки - 187172-2018

28/04/2018    S83

България-Бургас: Касети с тонер

2018/S 083-187172

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Доставки

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2018/S 078-173555)

Правно основание:

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Бургас
Национален регистрационен номер: 000056814
Пощенски адрес: ул. „Александровска“ № 26
Град: Бургас
код NUTS: BG341 Burgas
Пощенски код: 8000
Държава: България
Лице за контакт: Гергана Стоянова — ст. юрисконсулт в дирекция ОП
Електронна поща: ge.stoyanova@burgas.bg
Телефон: +359 56907288
Факс: +359 56860912
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.burgas.bg
Адрес на профила на купувача: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/34114

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на нови оригинални нерециклирани консумативи за принтери и копирни машини за нуждите на Община Бургас по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Доставка на оригинални консум

II.1.2)Основен CPV код
30125100 Касети с тонер
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Регулярни доставки по заявки в зависимост от нуждите на възложителя на оригинални нерециклирани консумативи за принтери, МФУ и копирни машини за срок от 12 (дванадесет) месеца или до достигане на прогнозната стойност, посочена в поле II.2.6, за всяка от обособените позиции в съответствие с изискванията на възложителя от документацията за участие в настоящата процедура. Подробна информация относно необходимите нови оригинални нерециклирани консумативи за принтери и МФУ по места на доставка е представена в Приложения № 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5 и 7.1.6 за обособена позиция № 1 и Приложения № 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4 за обособена позиция № 2, неразделна част от документацията за участие. Количеството се определя съгласно необходимостта на възложителя и заявените от него за доставка видове и количества консумативи.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
27/04/2018
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 078-173555

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: I.1
Част от текста, която трябва да се промени: Адрес на профила на купувача: https://www.burgas.bg/admin/notice/viewpost/62/34114
Вместо:

Адрес на профила на купувача: https://www.burgas.bg/admin/notice/viewpost/62/34114

Да се чете:

Адрес на профила на купувача: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/34114

VII.2)Друга допълнителна информация: