Lavori - 187363-2017

18/05/2017    S95

Repubblica ceca-Praga: Ferrovie interurbane

2017/S 095-187363

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Lavori

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Numero di identificazione nazionale: 70994234
Indirizzo postale: Dlážděná 1003/7
Città: Praha 1-Nové Město
Codice NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Codice postale: 110 00
Paese: Cechia
Persona di contatto: Ing. Martin Kosmál
E-mail: kosmal@szdc.cz
Tel.: +420 972244865
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.szdc.cz
Indirizzo del profilo di committente: https://zakazky.szdc.cz
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://zakazky.szdc.cz
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Denominazione ufficiale: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Numero di identificazione nazionale: 70994234
Indirizzo postale: Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955
Città: Praha 9
Codice postale: 190 00
Paese: Cechia
Persona di contatto: Ing. Martin Kosmál
Tel.: +420 972244865
E-mail: kosmal@szdc.cz
Codice NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.szdc.cz
Indirizzo del profilo di committente: https://zakazky.szdc.cz
I.6)Principali settori di attività
Servizi ferroviari

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Modernizace trati Sudoměřice – Votice.

Numero di riferimento: 12975/2017-SŽDC-SSZ-VZ
II.1.2)Codice CPV principale
45234110 Ferrovie interurbane
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

Obsahem stavby je především zdvojkolejnění celého úseku trati s úpravou geometrické polohy hlavních kolejí s důrazem na zvýšení rychlosti. Rozhodujícími stavebními objekty jsou objekty na přeložce trasy a novostavby železničního svršku a spodku, nástupišť, mostních objektů včetně vícepólových až o 7 polích, dvou tunelů, realizace protihlukových opatření, vybudování zázemí a odpovídajícího přístupu pro cestující ve stanicích a zastávkách a modernizace zabezpečovacího a sdělovacího zařízení a rozvodů nn. V rámci stavby budou zrušeny železniční stanice a nahrazeny zastávkami, vznikne jedna nová žst. Dojde k rušení přejezdů na stávající trati a úpravám komunikací včetně stavby silničních mostů nad novou tratí. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 6 237 581 000.00 CZK
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
45221242 Lavori di costruzione di gallerie ferroviarie
45221112 Lavori di costruzione di ponti ferroviari
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Codice NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Luogo principale di esecuzione:

Středočeský kraj, Jihočeský kraj.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Obsahem stavby je především zdvojkolejnění celého úseku trati s úpravou geometrické polohy hlavních kolejí s důrazem na zvýšení rychlosti. Rozhodujícími stavebními objekty jsou objekty na přeložce trasy a novostavby železničního svršku a spodku, nástupišť, mostních objektů včetně vícepólových až o 7 polích, dvou tunelů, realizace protihlukových opatření, vybudování zázemí a odpovídajícího přístupu pro cestující ve stanicích a zastávkách a modernizace zabezpečovacího a sdělovacího zařízení a rozvodů nn. V rámci stavby budou zrušeny železniční stanice a nahrazeny zastávkami, vznikne jedna nová žst. Dojde k rušení přejezdů na stávající trati a úpravám komunikací včetně stavby silničních mostů nad novou tratí. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 46
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 3 ZZVZ vyhrazuje možnost použití jednacího řízení bez uveřejnění pro poskytnutí nových stavebních prací vybraným dodavatelem spočívající v provedení následné úpravy směrového a výškového uspořádání koleje a následná tříletá biologická rekultivace. Předpokládaná doba a rozsah poskytnutí těchto nových stavebních prací jsou uvedeny ve Zvláštních technických podmínkách. Předpokládaná hodnota nových stavebních prací činí 37 371 000 CZK (bez DPH).

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: Operační program Doprava.
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence; oprávnění k podnikání pro následující činnosti: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu, Výkon zeměměřických činností, Projektovou činnost ve výstavbě, Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, Geologické práce, Provádění trhacích a ohňostrojných prací. Předložení dokladu o autorizaci v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. a), b), d), e), g), i) a j) zákona č. 360/1992 Sb. Předložení oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem dle ust. § 5 odst. 2 zákona 61/1988 Sb. v rozsahu dle ust. § 3 písm. c) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce), písm. e) zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m krychlových hornin, s výjimkou zakládání staveb a písm. i) podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m krychlových horniny, platného znění zákona č. 61/1988 Sb. Předložení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb. Předložení oprávnění osoby odpovědné za provádění trhacích prací v rozsahu dle dle vyhl. č.72/1988 Sb., § 41 odst. 2 písm. e) „technický vedoucí odstřelů pro stavební práce“. Osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního technika v rozsahu dle vyhl. č. 298/2005 Sb. § 4 písm. d) a v rozsahu ustanovení § 2 písm. c) a e) a § 3 písm. c), e), f) a i) zákona č. 61/1988 Sb. Osvědčení odborné způsobilosti osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle § 10 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a dle § 6, 7 a 8 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. Oprávnění k vyhotovování projektové dokumentace u staveb realizovaných hornickým způsobem úroveň „báňský projektant“ dle § 4 písm. e) vyhl. č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů a v rozsahu ustanovení § 3 písm. c), d), e), f) a i) zák. č. 61/1988 Sb. Předložit Osvědčení ČBÚ pro odborného znalce dle § 2 vyhl. č. 298/2005 Sb. a v rozsahu ustanovení § 3 písm. i) vyhl. č. 61/1988 Sb.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.4)Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:

Veškerá pravidla a kritéria účasti jsou uvedeny v Pokynech pro dodavatele.

III.1.7)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:

Platební podmínky jsou uvedeny v čl. 14 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem podmínek – Obecné podmínky a Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (přílohy Smlouvy o dílo).

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 23/06/2017
Ora locale: 09:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Ceco
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 23/06/2017
Ora locale: 09:15
Luogo:

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, zasedací místnost č. 402.

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Za uchazeče se otevírání obálek může účastnit max. 1 oprávněný zástupce.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:

Zadavatel je veřejným zadavatelem, který zadává tuto veřejnou zakázku při výkonu relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) ZZVZ. V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. V souladu s § 170 ZZVZ si zadavatel vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení této veřejné zakázky i bez naplnění důvodů podle § 127 ZZVZ kdykoliv před uzavřením smlouvy na plnění této veřejné zakázky.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Indirizzo postale: tř. Kpt. Jaroše 7
Città: Brno
Codice postale: 604 55
Paese: Cechia
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Indirizzo Internet: http://www.compet.cz
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Indirizzo postale: tř. Kpt. Jaroše 7
Città: Brno
Codice postale: 604 55
Paese: Cechia
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Indirizzo Internet: http://www.compet.cz
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
15/05/2017