Lieferungen - 187395-2017

18/05/2017    S95

Česká republika-Opava: Trolejbusy

2017/S 095-187395

Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejné služby

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/25/EU

Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Mětský dopravní podnik Opava, a.s.
Národní identifikační číslo: 64610250
Poštovní adresa: Bílovecká 1127/98
Obec: Opava
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
PSČ: 747 06
Země: Česko
Kontaktní osoba: Pavel Beran
E-mail: spravce22@mdpo.cz
Tel.: +420 553759060
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.mdpo.cz
Adresa profilu zadavatele: www.vhodne-uverejneni.cz
I.3)Komunikace
Přístup k zadávací dokumentaci je omezen. Další informace lze získat na: www.vhodne-uverejneni.cz
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.6)Hlavní předmět činnosti
Městská železniční, tramvajová, trolejbusová nebo autobusová doprava

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Dodávka trolejbusů s přídavným bateriovým pohonem.

Spisové číslo: 2017/05/RS/565
II.1.2)Hlavní kód CPV
34622300 Trolejbusy
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Dodávka celkem 10 ks trolejbusů s přídavným bateriovým pohonem pro městskou hromadnou přepravu osob.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 133 000 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
II.2.4)Popis zakázky:

Dodávka celkem 10 ks trolejbusů s přídavným bateriovým pohonem pro městskou hromadnou přepravu osob.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 133 000 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 36
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt: Modernizace trolejbusového parku v MDPO, a.s.
II.2.14)Další informace

Financováno z programu Ministerstva životního prostředí, Integrovaný regionální program.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Podle §77 odst.1 zákona-profesní způsobilost splňuje dodavatel, který předloží kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán nebo kopii výpisu z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.4)Objektivní pravidla a kritéria účasti
Seznam a stručný popis pravidel a kritérií:

Technické kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží seznam dodávek nových nízkopodlažních trolejbusů MHD realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech před zahájením tohoto zadávacího řízení, počtu minimálně 1 ks. Musí se však jednat o 1 ks plně nízkopodlažního trolejbusu pro provoz s cestujícími v podmínkách městské hromadné dopravy dodaný ve státech Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace. V seznamu podepsaného oprávněným zástupcem dodavatele bude uvedeno:

— identifikace objednatele, pro něhož byla dodávka realizována,

— termín realizace dodávky,

— specifikace dodávky (počet a typ vozidel),

— cena dodávky bez DPH.

III.1.6)Požadované zálohy a záruky:

Uvedeny v návrhu Rámcové kupní smlouvy.

III.1.7)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:

Uvedeny v návrhu Rámcové kupní smlouvy.

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Uvedeny v Zadávací dokumentaci.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
V případě rámcových smluv – odůvodnění překročení osmileté doby trvání:
Není překročena.
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 26/06/2017
Místní čas: 10:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Nabídka musí být platná do: 31/12/2017
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 26/06/2017
Místní čas: 10:05
Místo:

Městský dopravní podnik Opava, a.s., Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Osoby oprávněné být přítomné při otevírání obálek s nabídkami:

Osoby jmenované zadavatelem-zadavatel jmenuje pětičlennou komisi pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů.

Osoby uchazeče-za každého uchazeče, který podal nabídku v lhůtě pro podání nabídek, je oprávněn být přítomen otevírání obálek statutární orgán případně jim pověřený 1 zástupce, který se prokáže originálem nebo ověřenou listinou.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: http://www.compet.cz
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: http://www.compet.cz
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
15/05/2017