Supplies - 187547-2021

16/04/2021    S74

Poland-Tarnów: Surgical gloves

2021/S 074-187547

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 070-177746)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Postal address: ul. Lwowska 178a
Town: Tarnów
NUTS code: PL21 Małopolskie
Postal code: 33-100
Country: Poland
Contact person: Dział Logistyki
E-mail: mjacher@lukasz.med.pl
Telephone: +48 146315151
Fax: +48 146315151
Internet address(es):
Main address: www.lukasz.med.pl
Address of the buyer profile: https://www.platformazakupowa.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa: zakup, dostawa: rękawice medyczne j.u. wg nw. zakresów 1–11 dla Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

Reference number: 12/2021
II.1.2)Main CPV code
33141420 Surgical gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Zakres 1. Rękawice chirurgiczne neoprynowe, sterylne, bezlateksowe;

Zakres 2. Rękawice mikrochirurgiczne, sterylne;

Zakres 3. Rękawice ortopedyczne, sterylne, lateksowe, bezpudrowe;

Zakres 4. Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne;

Zakres 5. Rękawice foliowe;

Zakres 6. Rękawice przeznaczone do przygotowywania leków cytotoksycznych. Bezpudrowe, sterylne;

Zakres 7. Rękawice diagnostyczne nitrylowe z przedłużonym mankietem;

Zakres 8. Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe;

Zakres 9. Rękawice diagnostyczne, lateksowe bezpudrowe z przedłużonym mankietem, niesterylne;

Zakres 10. Rękawice diagnostyczne lateksowe, bezpudrowe, niesterylne;

Zakres 11. Rękawice lateksowe z przedłużonym mankietem, dla potrzeb ginekologii, sterylne.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/04/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 070-177746

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: VI.3
Instead of:
Read:

W punkcie VI.3 dodaje się tekst:

5.5. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lukasz_med (dalej: „Platforma”). Postępowanie prowadzone jest na Platformie w zakładce „Postępowania” pod „nazwą” zgodną z nazwą niniejszego postępowania przetargowego.

2. Wykonawca korzystając z Platformy w celu złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z Platformy, które określone są w „Regulaminie” zamieszczonym na stronie internetowej: https://www.platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin i uznaje go jako wiążący. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami zawartymi w regulaminie i instrukcji a zapisami w Specyfikacji Warunków Zamówienia, zastosowanie miały będą zapisy SWZ.

3. Instrukcje korzystania z Platformy dotyczące min. logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, zamieszczone są w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

4. Wymagania techniczne, organizacyjne dotyczące wysyłania dokumentów, ich odbierania opisane są w zakładce „Regulamin” oraz w „Instrukcjach dla Wykonawców” zamieszczone pod adresem internetowym wskazanym w punktach powyżej.

5. Ilekroć w Specyfikacji Warunków Zamówienia mowa jest o stronie internetowej Zamawiającego, należy przez to rozumieć także Platformę.

6. Korzystanie przez Wykonawcę z Platformy jest bezpłatne.

7. W przypadku awarii technicznych skutkujących brakiem prawidłowego działania Platformy Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email mjacher@lukasz.med.pl

8. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Pani Małgorzata Jacher, tel. 14 6315 151, e-mail: mjacher@lukasz.med.pl

9. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy winni posługiwać się numerem referencyjnym niniejszego postępowania 12/2021.

10. Za datę złożenia wniosku, zawiadomień, elektronicznych dokumentów, oświadczeń a także elektronicznych kopii tych dokumentów i oświadczeń przyjmuje się datę ich wczytania na Platformie.

11. Komunikacja między Zamawiającym i Wykonawcą, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, przekazywane są w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość”. Za datę złożenia oświadczeń, wniosków, zawiadomień przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku: „Wyślij wiadomość”, po którym wyświetli się komunikat, że wiadomość została wysłana.

12. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa min. .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .zip. przy czym zaleca się wykorzystanie plików w formacie .pdf. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB. W przypadku większych plików zalecamy skorzystać z instrukcji pakowania plików dzieląc je na mniejsze paczki po np. 150 MB każda.

Przy dużych plikach kluczowe jest łącze internetowe i dostępna przepustowość łącza po stronie serwera platformazakupowa.pl oraz użytkownika .Składając ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia jej z wyprzedzeniem minimum 24h, aby zdążyć w terminie przewidzianym na jej złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria platformazakupowa.pl, awaria Internetu, problemy techniczne związane z brakiem np. aktualnej przeglądarki, itp.

Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie umożliwiające pracę na Platformie to:

— przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną

obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”,

— łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s,

— Platforma jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli,

— zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf,

— Platforma pozwala na wgranie plików o dowolnym rozszerzeniu np.: .doxx, .doc, .xls, .xlsx. .pdf, .zip.,

— pliki oferty załączone przez Wykonawcę na Platformie i zapisane, widoczne sa na Platformie jako

zaszyfrowane. Możliwość ich otwarcia dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po

upływie terminu otwarcia ofert,

— oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz aktualny czas.

6. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69.

Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami niż przy użyciu środków

komunikacji elektronicznej.

7. Wymagania dotyczące oświadczeń i dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą.

7.1. Do oferty za pośrednictwem platformy należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy formularz oferty,

sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji.

2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy arkusz cenowy,

sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do specyfikacji sporządzony na podstawie opisu

przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1A parametry techniczne). (Arkusz winien zawierać wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postępowania.

3. W celu wykazania elementów spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w postaci formularza jednolitego europejskiego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie dyrektywy art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE , zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ” wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2.

1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum), jednolity dokument (JEDZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

2) W przypadków podmiotów trzecich JEDZ podmiotu trzeciego składa Wykonawca, jeżeli powołuje się na

zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. JEDZ powinien być wypełniony w zakresie w jakim Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego. JEDZ powinien dotyczyć także weryfikacji podstaw wykluczenia.

Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Uwaga!

Zamawiający dołącza do SWZ wypełniony JEDZ wersja xml. Wykonawca wypełnia formularz JEDZ przy

wykorzystaniu systemu dostępnego poprzez następującą stronę internetową https://www.espd.uzp.gov.pl/_

JEDZ sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

— Zamawiający dopuszcza, w szczególności następujący format przesyłanych

danych: .xml,.pdf,.doc,.docx,.rtf,.xps,.odt.

— Przy wypełnieniu JEDZ Wykonawca może korzystać z narzędzia, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i

utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z formatów wskazanych powyżej.

Informacje dotyczące kwestii wypełnienia formularza jednolitego dokumentu znajdują się w wyjaśnieniach

dostępnych na stronie Urzędu Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl w Repozytorium Wiedzy, w zakładce

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

4. Pełnomocnictwo – jeżeli oferta nie jest podpisania przez osobę upoważnioną i wykazaną w KRS.

W przypadku podmiotów występujących wspólnie należy załączyć pełnomocnictwo osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wraz z ofertą Wykonawca składa następujące przedmiotowe środki dowodowe:

a) Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, materiały informacyjne, ulotki –

potwierdzające, że oferowane wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (załącznik 1A (**) parametry wymagane) dot. zakresu nr 1–11.

b) Oświadczenie, Wykonawcy iż zaoferowany asortyment został dopuszczony do obrotu na terenie RP i

Wykonawca jest w posiadaniu dokumentów obowiązujących zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 20.5.2010 Dz.U. 2020 poz. 186, uprawniających do wprowadzania, obrotu i do używania asortymentu

będącego przedmiotem zamówienia – załącznik nr 5 (dot. zakresów nr 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11).

c) Badania wystawione przez jednostkę niezależną – potwierdzające przebadanie rękawic na przenikanie

wirusów wg ASTM1671 (dot. zakresów nr 9, 10).

d) Badania wystawione przez jednostkę niezależną – potwierdzające przebadanie rękawic na przenikanie

wirusów wg ASTM1671 i krwi syntetycznej wg ASMT F1670 (dot. zakresów nr 1, 4, 8).

e) Badania wystawione przez jednostkę niezależną – potwierdzające przebadanie rękawic na przenikanie

cytostatyków na min. 10 wg ASTM D 6978 (dot. zakresu nr 8).

f) Badania wystawione przez jednostkę niezależną lub deklarację producenta – rękawice spełniające wymogi przepisów dotyczących bezpiecznego stosowania w kontakcie z żywnością (dot. zakresu nr 8).

g) Certyfikat wystawiony przez jednostkę niezależną potwierdzający klasą I wyrobu medycznego zgodne z

dyrektywą o wyrobie medycznym MDD93/42/EEC&2007/47/EC i kategorią III typ B środka ochrony osobistej – zgodnie z rozporządzeniem EU 2016/425 (dot. zakresów nr 7, 8, 10).

h) Certyfikat wystawiony przez jednostkę niezależną potwierdzający kategorię III typ A środka ochrony osobistej – zgodnie z rozporządzeniem EU 2016/425 (dot. zakresu nr 6).

i) Raport badania producenta – potwierdzający przebadanie rękawic na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 (dot. zakresu nr 6).

j) Raport badania producenta – potwierdzający przebadanie rękawic na przenikanie cytostatyków zgodnie z EN 374-3 oraz w warunkach dynamicznego testu ACPP rękawice wolne od akceleratorów chemicznych

(potwierdzone kartą techniczną wytwórcy). (dot. zakresu nr 6).

k) Karta techniczna producenta – rękawice wolne od akceleratorów chemicznych) (dot. zakresu nr 6).

l) Certyfikat wystawiony przez jednostkę niezależną potwierdzający klasą IIa wyrobu medycznego zgodne z dyrektywą o wyrobie medycznym i kategorię III Środka ochrony osobistej – zgodnie z rozporządzeniem EU 2016/425 (dot. zakresu nr 4).

m) Do zakresów nr 1, 2, 3, 4, 6, 11 fotografie opakowania jednostkowego rękawic (opakowanie jednostkowe, lub opakowanie pary rękawic).

n) Do zakresów nr 7, 8, 9, 10 fotografie 6 ścian opakowania jednostkowego rękawic.

Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 7.1 od lit. a do lit. n lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków

dowodowych.

W zakresie nieuregulowanym SWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. 2020 poz. 2415) oraz

rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 poz. 2452).

Złożenie oferty o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

— Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy Pzp oraz w języku polskim.

— Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca

złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresami: https://platformazakupowa.pl/strona/1-

regulamin oraz https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

— Ofertę należy złożyć według wzoru formularza ofertowego oraz wymaganych załączników dołączonych

do SWZ, które winny być wypełnione i podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do składania oferty i reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Pełnomocnictwo winno być sporządzone w oryginale, w formie elektronicznej. Pełnomocnictwo winno być złożone wraz z ofertą za pośrednictwem Platformy.

— Ofertę należy złożyć w oryginale.

— Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca chce zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w odrębnym pliku na Platformie za pośrednictwem „Formularza składania oferty” w osobnym miejscu przeznaczonym na zamieszczenie „Tajemnicy przedsiębiorstwa”.

— Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza składania oferty” dostępnego na Platformie. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w „Instrukcji dla Wykonawców” dostępnej na stronie https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

— Zmiana lub wycofanie oferty możliwe jest do zakończeniu terminu składania ofert w postępowaniu.

Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

W zakresie nieuregulowanym SWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. 2020 poz. 2415) oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 poz. 2452).

8. Wykaz podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

8.1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów.

8.2. W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu:

W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu Zamawiający żądał będzie od Wykonawcy:

1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej

„ustawą”;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

3. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 8.2.1 – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 8.2.1;

2) dokument, o którym mowa w pkt 8.4.1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;

3) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów,

o których mowa w pkt 8.4.1 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których

mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

Przepis pkt 8.4.2 stosuje się.

Uwaga:

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych jeżeli:

1) Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków;

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1;

3) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający

posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:

1) wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferta Wykonawcy podlegają odrzuceniu bez

względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub

2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia.

Podmioty występujące wspólnie są zobowiązane złożyć oddzielnie dokumenty, o których mowa w ust. 8.2 punkt 1–3.

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może

podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp, natomiast

spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 5.2.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1.3 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

9. Wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

14. Tryb udzielania wyjaśnień.

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert albo nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert w przypadku, o którym mowa w art. 138 ust. 2 pkt 2, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na odpowiednio 14 albo 7 dni przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminach, o których mowa w ust. 2, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści

SWZ, o którym mowa w ust. 2.

5. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 2,

Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania

ofert.

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach, o których mowa w art. 133 ust. 2 i 3, przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

3.3. Rozdział – Ochrona danych osobowych

1. Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie, ul. Lwowska 178 a, 33-100 Tarnów, tel. 14 63 15 000, faks. 14 621 25 81, e mail; hospital@lukasz.med.pl

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z inspektorem

ochrony danych osobowych powołanym przez Szpital za pośrednictwem adresu mailowego:

iod@lukasz.med.pl

3. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja

postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 71 ustawy Pzp oraz Open Nexus Sp. z o.o. ul. 28 Czerwca 1956

Roku 406, 61-441 Poznań.

4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w celu podatkowym, rachunkowym, realizacji umowy i archiwizacji.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawa Prawo zamówień publicznych oraz

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1) zwana dalej „RODO”.

6. Dane osobowe będą ujawniane Wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym.

7. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli z przepisów

obowiązujących np. prawa podatkowego czy rachunkowego wynika obowiązek przechowywania danych

osobowych w okresie dłuższym dane osobowe będą przechowywane w tym okresie,

8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

10. Osobie, której dane dotyczą przysługuje:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Skorzystanie z

prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postepowania o udzielenie zamówienia

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp, jak również nie może

naruszać integralności protokołów oraz załączników do protokołu;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, które dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO.

11. Osobie, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:

— w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

12. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania.

5.3 Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego;

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego;

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25

czerwca 2010 r. o sporcie;

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego;

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa;

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769);

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe;

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z

uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca

odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z

wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje:

1) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a–g i pkt 2, na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za

przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h;

3) w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4, na okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

4) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5, na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego

podstawą wykluczenia;

5) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia.

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 jeżeli

udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim

nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując

odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub Zamawiającym;

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym

przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy;

b) zreorganizował personel;

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli;

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów;

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 3, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 3, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 10/05/2021
Local time: 09:00
Read:
Date: 11/05/2021
Local time: 09:00
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 10/05/2021
Local time: 09:30
Read:
Date: 11/05/2021
Local time: 09:30
Section number: IV.2.6
Instead of:
Date: 07/08/2021
Read:
Date: 08/08/2021
VII.2)Other additional information: