Usługi - 187606-2022

08/04/2022    S70

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego

2022/S 070-187606

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Stefana Batorego 23
Miejscowość: Grodzisk Mazowiecki
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-825
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Sikora
E-mail: techniczny@wkd.com.pl
Tel.: +48 227554760
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wkd.com.pl
I.3)Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://wkd.com.pl/kontrahenci/aktualne-przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.6)Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie naprawy czwartego poziomu utrzymania P4 sześciu elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 39WE serii EN100

Numer referencyjny: WKD10a-27-3/2022
II.1.2)Główny kod CPV
50222000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy czwartego poziomu utrzymania P4 sześciu elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 39WE serii EN100 w zakresie wynikającym z Dokumentacji Systemu Utrzymania pojazdów, Dokumentacji Techniczno-Ruchowej oraz w zgodzie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ, a sposób i warunki jego realizacji określają projektowane postanowienia umowy stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wskazany kod NUTS dotyczy miejsca odbioru pojazdów celem wykonania usługi i ich dostarczenia po wykonaniu przedmiotu umowy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy czwartego poziomu utrzymania P4 sześciu elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 39WE serii EN100 w zakresie wynikającym z Dokumentacji Systemu Utrzymania pojazdów (DSU), Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) oraz w zgodzie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru (WTWiO). Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ, a sposób i warunki jego realizacji określają projektowane postanowienia umowy, które stanowią Załącznik nr 3 do SWZ.

Stosownie do art. 131 ust. 2 pkt 2 ustawy Zamawiający wymaga złożenia oferty po sprawdzeniu przez Wykonawcę następujących dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego:

1) Dokumentacja Systemu Utrzymania ezt typu 39WE serii EN100;

2) Dokumentacja Techniczno-Ruchowa;

3) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru.

Wykonawcy zobowiązani są złożyć wniosek o uzyskanie dostępu do ww. dokumentów na adres e-mail: techniczny@wkd.com.pl. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 10 do SWZ. Osoba dokonująca sprawdzenia dokumentów musi być upełnomocniona do tej czynności w oparciu o dokumenty rejestrowe lub pełnomocnictwo. Warunkiem sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego jest uprzednie podpisanie przez Wykonawcę umowy o zachowaniu poufności, której wzór stanowi Załącznik nr 11 do SWZ. Termin udostępnienia dokumentów zostanie ustalony z Wykonawcą niezwłocznie, nie później niż 5 dni od dnia złożenia wniosku. Miejsce udostępnienia dokumentów: siedziba Zamawiającego 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Stefana Batorego 23. Sprawdzenie przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia ma charakter obligatoryjny, pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy.

Zgodnie z art. 95 ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę oraz podwykonawców na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

1) demontaż elementów, podzespołów i zespołów z pojazdów;

2) wszystkie czynności przewidziane w DSU dla wózków napędnych i tocznych;

3) wszystkie czynności przewidziane w DSU dla zestawów kołowych z łożyskami i maźnicami;

4) wszystkie czynności przewidziane w DSU dla układu hamulcowego i układu sprzężonego powietrza;

5) montaż zespołów, podzespołów i elementów w pojazdach.

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 3 do SWZ.

Termin wykonania zamówienia określony w pkt II.2.7 jako 100 dni należy rozumieć jako termin wykonania zamówienia wynoszący do 100 dni kalendarzowych od dnia przekazania Wykonawcy pojazdu do wykonania zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 100
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Nie dotyczy. Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 3 500 000,00 PLN (trzy miliony pięćset tysięcy złotych).

Zamawiający, w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej, przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnego na dzień złożenia podmiotowego środka dowodowego - tj. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem, w wysokości nie mniejszej niż 3 500 000,00 PLN (trzy miliony pięćset tysięcy złotych).

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

W przypadku, gdy wartości w dokumencie potwierdzającym spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej zostaną podane w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy je według kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) aktualnych na dzień publikacji niniejszego ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu kurs nie będzie publikowany, Zamawiający przyjmie średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania niniejszego ogłoszenia. Zamawiający będzie korzystał z archiwum kursów średnich - tabela A, dostępnych na stronie internetowej NBP.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 3 500 000,00 PLN (trzy miliony pięćset tysięcy złotych), z uwzględnieniem informacji w pkt III.1.2) niniejszego ogłoszenia.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 (dwie) naprawy okresowe minimum czwartego poziomu utrzymania (P4) elektrycznych zespołów trakcyjnych z napędem asynchronicznym.

Uwagi:

1) za naprawy spełniające wymogi powyższego warunku uznane zostaną usługi utrzymaniowe na poziomie nie niższym niż P4 w rozumieniu załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 226 z późn. zm.). Za spełniające warunek zostaną uznane również usługi utrzymaniowe na poziomie P5;

2) Wykonawca w wykazie usług zobowiązany jest podać tylko te usługi, które potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.;

3) w przypadku wykazania usług realizowanych w oparciu o umowę niezakończoną przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, Zamawiający uwzględni zakres tej części, która do upływu ww. terminu została faktycznie zrealizowana - Wykonawca ma obowiązek podać ten zakres w treści wykazu usług;

4) jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz powinien zawierać usługi, w których Wykonawca bezpośrednio uczestniczył. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego wspólnie z innymi Wykonawcami (np. konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli bezpośrednio nie uczestniczył w wykonywaniu usług, które wykazuje jako własne doświadczenie.

5) w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi spełniać samodzielnie przynajmniej jeden z wykonawców występujących wspólnie. Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, powyższy warunek musi zostać spełniony w całości przez podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca.

Zamawiający, w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej, przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnego na dzień złożenia podmiotowego środka dowodowego - tj. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje lub inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykazanie co najmniej dwóch napraw okresowych minimum czwartego poziomu utrzymania (P4) elektrycznych zespołów trakcyjnych z napędem asynchronicznym, z uwzględnieniem informacji w pkt III.1.3) niniejszego ogłoszenia.

Informacje dodatkowe:

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wymagania dotyczące polegania na zdolnościach lub sytuacjach podmiotów udostępniających zasoby zostały szczegółowo określone w Rozdziale XII SWZ.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 ustawy oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SWZ.

Zamawiający oceni oferty zgodnie z poniższymi kryteriami:

1. Cena oferty - waga 70%

2. Skrócenie terminu wykonania naprawy P4 - waga 20%

3. Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi - waga 10%

Opis sposobu oceny ofert znajduje się w Rozdziale XXIII SWZ.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 200 000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych).

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1) w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Pekao S.A. nr 68 1240 5918 1111 0000 4910 0198;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299).

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.

Szczegółowy opis wymagań dotyczących wniesienia wadium zawarty jest w Rozdziale XVII SWZ.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zasady rozliczeń i płatności zawarte są w projektowanych postanowieniach umowy - Załącznik nr 3 do SWZ.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z dyspozycją art. 58 ustawy. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera Załącznik nr 3 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/05/2022
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 15/07/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 17/05/2022
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego miniPortal, poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje przez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie wskazanym w pkt IV..2.7 otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

Osobami upoważnionymi do obecności podczas otwarcia ofert są m.in. członkowie komisji przetargowej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość żądania oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

2. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w treści ogłoszenia, uniemożliwiającą przekazanie pełnej informacji, wykaz podmiotowych środków dowodowych wymaganych od Wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania zawarty jest w Rozdziale XIII ust. 3 SWZ. Wykaz dokumentów, i oświadczeń, które Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą oraz opis sposobu przygotowania oferty zawarty został w Rozdziale XVIII SWZ udostępnionej na stronie internetowej prowadzonego postępowania wskazanej w pkt I.3 Ogłoszenia.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zastosowanie mają zasady określone w § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415). Szczegółowe informacje dotyczące wykonawców zagranicznych zostały określone w SWZ.

4. W zakresie nieuregulowanym ustawą lub SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).

5. Przed wyborem najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

6. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych określonych w Rozdziale XIII SWZ.

7. Wykonawca, którego oferta zostanie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 4% ceny całkowitej wskazanej w ofercie.

8. Klauzula informacyjna RODO oraz informacje o ograniczeniach w zakresie stosowania przepisów RODO, o których mowa w art. 19 ust. 4 ustawy zawarte zostały w SWZ.

9. Ilekroć w ogłoszeniu jest mowa o "ustawie" należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1129 z późn. zm.).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800 / 4587803
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie przepisów ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Terminy wnoszenia odwołań:

1) w przypadkach, o których mowa w ust. 3:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób niż określony w ppkt a);

2) wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia – 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania;

3) w przypadkach innych niż określone w pkt 1) i 2) powyżej – 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

4) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej - nie później niż w terminie:

a) 15 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzielenia zamówienia,

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania odwoławczego określają stosowne przepisy Działu IX (art. 505 – 578) ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy rozdziału 3 Działu IX ustawy nie stanowią inaczej.

9. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe albo wysłanie na adres do doręczeń elektronicznych, jest równoznaczne z jej wniesieniem.

11. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od jej otrzymania.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800 / 4587803
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/04/2022