Internetske stranice TED-a spremne su za e-obrasce od danas, 2. 11. 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć

Usluge - 187659-2020

23/04/2020    S80

Belgija-Bruxelles: Povećanje privlačnosti europskog visokoškolskog obrazovanja: Studiraj u Europi

2020/S 080-187659

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, EAC — Education, Youth, Sport and Culture, EAC.C.3 — International Cooperation
Poštanska adresa: Emerald Court (J-70), Rue Joseph II 70
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštanski broj: 1000
Država: Belgija
E-pošta: EAC-UNITE-C3@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/education-youth-sport-and-culture_en
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6198
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6198
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Povećanje privlačnosti europskog visokoškolskog obrazovanja: Studiraj u Europi

Referentni broj: EAC/2020/OP/0001
II.1.2)Glavna CPV oznaka
80300000 Usluge visokoškolskog obrazovanja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Odabrani će izvoditelj pružiti niz profesionalnih usluga te znanje i iskustvo kojima će se zajednički pridonijeti povećanju vidljivosti i privlačnosti europskog visokoškolskog obrazovanja.

Ako Europa želi ostati vrlo privlačno odredište za međunarodno mobilne studente u odnosu na sve veći broj novih regionalnih centara visokog obrazovanja, treba nastaviti s naporima promicanja opće svijesti o kvaliteti visoke razine i bogatoj raznolikosti europskog visokog obrazovanja.

U okviru ovog nadmetanja Komisija će nabaviti stručne usluge i savjete kako bi nastavila suradnju s nacionalnim promotivnim agencijama i dionicima radi nadopune nacionalnih informacija i promotivnih napora o prilikama za studiranje i sponzoriranje. Uslugama će se promicati europska dimenzija visokog obrazovanja izvan Europe s pomoću web-mjesta Studiraj u Europi, društvenih medija i komunikacijskih alata, niza sajmova visokog obrazovanja u Europi i istorazinskih aktivnosti učenja za nacionalne promotivne agencije.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 500 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
80300000 Usluge visokoškolskog obrazovanja
72420000 Usluge razvoja interneta
79342200 Usluge reklamiranja
79421000 Usluge vođenja projekata drugačijih od građevinskih radova
79950000 Usluge organizacije izložbi, sajmova i kongresa
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Emerald Court (J-70), Rue Joseph II 70, 1000 Brussels, BELGIJA.

II.2.4)Opis nabave:

Povećanje privlačnosti europskog visokoškolskog obrazovanja: Studiraj u Europi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 500 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 36
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

II.2.14)Dodatni podaci

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 15/07/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 17/07/2020
Lokalno vrijeme: 14:30
Mjesto:

Emerald Court (J-70), Rue Joseph II 70, 1000 Brussels, BELGIJA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje
VI.3)Dodatni podaci:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
16/04/2020