Diensten - 187659-2020

23/04/2020    S80

België-Brussel: Verbetering van de aantrekkelijkheid van het Europese hoger onderwijs: Studie in Europa

2020/S 080-187659

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, EAC — Education, Youth, Sport and Culture, EAC.C.3 — International Cooperation
Postadres: Emerald Court (J-70), Rue Joseph II 70
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: EAC-UNITE-C3@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/info/departments/education-youth-sport-and-culture_en
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6198
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6198
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Verbetering van de aantrekkelijkheid van het Europese hoger onderwijs: Studie in Europa

Referentienummer: EAC/2020/OP/0001
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80300000 Diensten voor hoger onderwijs
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De geselecteerde contractant zal een reeks professionele diensten en expertise leveren die samen zullen bijdragen tot het vergroten van de zichtbaarheid en de aantrekkelijkheid van het Europees hoger onderwijs.

Als Europa zeer aantrekkelijk wil blijven als bestemming voor internationaal mobiele studenten tegen de toenemende achtergrond van nieuwe regionale hoger-onderwijsknooppunten, moet het zich blijven inspannen om het wereldwijde bewustzijn van de hoge kwaliteit en de rijke diversiteit van het Europese hoger onderwijs te bevorderen.

In het kader van deze aanbesteding zal de Commissie deskundige diensten en advies aankopen om haar samenwerking met nationale promotieagentschappen en belanghebbenden voort te zetten ter aanvulling van de nationale informatie- en promotie-inspanningen inzake studie- en financieringsmogelijkheden. De diensten moeten de Europese dimensie van het hoger onderwijs buiten Europa promoten via de onderzoekswebsite in Europa, sociale media en communicatietools, een reeks Europese beurzen voor hoger onderwijs en peer-learningactiviteiten voor nationale promotiebureaus.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 500 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80300000 Diensten voor hoger onderwijs
72420000 Internet-ontwikkelingsdiensten
79342200 Promotiediensten
79421000 Projectbeheerdiensten, met uitzondering van projecten bij bouwwerkzaamheden
79950000 Organiseren van tentoonstellingen, beurzen en congressen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Voornaamste plaats van uitvoering:

Emerald Court (J-70), Rue Joseph II 70, 1000 Brussel, BELGIË.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De aantrekkelijkheid van het Europees hoger onderwijs verhogen: Studie in Europa.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 500 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Zie het internetadres vermeld in I.3).

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie het internetadres vermeld in I.3).

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie het internetadres vermeld in I.3).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie het internetadres vermeld in I.3).

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/07/2020
Plaatselijke tijd: 14:30
Plaats:

Emerald Court (J-70), Rue Joseph II 70, 1000 Brussel, BELGIË.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Zie het internetadres vermeld in I.3).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie het internetadres vermeld in I.3).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van de EU
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie het internetadres vermeld in I.3).

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/04/2020