Služby - 187659-2020

23/04/2020    S80

Belgicko-Brusel: Zvyšovanie príťažlivosti európskeho vysokoškolského vzdelávania: štúdium v Európe

2020/S 080-187659

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, EAC – Education, Youth, Sport and Culture, EAC.C.3 – International Cooperation
Poštová adresa: Emerald Court (J-70), Rue Joseph II 70
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1000
Štát: Belgicko
E-mail: EAC-UNITE-C3@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/education-youth-sport-and-culture_en
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6198
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6198
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Zvyšovanie príťažlivosti európskeho vysokoškolského vzdelávania: štúdium v Európe

Referenčné číslo: EAC/2020/OP/0001
II.1.2)Hlavný kód CPV
80300000 Vyššie vzdelávanie (vyššie školstvo)
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Vybraný dodávateľ bude poskytovať rad profesionálnych služieb a odborných znalostí, ktoré prispejú k zvýšeniu viditeľnosti a príťažlivosti európskeho vysokoškolského vzdelávania.

Ak chce Európa zostať vysoko atraktívnou destináciou pre študentov, ktorí sa zúčastňujú medzinárodnej mobility, v čase, keď narastá počet nových regionálnych centier vysokoškolského vzdelávania, musí pokračovať v úsilí zameranom na podporu globálneho povedomia o vysokej kvalite a rozmanitosti európskeho vysokoškolského vzdelávania.

V rámci tejto verejnej súťaže Komisia obstará odborné služby a poradenstvo, aby pokračovala v spolupráci s vnútroštátnymi propagačnými agentúrami a zainteresovanými stranami s cieľom dopĺňať vnútroštátne informačné a propagačné úsilie v oblasti príležitostí štúdia a financovania. Služby budú presadzovať európsky rozmer vysokoškolského vzdelávania mimo Európy prostredníctvom webovej stránky Štúdium v Európe, sociálnych médií a komunikačných nástrojov, série európskych veľtrhov vysokoškolského vzdelávania a partnerských vzdelávacích činností pre vnútroštátne propagačné agentúry.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 500 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
80300000 Vyššie vzdelávanie (vyššie školstvo)
72420000 Služby na vývoj internetu
79342200 Propagačné služby
79421000 Riadenie projektov iných ako pre stavebné práce
79950000 Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Emerald Court (J-70), Rue Joseph II 70, 1000 Brussels, BELGICKO.

II.2.4)Opis obstarávania:

Zvyšovanie príťažlivosti európskeho vysokoškolského vzdelávania: štúdium v Európe.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 500 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

II.2.14)Doplňujúce informácie

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 15/07/2020
Miestny čas: 12:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 17/07/2020
Miestny čas: 14:30
Miesto:

Emerald Court (J-70), Rue Joseph II 70, 1000 Brussels, BELGICKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
16/04/2020