Servicii - 187873-2017

18/05/2017    S95    - - Servicii - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

România-Bucuresti: Servicii de curăţenie şi igienizare

2017/S 095-187873

Anunț de participare

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Institutul Clinic Fundeni
Sos. Fundeni nr. 258, sector 2
Punct(e) de contact: Biroul Achizitii
În atenția: ec. Adrian Parvulescu
022322 Bucuresti
România
Telefon: +40 213172194
E-mail: fundeni.achizitii@rdsmail.ro
Fax: +40 213180444

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.icfundeni.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Altele: institutul clinic fundeni
I.3)Activitate principală
Sănătate
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Servicii de curatenie si dezinfectie.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Institutut Clinic Fundeni.

Cod NUTS RO321

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul de participanți la acordul-cadru preconizat: 3

Durata acordului-cadru

Durata în luni: 36

Valoarea totală estimată a achizițiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru

Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 4 069 062,48 și 12 207 187,44 RON
Frecvența și valoarea contractelor care urmează să fie atribuite: Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite (daca se cunosc): Contractele subsecvente se vor atribui trimestrial in functie de bugetul si necesitatile Institutului Clinic Fundeni. Valoarea minima acord cadru 12 luni: 4 069 062,48 RON:
Valoarea maxima acord cadru 36 luni: 12 207 187,44 RON.
Valoarea celui mai mic contract subsecvent 3 luni: 1 017 265,62 RON;
Valoarea celui mai mare contract subsecvent 6 luni: 2 034 531,24 RON.
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Servicii de curatenie si dezinfectie la interiorul si exteriorul unitatii sanitare.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

90900000

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Cantitate minima acord-cadru 12 luni: 1 263 684 mp:
Cantitate maxima acord-cadru 36 luni: 3 791 052 mp.
Cantitate celui mai mic contract subsecvent 3 luni: 315 921 mp;
Cantitate celui mai mare contract subsecvent 6 luni: 631 842 mp.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 4 069 062,48 și 12 207 187,44 RON
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 36 (de la data atribuirii contractului)

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
GP = 20 345 RON.
GP se constituie în conformitate cu prevederile art. 36 din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 395/2016. Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 90 zile de la data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor Daca garantia se constituie prin virament bancar, transferul va fi efectuat în contul RO79TREZ7025005XXX000170, Cod fiscal 4204003 al autoritatii contractante, deschis la Trezoreria Sect.2 conform prevederilor art. 36 alin. (6) din Normele metodologice aprobate. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, . GP constituita printr-un instrument de garantare se va depune scanat în SEAP. În cazul depunerii de oferte în asociere, GP trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Cuantumul garantiei de buna executie va fi 5 % din valoarea fara TVA a contractului subsecvent, iar aceasta va fi constituita printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in favoarea autoritatii contractante, conform art. 40 din HG 395/2016. Se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, în favoarea autoritatii ontractante. Înstrumentul de garantare de buna executie se va prezenta autoritatii contractante conform clauzelor contractuale.
Garantia de buna executie se constituie în termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului subsecvent.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Fonduri bugetare.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Cerinta 1.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.
Se va completa DUAE- Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate autoritatii contractante de catre ofertantanti clasati pe primele 3 locuri, dupa aplicarea criteriului de atribuire, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, cu informatiile aferente situatiei lor.
Aceste documente pot fi:
1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.).
2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
4. alte documente edificatoare, dupa caz.
Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
Manager - conf. dr. Orban Carmen;
Dir. medical - conf. dr. Iliescu Laura;
Dir. fin-contab. - ec. Grigore Emilia;
Dir. Ingrijiri - as. med. Niculita Oana Otilia;
Propunere Comisia de evaluare:
Presedinte cu drept de vot – as. Med. Niculita Oana Otilia – director Ingrijiri;
Membru - dr. Ghita Camelia Mihaela sef Departament CPCIN;
Membru – dr. Anghelus Lorena – Departament CPCIN;
Membru – ing. Timariu Teodor – sef Serviciu Administrativ;
Membru – ing. Sandu Andreea - sef Serv. Aprovizionare;
Membru – ec. Parvulescu Adrian – sef Birou Achizitii;
Membru – ec. Stoica Florica – Biroul Achizitii.
Se va atasa Formularul (Declaratie privind conflictul de interese pentru ofertanti /candidati/ofertanti asociati/subcontractanti/tert, ofertantul nu are voie sa aiba drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv; sustinator) completat. Forma de prezentare: original.
Precizare: ofertantul / ofertantul asociat / tertul sustinator sau subcontractantul (daca este cazul), daca apare o situatie de conflict de interese pe perioada derularii procedurii de achizitie, ofertantul are obligatia sa notifice in scris, de indata, entitatea care a organizat aceasta procedura si sa ia masuri pentru inlaturarea situatiei respective.
Nota: Aceasta declaratie va fi prezentata de ofertant/membrii asocierii, de eventualii subcontractanti si terti sustinatori.
Certificat de atestare fiscala emis de Ministerul finantelor Publice, Directia Generala a Finantelor publice din care sa reiasa situatia operatorului economic original/ copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, stampilata si semnata de reprezentantul legal.
Se va prezenta lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii.
Cerinta 1
Pentru persoane juridice/fizice straine documente care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident – original, copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, insotite de traducerea a acestora în limba româna.
Se va completa DUAE- Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate autoritatii contractante de catre ofertantanti clasati pe primele 3 locuri, dupa aplicarea criteriului de atribuire, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, cu informatiile aferente situatiei lor.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, se va solicita ofertantantilor clasati pe primele 3 locuri, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Forma de prezentare: original.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Cerinta 1
Media cifrei de afaceri globala anuala pe ultimii 3 ani fiscali incheiati (2014, 2015, 2016).
Nivel(uri) minim(e) necesar(e): Se va completa DUAE- Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate autoritatii contractante de catre ofertantanti clasati pe primele 3 locuri, dupa aplicarea criteriului de atribuire, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, cu informatiile aferente situatiei lor.
Media cifrei de afaceri globala anuala pe ultimii 3 ani fiscali incheiati ((2014, 2015, 2016)
Valorile vor fi exprimate in lei si euro, la cursul lei/euro mediu comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv:
Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decât euro sau lei, vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BNR.
Situatiile financiare aferente anilor 2014, 2015 si 2016, vizate si inregistrate de organele competente/cu confirmare de depunere electronica la organele competente sau a altor documente edificatoare, in cazul in care din motive justificate corespunzator operatorul economic nu poate prezenta bilanturile contabile – original/copie semnata „conform cu originalul” semnata de reprezentantul legal.
In cazul in care un ofertant strain este declarat castigator: prezentarea bilantului contabil /extras de bilant/ balanta semnata de catre reprezentantii societatii in situatia in care alte documente fiscale nu sunt disponibile, alte documente, emise in conformitate cu legislatia tarii în care este stabilit ofertantul si la termenele stipulate in legislatia respectiva, care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare si care sa poata permite identificarea cifrei medii de afaceri globale pe acesti ani.
Toate certificatele/documentele trebuie sa fie prezentate in copie certificata „conform cu originalul”, semnata de reprezentantul legal, in limba de origine, insotite de o traducere a acestora in limba româna.
Nota 1: In cazul unei asocieri, clasate pe unul din primele 3 locuri, fiecare asociat trebuie sa prezinte aceste documente la solicitarea AC.
Capacitatea economica si financiara a operatorului economic poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente între operatorul economic si persoana respectiva.
În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza situatia economica si financiara invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate.
Nota 2: Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantantilor clasati pe primele 3 locuri, dupa aplicarea criteriului de atribuire, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, cu informatiile aferente situatiei lor – persoane juridice romane si persoane juridice straine – prezentarea si a altor documente in cazul in care cele nominalizate la alineatul precedent nu sunt relevante.
In cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractanta, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului.
Odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sus?inerea acestuia/acestora), acordul de asociere. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate ofertantilor clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
Cerinta 1
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani - Declaratia privind lista principalelorlivrari de servicii in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indifferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte ca ofertantul a prestat acest serviciu in ultimiii 3 ani, pentru a ne asigura ca operatorii economici participanti la procedura dispun de capacitatea tehnica -profesionala si experienta necesara pentru a esecuta contractul si pentru a fi protejati fata de un eventual risc de indeplinire necorespunzatoare a acestuia.
Cerinta 2
Lista privind echipamentele tehnice pentru asigurarea necesitatilor autoritatii contractante in conditii optime de calitate si eficienta a serviciului de curatenie si dezinfectie, conform caietului de sarcini;
— carucioare profesionale de curatenie: Euromop detasabil, sistem accesorizat cu galetuse pe cod de culori, cuva depozitare mopuri, spatiu depozitare ustensile si consumabile, saci colectori deseuri menajer – 60 buc.
— carucioare profesionale de curatenie (metoda curatirii umede cu 2 galeti (holuri, spatii anexe), cu storcator – 40 buc.
— aspiratoare duale, care pot aspira atât apa cat si praful, respectiv cu injectie extractie si pentru curatarea mochetelor – in spatiul administrativ) – 4 buc.
Cerinta 1
Dovada implementarii unui sistem de management al calitatii ISO 9001:2000 sau echivalent in termen de valabilitate la momentul prezentarii.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
Se va completa DUAE- Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate autoritatii contractante de catre ofertantanti clasati pe primele 3 locuri, dupa aplicarea criteriului de atribuire, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, cu informatiile aferente situatiei lor.
Pentru persoane juridice /fizice straine: Documentele/contractele vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere a acestora in limba româna. Precizare: In cazul in care nu este posibila prezentarea integrala a documentelor/contractelor se vor prezenta: parti relevante din cuprinsul acestora care cuprind referinte privind: partile, obiectul, durata, pretul acestora, precum si semnaturile si stampila partilor.
Se va completa DUAE- Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate autoritatii contractante de catre ofertantanti clasati pe primele 3 locuri, dupa aplicarea criteriului de atribuire, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, cu informatiile aferente situatiei lor.
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune (in orice forma – inchiriere, comodat, proprietate, Angajament de punere la dispozitie) (art. 179 lit. j) din Legea 98/2016); utilaje profesionale necesare indeplinirii activitatilor precizate in Caietul de sarcini – mijloace mecanice de maturat, curatare, etc.
Se va completa DUAE- Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate autoritatii contractante de catre ofertantanti clasati pe primele 3 locuri, dupa aplicarea criteriului de atribuire, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, cu informatiile aferente situatiei lor.
Operatorii economici vor prezenta dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: da
Informații suplimentare despre licitația electronică: Au dreptul sa participe la faza finala de licitatie electronica doar ofertantii înregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP).
a) Elementul ofertei care va face obiectul procesului de reofertare:pretul unitar, fara TVA, exprimat în lei/unitate de masura;
b) Informatiile la care vor avea acces ofertantii in cursul licitatiei electronice:
1) Poate fi oprita desfasurarea urmatoarelor runde, în cazul in care nu se imbunatateste oferta: da - Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta da - Ofertantii pot vedea numarul de participanti înscrisi la licitatie: da - Licitatia se prelungeste automat în cazul modificarii clasamentului: nu - Se va utiliza pasul de licitatie: nu;
c) Conditiile în care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze: licitatia electronica 1 runda; 2-licitatia electronica va începe la 2 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei de participare; durata rundei este de 1 zi.
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract

Anunț de informare prealabilă

Numărul anunțului în JOUE: 2017/S 011-016797 din 17.1.2017

IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 15.6.2017 - 00:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.6.2017 - 16:00
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 90 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 17.7.2017 - 18:00

Locul:

In SEAP

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: nu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare
Documentele care demonstreaza indeplinirea cerintelor minime de calificare se vor solicita operatorilor clasati pe primele 3 locuri, dupa etapa finala de Licitatie electronica.
Departajarea ofertelor cu pret egal, se va face dupa cum urmeaza:
Pentru locul 1: in cazul in care valoarea cea mai scazuta va fi aceeasi pentru mai muilti ofertanti ale caror oferte au fost declarate admisibile (preturi egale), se va proceda la solicitarea ofertelor finale de pret pana la departajare.
Reofertarea se va realiza cu maxim 2 zecimale, la cererea autoritatii contractante, in plic inchis, depus la sediul autoritatii.
Pentru locul 2: in cazul in care, ofertantii clasati pe locul 2, vor avea oferte egale de pret, li se va solicita de asemenea, reofertare pentru departajare, in plic inchis depus la sediul autoritatii contractante. In aceasta situatie ocupantul locului 1 nefiind afectat, deoarece in solicitarea de reofertare pentru departajare se va mentiona ca este vorba despre locul 2 al clasamentului.
Pentru locul 3: in cazul in care ofertantii clasati pe locul 3 vor avea oferte egale de pret, li se va solicita de asemenea reofertare pentru departajare, in plic inchie depus la desiul autoritatii contractante. In aceasta situatie ocupantul locului 2, nefiind afectat, deoarece in solicitarea de reofertare pentru departajare se va mentiona ca este vorba despre locul 3 al clasamentului.

Se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati prin accesarea urmatorului link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Institutul Clinic Fundeni – Biroul Juridic
Sos. Fundeni nr. 258, sector 2
022322 Bucuresti
România
E-mail: achizitii@icfundeni.ro
Telefon: +40 21317219
Adresă Internet: www.icfundeni.ro
Fax: +40 213180444

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16.5.2017