Vi har nöjet att meddela att en ny version av TED-portalen kommer att släppas den 29 januari 2024 (preliminärt datum)! Vill du veta mer om de nya funktionerna och vilka förbättringar vi har gjort? Du hittar svaren i vår artikel om den nya versionen av TED.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

En bugg påverkar just nu hur webbadresser visas i eForms-meddelanden. Vi jobbar med att lösa problemet. Under tiden föreslår vi att du tar bort kommatecknet (eller eventuella andra specialtecken) i slutet av webbadressen. Vi ber om ursäkt för det inträffade.

Tjänster - 188196-2015

Visa förkortad version

02/06/2015    S104

Belgien-Bryssel: Utvärdering av nationell processrätt och processpraxis vad gäller dettas inverkan på den fria spridningen av domslut och på likvärdigheten och verkningsfullheten för konsumenters rättsskydd enligt EU:s konsumentlagstiftning

2015/S 104-188196

Meddelande om upphandling

Tjänster

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Officiellt namn: Europeiska kommissionen, generaldirektoratet för rättsliga frågor och konsumentfrågor, enhet JUST/A4 – Programförvaltning
Postadress: Kontor MO59 04/21
Ort: Bryssel
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Att: Renatas Mazeika
E-post: just-a4-cft@ec.europa.eu
Telefon: +32 22962152
Fax: +32 22988812

Internetadress(er):

Upphandlande myndighet: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/index_en.htm

Elektronisk tillgång till information: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=868

Ytterligare upplysningar kan erhållas från:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

I.2)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: nej

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Utvärdering av nationell processrätt och processpraxis vad gäller dettas inverkan på den fria spridningen av domslut och på likvärdigheten och verkningsfullheten för konsumenters rättsskydd enligt EU:s konsumentlagstiftning
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Tjänster
Tjänstekategori: nr 21: Juridiska tjänster
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: uppdragstagarens lokaler.
NUTS-kod
II.1.3)Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Meddelandet omfattar ett offentligt kontrakt
II.1.4)Information om ramavtal
II.1.5)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Undersökningen har följande 2 separata mål:
1) Undersökning av effekten av nationell processrätt på fri spridning av domslut genom att fastställa huruvida och i vilken utsträckning de befintliga skillnaderna i nationell processrätt hindrar målet med fri spridning av domslut från att bli verklighet, i synnerhet genom att undergräva ömsesidig tillit mellan medlemsstaternas rättssystem. Undersökningen ska analysera detta inom ramen för de europeiska instrumenten för domsrätt i civilmål, i sammanhanget som utgörs av ytterligare underlättande av erkännande och tillämpning samt med beaktande av den grundläggande rättigheten till tillgång till rättslig prövning och rätten till en rättvis rättegång.
I detta syfte ska undersökningen analysera alternativ för förstärkning av ömsesidig tillit baserat på bedömningen ovan, styrkt av juridiska och ekonomiska skäl, i ljuset av det politiska målet att säkerställa smidig funktion inom befintliga instrument för rättsligt samarbete i civila och kommersiella angelägenheter samt eventuell ytterligare förstärkning eller intensifiering av detta samarbete med beaktande av skapande av ett genuint europeiskt rättsligt område. I analysen och slutsatserna ska för- och nackdelarna med varje föreslagen lösning noggrant vägas.
2) Utvärdering av och i vilken utsträckning nationell processrätt och processpraxis säkerställer rättsskydd vad gäller EU:s konsumenträttigheter och huruvida dessa regler och denna praxis uppfyller de krav som härrör från domslut från Europeiska unionens domstol om principerna för verkningsfullheten och likvärdigheten samt kravet på en bedömning å ämbetets vägnar av efterlevnaden av EU:s konsumentlagstiftning.
I detta syfte, med beaktande av principen för självbestämmanderätt i processuella frågor för medlemstater, ska undersökningen undersöka nationella lagar och nationell praxis, och samla alla nödvändiga bevis om rättsskydd för avtal som reglerar EU:s konsumenträttigheter. Undersökningen ska rikta särskild uppmärksamhet mot förhållandet mellan olika aspekter av nationella processer och utvärdera dessa vid olika etapper under processerna. I detta sammanhang ska undersökningen analysera huruvida nationella system för processer uppfyller kraven i Europeiska unionens domstols rättspraxis. Slutligen ska undersökningen presentera slutsatserna från bedömningen av nationella lagar och nationell praxis, och ta fram alternativ för förstärkning av skyddet för avtal som reglerar EU:s konsumenträttigheter. I analysen och slutsatserna ska för- och nackdelarna med varje föreslagen lösning vägas noggrant.
II.1.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

79100000 Juridiska tjänster, 72316000 Dataanalys, 72314000 Datainsamlings- och kollateringstjänster, 79140000 Juridisk rådgivning och informationstjänster, 79419000 Utvärderingskonsulttjänster, 79330000 Statistiktjänster, 79311000 Undersökningar

II.1.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.1.8)Delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.9)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2)Upphandlingens mängd eller omfattning
II.2.1)Total mängd eller omfattning:
Uppskattat värde, exkl. moms: 400 000 EUR
II.2.2)Information om optioner
Option: nej
II.2.3)Information om förlängning
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.3)Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande
Antal månader: 12 (fr.o.m. tilldelningen av kontraktet)

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för kontraktet
III.1.1)Begärda säkerheter och garantier:
Se förfrågningsunderlaget.
III.1.2)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
Se förfrågningsunderlaget.
III.1.3)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
Se förfrågningsunderlaget.
III.1.4)Andra särskilda villkor
Fullgörandet av kontraktet är förbundet med särskilda villkor: nej
III.2)Villkor för deltagande
III.2.1)De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Se förfrågningsunderlaget.
III.2.2)Ekonomisk och finansiell kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: För att bevisa sin ekonomiska och finansiella kapacitet ska anbudsgivare (dvs. om det rör sig om ett gemensamt anbud gäller samtliga konsortiemedlemmars och angivna underleverantörers sammanlagda kapacitet) kunna visa att deras konsoliderade årsomsättning överstiger 300 000 EUR (i genomsnitt för de 3 senaste åren).
Följande bevis ska tillhandahållas:
— Ifylld förenklad balansräkning och ifylld förenklad balans- och resultaträkning för de 3 senaste åren (bilaga 2 måste vara ifylld).
— Kopia på resultaträkningar och balansräkningar för de 3 senaste åren för vilka årsbokslut har upprättats.
— Lämpliga bankintyg, om ovanstående inte är möjligt.
— I tillämpliga fall, bevis på yrkesansvarsförsäkring.
Om en anbudsgivare av någon särskild anledning som den upphandlande myndigheten anser berättigad inte kan tillhandahålla någon av de ovanstående handlingarna kan anbudsgivaren styrka sin ekonomiska eller finansiella kapacitet genom andra handlingar som den upphandlande myndigheten anser lämpliga. Oavsett ska den upphandlande myndigheten åtminstone meddelas om den särskilda anledningen och dess berättigande i anbudet. Kommissionen förbehåller sig rätten att begära eventuella andra handlingar som möjliggör granskning av anbudsgivarens ekonomiska och finansiella kapacitet.
Eventuella minimistandardnivåer: Se ovan.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda:
a. Kriterier med anknytning till anbudsgivare:
Anbudsgivare (vid gemensamma anbud gäller den sammanlagda kapaciteten för alla anbudsgivare och angivna underleverantörer) ska uppfylla följande kriterier:
— Anbudsgivaren ska styrka erfarenhet inom området konsumenträtt och civilmålsrätt samt inom europeisk internationell privaträtt och processrätt.
— Anbudsgivaren ska styrka erfarenhet av ha arbetat på de 28 medlemsstaternas officiella språk.+
— Anbudsgivaren ska styrka sin förmåga att avfatta rapporter på engelska och franska.
— Anbudsgivaren ska styrka erfarenhet avseende undersökningsteknik, datainsamling, statistikanalyser och avfattande av rapporter och rekommendationer.
b. Kriterier med anknytning till den arbetsgrupp som ska tillhandahålla tjänsten:
Arbetsgruppen som ska tillhandahålla tjänsten ska inbegripa, som ett minimum, följande profiler:
Projektledare: Minst 5 års erfarenhet inom projektledning, inbegripet övervakning av tillhandahållande av projekt, kvalitetskontroll av tillhandahållen tjänst, kundorienterings- och konfliktlösningserfarenhet inom projekt av liknande omfattning, med erfarenhet av ledning av en arbetsgrupp på minst 10 personer.
Språklig kvalitetskontroll: Minst 1 gruppmedlem ska ha färdigheter i engelska på modersmålsnivå.
Experter inom konsumenträtt, civilmålsrätt och internationell privaträtt: Uppdragstagaren ska i anbudet föreslå en expertgrupp med kapacitet att åta sig denna komplexa rättsliga analys. De föreslagna experterna ska ha universitetsexamina och minst 5 års juridisk erfarenhet. Arbetsgruppen ska inbegripa experter med relevant erfarenhet inom konsumenträtt, civilmål (inbegripet europeiska processer) och inom internationell privaträtt samt omfattande kunskap om de nationella rättssystemen i de medlemsstater som de ska analysera.
Arbetsgruppen för insamling och analys av data: Arbetsgruppen ska bestå av forskare med universitetsexamen och minst 2 års erfarenhet inom insamling och analys av rättsdata.
Styrkta gemensamma kunskaper i alla EU:s officiella språk.
Om flera tjänsteleverantörer/underleverantörer deltar i anbudet ska de tillsammans ha den yrkesmässiga och tekniska kapacitet som krävs för att utföra de arbetsuppgifter som tilldelats dem.
c. Bevis:
Följande bevis ska lämnas för att uppfylla ovannämnda kriterier:
1. Anbudsgivare ska till sina anbud bifoga detaljerade meritförteckningar för varje anställd med ansvar för arbetets utförande, inbegripet utbildningsbakgrund, examensnivåer, yrkeserfarenhet, forskningsarbeten, publikationer och språkkunskaper. Meritförteckningarna ska helst lämnas in i enlighet med kommissionens rekommendation av den 11.3.2002 om en gemensam europeisk mall för meritförteckningar, publicerad i EGT L 79, 22.3.2002, s. 66.
2. En förteckning över de huvudsakliga tjänster av samma slag som utförts under de 5 senaste åren, med uppgift om belopp, datum och offentliga eller privata mottagare för de tillhandahållna tjänsterna, tillsammans med intyg som utfärdats eller kontrasignerats av offentliga myndigheter eller privata kunder eller, om detta inte är möjligt, en försäkran från tjänsteleverantören om att tjänsterna har utförts.
3. Den del av kontraktet som tjänsteleverantören har för avsikt att lägga ut på underleverantör.
Eventuella minimistandardnivåer:
Se ovan.
III.2.4)Information om reserverade kontrakt
III.3)Särskilda villkor för tjänstekontrakt
III.3.1)Information om en viss yrkesgrupp
Utförandet av tjänsten är förbehållet en bestämd yrkesgrupp: nej
III.3.2)Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten
Juridiska personer ska ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten: ja

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.1.2)Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud eller delta
IV.1.3)Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller dialogen
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Det ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till de kriterier som anges i förfrågningsunderlaget, inbjudan att lämna anbud eller förhandla eller det beskrivande dokumentet
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
JUST/2014/RCON/PR/CIVI/0082.
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
nej
IV.3.3)Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande handling
Sista datum för begäran om handlingar eller för åtkomst till handlingar: 25.8.2015
Handlingarna är avgiftsbelagda: nej
IV.3.4)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
1.9.2015 - 12:00
IV.3.5)Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna anbud eller delta
IV.3.6)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
Valfritt officiellt EU-språk
IV.3.7)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.3.8)Anbudsöppning
Datum: 8.9.2015 - 10:30

Plats:

Rue Montoyer 59, 1040 Bryssel, BELGIEN.

Personer som får närvara vid öppnandet av anbuden: ja
Kompletterande information om bemyndigade personer och öppningsförfarande: 1 företrädare för varje anbudsgivare får närvara när anbuden öppnas.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
VI.3)Kompletterande information
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxemburg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu/

Behörigt organ vid medling

Officiellt namn: Se ovan.

VI.4.2)Överprövning
Uppgifter om sista dag för överprövning: inom 2 månader från den dag då den klagande delgavs eller, om så inte skett, från den dag då det blev känt. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder varken till att perioden avbryts eller till att en ny period för begäran om överprövning inleds.
VI.4.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
21.5.2015