Urakat - 188204-2019

19/04/2019    S78    - - Urakat - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Helsinki: Putkityöt

2019/S 078-188204

Hankintailmoitus – erityisalat

Rakennusurakat

Legal Basis:

Direktiivi 2014/25/EU

I kohta: Hankintayksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos
0201256-6
Toinen linja 7 A
Helsinki
00530
Suomi
Yhteyshenkilö: Ella Etula
Puhelin: +358 93101071
Sähköpostiosoite: ella.etula@hel.fi
NUTS-koodi: FI1B1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.hel.fi/www/hkl/fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/hkl
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/hkl?id=234146&tpk=b6571cdb-ac9f-4122-b026-47fb2665990b
I.6)Pääasiallinen toimiala
Kaupunkirautatie-, raitiotie-, johdinauto- tai linja-autopalvelut

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Lämpö-, vesi- ja viemäritöiden puitejärjestely

Viitenumero: 12H19
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
45330000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) järjestää puitejärjestelynä tarjouskilpailun HKL:n ja Länsimetro Oy:n kiinteistöissä tehtävistä lämpö-, vesi- ja viemäritöistä sekä tarvittavista tarvikkeista. Puitejärjestelyyn valitaan 3-5 tarjoajaa. Puitejärjestelyn sopimuskausi on neljä (4) + kaksi (2) vuotta. Optiomahdollisuus on kaksi (2) vuotta siten, että se voidaan lunastaa erikseen erillisellä päätöksellä. Vaikka tarjouspyynnön sopimusmuotona on rakennusurakka, työtä tilataan lv-urakkapalveluna sopimuskauden aikana.

Tarjouspyynnön liitteenä on seuraavat dokumentit:

Liite 1) Tarjouspyyntöliite

Liite 2) Palvelukuvaus

Liite 3) Referenssilomake

Liite 4) Sopimusluonnos

Liite 5) Asiakastyytyväisyyskyselylomake

Liite 6) Urakoitsijaohjeet (erilliset liitteet A-I)

Liite 7) Turvallisuusohjeistus korkealla työskentely

Liite 8) Rata- ja sähköturvallisuus

Liite 9) Työskentely raitiotien läheisyydessä.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 5 600 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1
Pääasiallinen suorituspaikka:

HKL:n ja Länsimetro Oy:n kiinteistöt

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on laskutyönä tehtävät lämpö-, vesi- ja viemärityöt, jotka kohdistuvat HKL:n ja Länsimetro Oy:n omistamiin tai ylläpitovastuulla oleviin huonetiloihin, rakennuksiin ja kiinteistöihin. Työt ovat pääsääntöisesti pienimuotoisia lv-töitä, mutta yksittäisen suuremman urakan arvo voi olla noin 100 000 EUR. Puitesopimusurakoitsijaksi valitaan 3-5 yritystä. Tilaaja hankkii puitesopimustyöt kilpailutuksessa määräytyvän etusijajärjestyksen mukaisesti kahdelta (2) eniten yhteispisteitä saaneelta Toimittajalta siten, että sopimuskauden aikana puitesopimustyöt jakaantuvat edellä mainittujen Toimittajien kesken 50/50-säännön mukaisesti. Mikäli edellä mainitut toimittajat eivät kykene tuottamaan tilauksen mukaista puitesopimustyötä, käytetään seuraavaksi edullisinta toimittajaa jne. Mikäli tilattavan Puitesopimustyön arvo ylittää 30 000 EUR, tilaaja voi järjestää puitesopimustoimittajien kesken minikilpailutuksen hankittavasta työstä. Minikilpailutuksessa tilaaja toimittaa yhtäaikaisesti puitejärjestelyyn valituille toimittajille tarjouspyynnön, jolla tilaaja pyytää tarjouksia suoritettavista töistä. Minikilpailutuksen valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous siten, että kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on hinnaltaan halvin. Kaikki muut minikilpailutuksen ehdot hintaa lukuun ottamatta on määritelty tässä puitesopimuksessa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 50
Hinta - Painotus: 50
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Puitejärjestelyn sopimuskausi on neljä (4) + kaksi (2) vuotta. Optiomahdollisuus on kaksi (2) vuotta siten, että se voidaan lunastaa erikseen erillisellä päätöksellä. Sopimuskaudet astuvat voimaan hankintasopimusten allekirjoituspäivistä.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
III.1.4)Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.1.6)Vaaditut takuut ja vakuudet:
III.1.7)Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:
III.1.8)Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 5
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 24/05/2019
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 24/05/2019
Paikallinen aika: 12:15
Paikka:

HKL:n pääkonttori

Toinen linja 7 A

00530 Helsinki

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Avaustilaisuudessa ei saa olla ulkopuolisia henkilöitä.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
18/04/2019