Radovi - 188315-2018

28/04/2018    S83

Hrvatska-Zagreb: Građevinski radovi na sustavima željezničkih pruga i žičara

2018/S 083-188315

Obavijest o dodjeli ugovora – sektorska nabava

Rezultati postupka nabave

Radovi

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: HŽ Infrastruktura d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 39901919995
Poštanska adresa: Mihanovićeva 12
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Not specified
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: eufunds@hzinfra.hr
Telefon: +385 14534258
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hzinfra.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Lučka uprava Rijeka
Nacionalni registracijski broj: 60521475400
Poštanska adresa: Riva 1
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
E-pošta: rijeka.gateway@portauthority.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.portauthority.hr
I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava
U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/2016).

I.6)Glavna djelatnost
Željezničke usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Izvođenje radova na projektu „Razvoj multimodalne platforme u Luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata“

Referentni broj: 21-EU/17-DS
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45234000 Građevinski radovi na sustavima željezničkih pruga i žičara
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave su radovi na projektu „Razvoj multimodalne platforme u Luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata“.

Radovi uključuju: izgradnju kontejnerskog terminala Brajdica, rekonstrukciju kolodvora Rijeka Brajdica, izgradnju izvlačnjaka i rekonstrukciju željezničkog tunela Brajdica (proširenje profila za smještaj drugog kolosijeka) te druge prateće radove (vodoopskrba i odvodnja, elektroenergetske instalacije, opremanje pruge SS i TK uređajima, rekonstrukcija kontaktne mreže, prelaganje postojeće infrastrukture i sl.).

Detaljan opis predmeta nabave nalazi se u Knjizi 3. ove Dokumentacije o nabavi.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a) (Pristajete li na objavu? da)
Vrijednost bez PDV-a: 220 751 649.34 HRK
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45234000 Građevinski radovi na sustavima željezničkih pruga i žičara
45221242 Građevinski radovi na željezničkom tunelu
71320000 Usluge tehničkog projektiranja
45241200 Radovi na licu mjesta na izgradnji odobalnog terminala
45234115 Radovi na željezničkoj signalizaciji
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Grad Rijeka.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave su radovi na projektu „Razvoj multimodalne platforme u Luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata“. Radovi uključuju: izgradnju kontejnerskog terminala Brajdica, rekonstrukciju kolodvora Rijeka Brajdica, izgradnju izvlačnjaka i rekonstrukciju željezničkog tunela Brajdica (proširenje profila za smještaj drugog kolosijeka) te druge prateće radove (vodoopskrba i odvodnja, elektroenergetske instalacije, opremanje pruge SS i TK uređajima, rekonstrukcija kontaktne mreže, prelaganje postojeće infrastrukture i sl.). Detaljan opis predmeta nabave nalazi se u Knjizi 3. ove Dokumentacije o nabavi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: (b) Razdoblje osiguravanja svih potrebnih rezervnih dijelova prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog sustava i njihove zamjene o trošku ugovaratelja / Ponder: 5 %
Kriterij kvalitete - Naziv: (c) Razdoblje osiguravanja zamjene dijelova skretnica o trošku ugovaratelja / Ponder: 5 %
Cijena - Ponder: 90 %
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt: Ovaj predmet nabave sufinancira se sredstvima iz fondova EU u sklopu Instrumenta za Povezivanje Europe (CEF) – Sektor prometa.
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2017/S 169-347579
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku periodične indikativne obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Naziv:

Izvođenje radova na projektu „Razvoj multimodalne platforme u Luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata“

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
19/04/2018
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 4
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 1
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 2
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 4
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Kolektor Koling d.o.o.
Poštanska adresa: Arkova ulica 43
Mjesto: Idrija
NUTS kod: SI SLOVENIJA
Poštanski broj: 5280
Država: Slovenija
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Euro-Asfalt d.o.o.
Poštanska adresa: Rajlovac b.b.
Mjesto: Sarajevo
NUTS kod: 00 Not specified
Poštanski broj: 71000
Država: Bosna i Hercegovina
E-pošta: anes.hasecic@euro-asfalt.ba
Telefon: +385 33568320
Telefaks: +385 33590746
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a) (Pristajete li na objavu? da)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 237 000 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 220 751 649.34 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju
V.2.6)Cijena plaćena u okviru prigodne kupnje

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
25/04/2018