Le site web TED est compatible avec les formulaires électroniques depuis le 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour.

Marché de travaux - 188361-2022

11/04/2022    S71

Nederland-Oudenbosch: Bouwwerkzaamheden

2022/S 071-188361

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Markland College Oudenbosch
Nationaal identificatienummer: 2601631
Postadres: Pagnevaartweg 7
Plaats: OUDENBOSCH
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 4731AA
Land: Nederland
Contactpersoon: Jos Plattel
E-mail: lp.santbergen@markland.nl
Telefoon: +31 165390390
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.markland.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europese aanbesteding (Ver)nieuwbouw Markland College Oudenbosch

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Door de opdrachtgever, Stichting Markland College, wordt een bouwopdracht uitgezet voor realisatie van de vernieuwbouw en uitbreiding van het onderwijsgebouw van het Markland College te Oudenbosch.

De opdrachtgever is op zoek naar een aannemer die kennis en ervaring heeft op het gebied van bouwen en realiseren van een onderwijsgebouw, waarbij het onderwijsproces doorgang kan vinden en minimaal overlast wordt ervaren. De bouwopdracht dient gerealiseerd te worden in samenspraak met derden uitvoerende partijen op het gebied van technische installaties en civiele werken.

De uitgangspunten van het bouwplan zijn vastgelegd in een nader te overleggen Programma van Eisen (PVE) en een definitief ontwerp. Van de gegadigde wordt verwacht dat op basis van deze uitgangspunten en de uitwerking naar een uitvoeringsgereed ontwerp, de uitvoering van de bouwkundige werken en de coördinatie van de technische installaties en civiele werken kan worden uitgevoerd.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 9 219 000.00 EUR / Hoogste offerte: 9 641 000.00 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Oudenbosch

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Maximaal € 9 miljoen (excl. btw )

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van aanpak / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 179-465046
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Europese aanbesteding (Ver)nieuwbouw Markland College Oudenbosch

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/03/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Moeskops' Bouwbedrijf B.V.
Nationaal identificatienummer: 17037155
Postadres: Kennedylaan 10
Plaats: BERGEIJK
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5571KC
Land: Nederland
Internetadres: http://www.moeskops.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 641 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 641 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Breda
Postadres: Fellenoordstraat 50
Plaats: Breda
Land: Nederland
E-mail: info.zwb@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/04/2022