29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Usługi - 18868-2018

16/01/2018    S10

Polska-Opatowiec: Usługi udzielania kredytu

2018/S 010-018868

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Opatowiec
Adres pocztowy: ul. Rynek 3
Miejscowość: Opatowiec
Kod NUTS: PL72 Not specified
Kod pocztowy: 28-520
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Alojzy Jakóbik
E-mail: alojzy.jakobik@kancelariajiz.pl
Tel.: +48 606206214
Faks: +48 413518052
Adresy internetowe:
Główny adres: www.opatowiec.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Udzielenie kredytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów dla Gminy Opatowiec

Numer referencyjny: 271.27.2017
II.1.2)Główny kod CPV
66113000 Usługi udzielania kredytu
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie konsolidacyjnego długoterminowego kredytu dla Gminy Opatowiec wwysokości 4 075 026,64 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów:

1. Kwota 693 110 PLN – umowa nr 4/2015/JST Bank Spółdzielczy w Połańcu,

2. Kwota 1 078 583,27 PLN – umowa nr 017/11/JD001 Bank Spółdzielczy w Opatowcu,

3.Kwota 868 333,37 PLN – umowa nr 2/2013/JST Bank Spółdzielczy w Połańcu,

4. Kwota 1 435 000 PLN – umowa nr 017/16/JD001 Bank Spółdzielczy w Opatowcu.

Źródłem spłaty kredytu będą wpływy z dochodów własnych. Całkowita spłata kredytu nastąpi w latach2018-2033 roku.

Uruchomienie kredytu nastąpi jednorazowo do dnia 22.12.2017 roku.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 962 606.62 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72 Not specified
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie konsolidacyjnego długoterminowego kredytu dla Gminy Opatowiec wwysokości 4 075 026,64 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów:

1. Kwota 693 110 PLN – umowa nr 4/2015/JST Bank Spółdzielczy w Połańcu,

2. Kwota 1 078 583,27 PLN – umowa nr 017/11/JD001 Bank Spółdzielczy w Opatowcu,

3.Kwota 868 333,37 PLN – umowa nr 2/2013/JST Bank Spółdzielczy w Połańcu,

4. Kwota 1 435 000 PLN – umowa nr 017/16/JD001 Bank Spółdzielczy w Opatowcu.

Źródłem spłaty kredytu będą wpływy z dochodów własnych. Całkowita spłata kredytu nastąpi w latach2018-2033 roku.

Uruchomienie kredytu nastąpi jednorazowo do dnia 22.12.2017 roku.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 200-411812
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
27/12/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Bank Spółdzielczy w Połańcu
Adres pocztowy: ul. Żapniowska 3
Miejscowość: Połaniec
Kod NUTS: PL72 Not specified
Kod pocztowy: 28-230
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 000 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 962 606.62 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

26.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej wpostępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany napodstawie ustawy.

26.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzucasię niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie orazwskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

26.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postacielektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnegokwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

26.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołaniaw taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeliprzesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacjielektronicznej.

26.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającegostanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdaniedrugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

26.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybieprzetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi sięw terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczeniaspecyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

26.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 24.5 i 24.6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dniod dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość ookolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

26.8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze ofertynajkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

26.9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegazawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

26.10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dniaotrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięciana korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej IzbyOdwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznymweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemuoraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

26.11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowaniaodwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

26.12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie późniejniż do czasu otwarcia rozprawy.

26.13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

26.14. W sprawach nie uregulowanych w pkt 24 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanieprzepisy art. 179 – 198g ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/01/2018