Services - 188797-2020

Submission deadline has been amended by:  242166-2020
23/04/2020    S80    Services - Contract notice - Open procedure 

Slovakia-Banská Bystrica: Urban environmental development planning

2020/S 080-188797

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Mesto Banská Bystrica
National registration number: 00313271
Postal address: Československej armády 26
Town: Banská Bystrica
NUTS code: SK032 Banskobystrický kraj
Postal code: 974 01
Country: Slovakia
Contact person: Ing.Dušan Tury
E-mail: dusan.tury@banskabystrica.sk
Telephone: +421 484330340

Internet address(es):

Main address: http://www.banskabystrica.sk

Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4778

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.ezakazky.sk
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://www.ezakazky.sk
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica

Reference number: IROP-PO1-SC121-2016-9 opak
II.1.2)Main CPV code
90712100 Urban environmental development planning - FG16 - MA09 - QB52
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je vypracovanie diela Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica. Funkčné územie tvorí mesto Banská Bystrica a 16 obcí - Badín, Dolný Harmanec, Harmanec, Horné Pršany, Hronsek, Kordíky, Králiky, Kynceľová, Malachov, Nemce, Riečka, Selce, Slovenská Ľupča, Špania Dolina, Tajov a Vlkanová. Strategický dokument bude spracovaný v súlade so zadávacími podmienkami na vypracovanie Plánu udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica, ktoré tvoria Prílohu č. 3 súťažných podkladov a sú v ňom uvedené ďalšie podrobné informácie

Dielo sa skladá z dvoch súčastí:

1. Plán udržateľnej mobility (PUM) a

2. Plán implementácie a monitoringu Plánu udržateľnej mobility.

Požiadavky na obsah diela:

1. Základná štruktúra diela:

a. Plán udržateľnej mobility (PUM)

i. Prieskumy a zber dát,

ii. Dopravný model pre súčasný aj výhľadový stav (podľa koncepcie ÚPN M BB),

iii. Analýzy,

iv. Návrhová časť (Ciele a opatrenia, vrátane návrhu zmien v ZAKOS mesta)

b. Strategické environmentálne hodnotenie (SEA) Plánu udržateľnej mobility

c. Plán implementácie a monitorovania Plánu udržateľnej mobility obsahujúci:

i. zoznam jednotlivých činností,

ii. vzťah činností k jednotlivým cieľom,

iii. uvedenie zodpovednosti vo vzťahu k jednotlivým činnostiam,

iv. časový rámec realizácie jednotlivých činností,

v. predpokladané náklady jednotlivých činností,

vi. zdroj financovania jednotlivých činností,

vii. definovanie spôsobu monitorovania.

2. PUM posúdi všetky hlavné otázky týkajúce sa dopravného systému:

a. organizácia (vrátane inštitucionálnych aspektov),

b. prevádzka (vrátane súvisiacich finančných a zmluvných aspektov napr. zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme)

c. infraštruktúra.

3. PUM bude obsahovať:

a. textovú časť vrátane tabuliek a grafov

b. grafickú časť

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 550 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
71240000 Architectural, engineering and planning services
71241000 Feasibility study, advisory service, analysis
90711000 Environmental impact assessment other than for construction
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK032 Banskobystrický kraj
Main site or place of performance:

Miestom plnenia predmetu zákazky je sídlo verejného obstarávateľa, t.j. Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je vypracovanie diela Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica. Funkčné územie tvorí mesto Banská Bystrica a 16 obcí - Badín, Dolný Harmanec, Harmanec, Horné Pršany, Hronsek, Kordíky, Králiky, Kynceľová, Malachov, Nemce, Riečka, Selce, Slovenská Ľupča, Špania Dolina, Tajov a Vlkanová. Strategický dokument bude spracovaný v súlade so zadávacími podmienkami na vypracovanie Plánu udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica, ktoré tvoria Prílohu č. 3 súťažných podkladov a sú v ňom uvedené ďalšie podrobné informácie

Dielo sa skladá z dvoch súčastí:

1. Plán udržateľnej mobility (PUM) a

2. Plán implementácie a monitoringu Plánu udržateľnej mobility.

Požiadavky na obsah diela:

1. Základná štruktúra diela:

a. Plán udržateľnej mobility (PUM)

i. Prieskumy a zber dát,

ii. Dopravný model pre súčasný aj výhľadový stav (podľa koncepcie ÚPN M BB),

iii. Analýzy,

iv. Návrhová časť (Ciele a opatrenia, vrátane návrhu zmien v ZAKOS mesta)

b. Strategické environmentálne hodnotenie (SEA) Plánu udržateľnej mobility

c. Plán implementácie a monitorovania Plánu udržateľnej mobility obsahujúci:

i. zoznam jednotlivých činností,

ii. vzťah činností k jednotlivým cieľom,

iii. uvedenie zodpovednosti vo vzťahu k jednotlivým činnostiam,

iv. časový rámec realizácie jednotlivých činností,

v. predpokladané náklady jednotlivých činností,

vi. zdroj financovania jednotlivých činností,

vii. definovanie spôsobu monitorovania.

2. PUM posúdi všetky hlavné otázky týkajúce sa dopravného systému:

a. organizácia (vrátane inštitucionálnych aspektov),

b. prevádzka (vrátane súvisiacich finančných a zmluvných aspektov napr. zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme)

c. infraštruktúra.

3. PUM bude obsahovať:

a. textovú časť vrátane tabuliek a grafov

b. grafickú časť

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 550 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

V prípade, ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57 zákona o verejnom obstarávaní, bude sa postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Integrovaný regionálny operačný program, Prioritná os 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, Špecifický cieľ 1.2.1: Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy (názov projektu: Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica; kód ITMS 2014+: 302011J67, číslo zmluvy IROP-Z-302011J674-121-9).

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1.1 Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení, t.j. musí preukázať, že:

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Preukáže doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.

b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov (zákon č.461/2002 Z.z. o sociálnom poistení) v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

c) nemá daňové daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov (zákon č.199/2004 Z.z. Colný zákon a zákon č.563/2009 Z.z. o správe daní) v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku. Preukáže doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace.

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Preukáže doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Preukáže doloženým čestným vyhlásením.

g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,

h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.

1.2 Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak nie je upravený inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

1.3 Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom.

1.4 Uchádzač môže v zmysle § 39 ZVO predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom jednotného európskeho dokumentu.

Nakoľko textové pole má obmedzenú veľkosť, podmienky účasti vo verejnej súťaži sú uvedené v súťaž.podkladoch.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nepožaduje sa

Minimum level(s) of standards possibly required:

Nepožaduje sa.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/05/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak, Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 01/03/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/05/2020
Local time: 11:00
Place:

Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO

Information about authorised persons and opening procedure:

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 22. mája 2020 o 11.00 hod. sprístupnením predložených dokladov verejnému obstarávateľovi prostredníctvom elektronického nástroja ewww.eZakazky.Verejný obstarávateľ zverejní všetkým uchádzačom návrhy na plnenie kritérií, obchodné mena alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov všetkých uchádzačov prostredníctvom portálu www.ezakazky.sk.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk. Súťažné podklady budú každému zaregistrovanému záujemcovi k dispozícii na komunikačnom elektronickom portáli www.ezakazky.sk bez obmedzenia. Spôsob vyžiadania a poskytnutia súťažných podkladov:

a) hospodársky subjekt zadá do internetového vyhľadávača elektronickú adresu www.ezakazky.sk,

b) klikne na názov zákazky,

c) klikne na Žiadosť o účasť/o súťažné podklady,

d) prihlási sa do systému nasledovným spôsobom:

d1) ak už hospodársky subjekt má v systéme zriadené konto prihlási sa priamo svojimi, už poskytnutými prihlasovacími údajmi (v prípade zabudnutých prihlasovacích údajov zvolí možnosť zaslania prihlasovacích údajov elektronicky na elektronickú adresu), alebo prostredníctvom elektronického ID;

d2) ak ešte hospodársky subjekt nemá zriadené konto v systéme, klikne na Registrácia a postupuje podľa pokynov uvedených pre registráciu v systéme priamo na internetovej stránke www.ezakazky.sk. Záujemcovi budú sprístupnené súťažné podklady a všetky ďalšie dokumenty súvisiace so súťažnými podkladmi určené verejným obstarávateľom pre vypracovanie ponuky v elektronickom systéme na elektronickej adrese www.ezakazky.sk. V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie alebo iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať dostatočne vopred o ich vysvetlenie priamo prostredníctvom elektronického systému www.ezakazky.sk. Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená prostredníctvom elektronického komunikačného portálu www.ezakazky.sk. Žiadosť o vysvetlenie nebude akceptovaná, ak bude doručená na emailovú adresu kontaktnej osobe verejného obstarávateľa resp. iným spôsobom. Vyššie uvedený postup platí aj v prípade, ak hospodársky subjekt získa súťažné podklady z Profilu verejného obstarávateľa alebo iným spôsobom, ak má záujem o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti.

V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob komunikácie, na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ ak verejný obstarávateľ v súťažných podkladov neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch. Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie je uvedené v súťažných podkladoch. Nakoľko prevádzkovateľ Vestníka verejného obstarávania vo formulári výzvy na predkladanie ponúk limituje počet znakov, ktoré je možné vložiť v tomto formulári do polí s textovým atribútom, nie je možné v texte Výzvy uviesť podrobne podmienky elektronickej komunikácie. Podrobné vymedzenie a určenie doručovania dokladov a komunikácie so záujemcami a uchádzačmi verejný obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch. Z uvedeného dôvodu bol v texte Výzvy uvedený iba komunikačný portál a základné pravidlá vyžiadania podkladov či požiadania o vysvetlenie. Uchádzač vo svojej ponuke predloží splnenie podmienok účasti, čestné vyhlásenia, požiadavky na predmet zákazky bližšie uvedené v súťažných podkladov a iné dokumenty vyžadované v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

Zábezpeka: Nevyžaduje sa

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/04/2020