Услуги - 188837-2019

23/04/2019    S79    агенции - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

Гepмaния-Frankfurt am Main: Осигуряване на брокерски услуги, свързани с набиране на персонал

2019/S 079-188837

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване
WesthafenTower, Westhafenplatz 1
Frankfurt am Main
60327
Германия
Лице за контакт: Finance and Procurement Unit
Електронна поща: procurement@eiopa.europa.eu
код NUTS: DE712

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.eiopa.europa.eu/

I.1)Наименование и адреси
Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия
Trg Republike, 3
Ljubljana
1000
Словения
Електронна поща: procurement@acer.europa.eu
код NUTS: SI041

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.acer.europa.eu/

I.1)Наименование и адреси
Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения
Z.A.Meierovica Bulv. 14, 2nd floor
Riga
LV-1050
Латвия
Електронна поща: procurement@berec.europa.eu
код NUTS: LV006

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.berec.europa.eu/

I.1)Наименование и адреси
Европейска агенция по отбрана
Rue des Drapiers 17-23
Brussels
Белгия
Електронна поща: procurement@eda.europa.eu
код NUTS: BE1

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.eda.europa.eu/

I.1)Наименование и адреси
Европейски институт за равенство между половете
Gedimino pr 16
Vilnius
01103
Литва
Лице за контакт: General Procurement Team
Електронна поща: procurement@eige.europa.eu
код NUTS: LT011

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.eige.europa.eu/

I.1)Наименование и адреси
Европейска агенция по морска безопасност
Praca Europa 4
Lisbon
1249-206
Португалия
Електронна поща: procurement@emsa.europa.eu
код NUTS: DE712

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.emsa.europa.eu/

I.1)Наименование и адреси
Европейски орган за ценни книжа и пазари
103 rue de Grenelle
Paris
75007
Франция
Електронна поща: procurement@esma.europa.eu
код NUTS: FR101

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.esma.europa.eu/

I.1)Наименование и адреси
Fusion for Energy
Carrer Josep Pla 2, Torre B3
Barcelona
08019
Испания
Електронна поща: info@f4e.europa.eu
код NUTS: ES51

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.fusionforenergy.europa.eu/

I.1)Наименование и адреси
Единен съвет за преструктуриране
Treurenberg 22
Brussels
1049
Белгия
Електронна поща: SRB-PROCUREMENT@srb.europa.eu
код NUTS: BE10

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.srb.europa.eu/

I.1)Наименование и адреси
Европейска агенция по лекарствата
Domenico Scarlattilaan 6
Amsterdam
1083 HS
Нидерландия
Електронна поща: A-FI-PCS@ema.europa.eu
код NUTS: NL329

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.eiopa.europa.eu/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
Поръчката обхваща съвместно възлагане
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки:

Право на ЕС.

I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4780
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Осигуряване на брокерски услуги, свързани с набиране на персонал

Референтен номер: EIOPA-OP-042-2018
II.1.2)Основен CPV код
79341000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Брокерски услуги за посредничество между възлагащите органи и всяка уебстраница/медия, която те изберат да публикуват свободните си работни места.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 061 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: DE712
Основно място на изпълнение:

Вж. и интернет адреса по-горе.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 061 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Административни операции на ЕС.

II.2.14)Допълнителна информация

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 28/05/2019
Местно време: 12:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 28/05/2019
Местно време: 14:00
Място:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
Ще се прилага електронно поръчване
Ще се използва електронно фактуриране
VI.3)Допълнителна информация:

Документите за обществена поръчка (включително тръжните спецификации) и допълнителните документи (включително въпроси и отговори) ще бъдат достъпни на следния интернет адрес: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4780

Заинтересованите страни се приканват да се регистрират посредством уебсайта. След това ще бъдат уведомени от онлайн системата за обществени поръчки за всякакви актуализации, достъпни за настоящата покана за участие в търг. От страните, които не са регистрирани в страницата, се изисква да се консултират редовно с нея. EIOPA няма да бъде отговорна, в случай че оферентите не обърнат внимание на каквато и да било допълнителна информация относно тази покана за участие в търг, предоставена на настоящата интернет страница. Интернет страницата ще се обновява редовно и е отговорност на оферентите да проверяват за нови актуализации и изменения по време на тръжния период.

Допълнителна информация относно договорните условия, подновяването на договори, условията за участие, изискваните минимални нива на възможности, общия прогнозен обем на поръчката и т.н. може да се намери в тръжните спецификации, достъпни на гореспоменатата интернет страница. Няма да се издава версия на хартиен формат.

През 3-те години след сключване на първоначалния договор, възлагащият орган ще може да прилага процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка за нови услуги, включващи повтарянето на подобни услуги, зададени на лицето, на което е възложена тази поръчка от възлагащия орган.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Общ съд
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxemburg
L-2925
Люксембург
Телефон: +352 43031
Електронна поща: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Факс: +352 43032100

Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Вж. интернет адреса в раздел I.3).

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/04/2019