Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Diensten - 188837-2019

23/04/2019    S79    Agentschappen - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Frankfurt am Main: Verlening van tussenhandeldiensten met betrekking tot werving

2019/S 079-188837

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen
Postadres: WesthafenTower, Westhafenplatz 1
Plaats: Frankfurt am Main
NUTS-code: DE712
Postcode: 60327
Land: Duitsland
Contactpersoon: Finance and Procurement Unit
E-mail: procurement@eiopa.europa.eu

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.eiopa.europa.eu/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators
Postadres: Trg Republike, 3
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI041
Postcode: 1000
Land: Slovenië
E-mail: procurement@acer.europa.eu

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.acer.europa.eu/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec)
Postadres: Z.A.Meierovica Bulv. 14, 2nd floor
Plaats: Riga
NUTS-code: LV006
Postcode: LV-1050
Land: Letland
E-mail: procurement@berec.europa.eu

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.berec.europa.eu/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Defensieagentschap
Postadres: Rue des Drapiers 17-23
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE1
Land: België
E-mail: procurement@eda.europa.eu

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.eda.europa.eu/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Instituut voor gendergelijkheid
Postadres: Gedimino pr 16
Plaats: Vilnius
NUTS-code: LT011
Postcode: 01103
Land: Litouwen
Contactpersoon: General Procurement Team
E-mail: procurement@eige.europa.eu

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.eige.europa.eu/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid
Postadres: Praca Europa 4
Plaats: Lisbon
NUTS-code: DE712
Postcode: 1249-206
Land: Portugal
E-mail: procurement@emsa.europa.eu

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.emsa.europa.eu/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)
Postadres: 103 rue de Grenelle
Plaats: Paris
NUTS-code: FR101
Postcode: 75007
Land: Frankrijk
E-mail: procurement@esma.europa.eu

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.esma.europa.eu/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fusion for Energy
Postadres: Carrer Josep Pla 2, Torre B3
Plaats: Barcelona
NUTS-code: ES51
Postcode: 08019
Land: Spanje
E-mail: info@f4e.europa.eu

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.fusionforenergy.europa.eu/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad
Postadres: Treurenberg 22
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE10
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: SRB-PROCUREMENT@srb.europa.eu

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.srb.europa.eu/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Geneesmiddelenbureau
Postadres: Domenico Scarlattilaan 6
Plaats: Amsterdam
NUTS-code: NL329
Postcode: 1083 HS
Land: Nederland
E-mail: A-FI-PCS@ema.europa.eu

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.eiopa.europa.eu/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:

EU-wetgeving.

I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4780
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Verlening van tussenhandeldiensten met betrekking tot werving

Referentienummer: EIOPA-OP-042-2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79341000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Tussenhandeldiensten voor de bemiddeling tussen de aanbestedende diensten en de door hen gekozen webpagina/media voor de publicatie van hun vacatures.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 061 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE712
Voornaamste plaats van uitvoering:

zie het hierboven vermelde internetadres.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie het internetadres vermeld in I.3).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 061 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Zie het internetadres vermeld in I.3).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

administratieve kredieten van de EU.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie het internetadres vermeld in I.3).

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie het internetadres vermeld in I.3).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie het internetadres vermeld in I.3).

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/05/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

Zie het internetadres vermeld in I.3).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

De aanbestedingsdocumenten (met inbegrip van de aanbestedingsstukken) en de aanvullende documenten (met inbegrip van vragen en antwoorden) kunnen worden gedownload van de volgende website: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4780.

Geïnteresseerde partijen wordt verzocht zich in te schrijven via de website. Op deze manier worden zij door het onlinesysteem voor gunning van overheidsopdrachten op de hoogte gebracht van eventuele updates voor onderhavige aanbesteding. Partijen die zich niet inschrijven via de website wordt verzocht deze regelmatig te raadplegen. De Eiopa kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien inschrijvers niet op de hoogte zijn van eventuele nadere inlichtingen op deze website over deze uitnodiging tot inschrijving. De website wordt regelmatig geüpdatet; het is de verantwoordelijkheid van de inschrijvers om na te gaan of er updates of wijzigingen zijn aangebracht tijdens de inschrijvingsperiode.

Nadere inlichtingen over opdrachttermijnen, opdrachtverlengingen, voorwaarden voor deelname, minimale vereiste bekwaamheidsniveaus, totale geraamde opdrachtvolume enz., kunnen worden gevonden in de aanbestedingsstukken die beschikbaar zijn op voornoemde website. Er wordt geen papieren versie uitgegeven.

Gedurende een periode van 3 jaar na de inwerkingtreding van de initiële opdracht kan de aanbestedende dienst gebruikmaken van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande publicatie van een aankondiging voor nieuwe diensten, bestaande uit een herhaling van soortgelijke diensten die door de aanbestedende dienst worden toevertrouwd aan de contractant(en) van onderhavige opdracht.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 43031
Fax: +352 43032100

Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie het internetadres vermeld in I.3).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/04/2019