Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usługi - 188837-2019

23/04/2019    S79

Niemcy-Frankfurt am Main: Usługi pośrednictwa w zakresie usług ogłoszeniowych związanych z rekrutacją

2019/S 079-188837

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych
Adres pocztowy: WesthafenTower, Westhafenplatz 1
Miejscowość: Frankfurt am Main
Kod NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Kod pocztowy: 60327
Państwo: Niemcy
Osoba do kontaktów: Finance and Procurement Unit
E-mail: procurement@eiopa.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.eiopa.europa.eu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki
Adres pocztowy: Trg Republike, 3
Miejscowość: Ljubljana
Kod NUTS: SI041 Osrednjeslovenska
Kod pocztowy: 1000
Państwo: Słowenia
E-mail: procurement@acer.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.acer.europa.eu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej
Adres pocztowy: Z.A.Meierovica Bulv. 14, 2nd floor
Miejscowość: Riga
Kod NUTS: LV006 Rīga
Kod pocztowy: LV-1050
Państwo: Łotwa
E-mail: procurement@berec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.berec.europa.eu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejska Agencja Obrony
Adres pocztowy: Rue des Drapiers 17-23
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Państwo: Belgia
E-mail: procurement@eda.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.eda.europa.eu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn
Adres pocztowy: Gedimino pr 16
Miejscowość: Vilnius
Kod NUTS: LT011 Vilniaus apskritis
Kod pocztowy: 01103
Państwo: Litwa
Osoba do kontaktów: General Procurement Team
E-mail: procurement@eige.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.eige.europa.eu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego
Adres pocztowy: Praca Europa 4
Miejscowość: Lisbon
Kod NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Kod pocztowy: 1249-206
Państwo: Portugalia
E-mail: procurement@emsa.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.emsa.europa.eu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych
Adres pocztowy: 103 rue de Grenelle
Miejscowość: Paris
Kod NUTS: FR101 Paris
Kod pocztowy: 75007
Państwo: Francja
E-mail: procurement@esma.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.esma.europa.eu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Fusion for Energy
Adres pocztowy: Carrer Josep Pla 2, Torre B3
Miejscowość: Barcelona
Kod NUTS: ES51 Cataluña
Kod pocztowy: 08019
Państwo: Hiszpania
E-mail: info@f4e.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.fusionforenergy.europa.eu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji
Adres pocztowy: Treurenberg 22
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
E-mail: SRB-PROCUREMENT@srb.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.srb.europa.eu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejska Agencja Leków
Adres pocztowy: Domenico Scarlattilaan 6
Miejscowość: Amsterdam
Kod NUTS: NL329 Groot-Amsterdam
Kod pocztowy: 1083 HS
Państwo: Niderlandy
E-mail: A-FI-PCS@ema.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.eiopa.europa.eu/
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
W przypadku wspólnego zamówienia obejmującego kilka państw – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Prawo Unii Europejskiej.

I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4780
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi pośrednictwa w zakresie usług ogłoszeniowych związanych z rekrutacją

Numer referencyjny: EIOPA-OP-042-2018
II.1.2)Główny kod CPV
79341000 Usługi reklamowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Usługi pośrednictwa między instytucjami zamawiającymi a wszelkimi stronami internetowymi/mediami, które instytucje zamawiające wybrały do publikacji swoich ofert pracy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 061 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zob. adres internetowy powyżej.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 061 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Środki administracyjne UE.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/05/2019
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 28/05/2019
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Dokumentacja przetargowa (w tym specyfikacja istotnych warunków zamówienia) oraz dokumenty dodatkowe (w tym pytania i odpowiedzi) będą dostępne pod następującym adresem internetowym: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4780

Zainteresowane strony zaprasza się do zarejestrowania się w witrynie internetowej. W ten sposób będą informowane za pośrednictwem systemu udzielania zamówień publicznych online o ewentualnych dostępnych aktualizacjach dotyczących niniejszego przetargu. Strony niezarejestrowane w witrynie prosi się o regularne jej sprawdzanie. EIOPA nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy oferenci nie zapoznają się z dodatkowymi informacjami dotyczącymi niniejszego zaproszenia do składania ofert podanymi we wskazanej witrynie internetowej. Witryna będzie regularnie aktualizowana. Zadaniem oferentów jest sprawdzanie aktualizacji i zmian w czasie trwania przetargu.

Dodatkowe informacje na temat warunków umowy, wznowienia umowy, wymogów dotyczących udziału, minimalnych wymogów dotyczących zdolności, całkowitej szacunkowej wielkości zamówienia itp. można znaleźć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dostępnej w witrynie internetowej pod adresem wskazanym powyżej. Wersja papierowa nie będzie zapewniana.

Przez okres 3 lat od zawarcia umowy początkowej instytucja zamawiająca może zastosować procedurę negocjacyjną bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w odniesieniu do dodatkowych zamówień polegających na ponownym świadczeniu podobnych usług zleconych wykonawcy niniejszego zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxemburg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031
Faks: +352 43032100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zob. adres internetowy w pkt I.3.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/04/2019