Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 188837-2019

23/04/2019    S79

Niemcy-Frankfurt am Main: Usługi pośrednictwa w zakresie usług ogłoszeniowych związanych z rekrutacją

2019/S 079-188837

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych
Adres pocztowy: WesthafenTower, Westhafenplatz 1
Miejscowość: Frankfurt am Main
Kod NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Kod pocztowy: 60327
Państwo: Niemcy
Osoba do kontaktów: Finance and Procurement Unit
E-mail: procurement@eiopa.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.eiopa.europa.eu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki
Adres pocztowy: Trg Republike, 3
Miejscowość: Ljubljana
Kod NUTS: SI041 Osrednjeslovenska
Kod pocztowy: 1000
Państwo: Słowenia
E-mail: procurement@acer.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.acer.europa.eu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej
Adres pocztowy: Z.A.Meierovica Bulv. 14, 2nd floor
Miejscowość: Riga
Kod NUTS: LV006 Rīga
Kod pocztowy: LV-1050
Państwo: Łotwa
E-mail: procurement@berec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.berec.europa.eu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejska Agencja Obrony
Adres pocztowy: Rue des Drapiers 17-23
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Państwo: Belgia
E-mail: procurement@eda.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.eda.europa.eu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn
Adres pocztowy: Gedimino pr 16
Miejscowość: Vilnius
Kod NUTS: LT011 Vilniaus apskritis
Kod pocztowy: 01103
Państwo: Litwa
Osoba do kontaktów: General Procurement Team
E-mail: procurement@eige.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.eige.europa.eu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego
Adres pocztowy: Praca Europa 4
Miejscowość: Lisbon
Kod NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Kod pocztowy: 1249-206
Państwo: Portugalia
E-mail: procurement@emsa.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.emsa.europa.eu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych
Adres pocztowy: 103 rue de Grenelle
Miejscowość: Paris
Kod NUTS: FR101 Paris
Kod pocztowy: 75007
Państwo: Francja
E-mail: procurement@esma.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.esma.europa.eu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Fusion for Energy
Adres pocztowy: Carrer Josep Pla 2, Torre B3
Miejscowość: Barcelona
Kod NUTS: ES51 Cataluña
Kod pocztowy: 08019
Państwo: Hiszpania
E-mail: info@f4e.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.fusionforenergy.europa.eu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji
Adres pocztowy: Treurenberg 22
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
E-mail: SRB-PROCUREMENT@srb.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.srb.europa.eu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejska Agencja Leków
Adres pocztowy: Domenico Scarlattilaan 6
Miejscowość: Amsterdam
Kod NUTS: NL329 Groot-Amsterdam
Kod pocztowy: 1083 HS
Państwo: Niderlandy
E-mail: A-FI-PCS@ema.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.eiopa.europa.eu/
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
W przypadku wspólnego zamówienia obejmującego kilka państw – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Prawo Unii Europejskiej.

I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4780
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi pośrednictwa w zakresie usług ogłoszeniowych związanych z rekrutacją

Numer referencyjny: EIOPA-OP-042-2018
II.1.2)Główny kod CPV
79341000 Usługi reklamowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Usługi pośrednictwa między instytucjami zamawiającymi a wszelkimi stronami internetowymi/mediami, które instytucje zamawiające wybrały do publikacji swoich ofert pracy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 061 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zob. adres internetowy powyżej.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 061 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Środki administracyjne UE.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/05/2019
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 28/05/2019
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Dokumentacja przetargowa (w tym specyfikacja istotnych warunków zamówienia) oraz dokumenty dodatkowe (w tym pytania i odpowiedzi) będą dostępne pod następującym adresem internetowym: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4780

Zainteresowane strony zaprasza się do zarejestrowania się w witrynie internetowej. W ten sposób będą informowane za pośrednictwem systemu udzielania zamówień publicznych online o ewentualnych dostępnych aktualizacjach dotyczących niniejszego przetargu. Strony niezarejestrowane w witrynie prosi się o regularne jej sprawdzanie. EIOPA nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy oferenci nie zapoznają się z dodatkowymi informacjami dotyczącymi niniejszego zaproszenia do składania ofert podanymi we wskazanej witrynie internetowej. Witryna będzie regularnie aktualizowana. Zadaniem oferentów jest sprawdzanie aktualizacji i zmian w czasie trwania przetargu.

Dodatkowe informacje na temat warunków umowy, wznowienia umowy, wymogów dotyczących udziału, minimalnych wymogów dotyczących zdolności, całkowitej szacunkowej wielkości zamówienia itp. można znaleźć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dostępnej w witrynie internetowej pod adresem wskazanym powyżej. Wersja papierowa nie będzie zapewniana.

Przez okres 3 lat od zawarcia umowy początkowej instytucja zamawiająca może zastosować procedurę negocjacyjną bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w odniesieniu do dodatkowych zamówień polegających na ponownym świadczeniu podobnych usług zleconych wykonawcy niniejszego zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxemburg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031
Faks: +352 43032100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zob. adres internetowy w pkt I.3.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/04/2019