Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Diensten - 188860-2019

Beknopt weergeven

23/04/2019    S79    Europese Commissie - Diensten - Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling - Niet gespecificeerd 

België-Brussel: Verzoek aan instellingen die tijdelijke logies aanbieden om hun kamers ter beschikking te stellen van ambtenaren en medewerkers van de Europese Commissie, en overige instellingen, agentschappen en organen van de Europese Unie

2019/S 079-188860


Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en):

Europese Commissie - Bureau beheer en afwikkeling van individuele rechten (PMO), Avenue de Tervueren 41, Brussels1040, BELGIË (BE).

Contactpunt(en):
Ter attentie van: PMO.2.

E-mail: PMO-HRT-CONTACT@ec.europa.eu

Internetadres(sen):
Elektronische toegang tot informatie (URL):

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4687

Elektronische indiening van aanvragen (URL):

https://ec.europa.eu/HRT

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en).
Bestek en aanvullende documenten zijn verkrijgbaar op:
hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en).
Aanvragen moeten worden gestuurd naar:
hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en).
I.2)Type aanbestedende dienst:
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie.
I.3)Hoofdactiviteit:
Algemene overheidsdiensten.
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten:
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen.


Afdeling II: voorwerp van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling

II.1)Titel gegeven aan de oproep tot indiening van blijken van belangstelling:
Verzoek aan instellingen die tijdelijke logies aanbieden om hun kamers ter beschikking te stellen van ambtenaren en medewerkers van de Europese Commissie, en overige instellingen, agentschappen en organen van de Europese Unie
II.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Diensten.
Categorie diensten nr.: 17 hotel- en restaurantdiensten.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: wereldwijd.
II.3)Beschrijving van het/de gebied(en) waarop deze oproep tot indiening van blijken van belangstelling betrekking heeft:
Ambtenaren en medewerkers van de Europese Commissie en overige instellingen, agentschappen en organen van de Europese Unie hebben recht op terugbetaling van de kosten die ze in het kader van hun zakenreis hebben gemaakt, tot aan het maximale bedrag zoals bepaald volgens de geldende regelgeving. Specifiek geldt voor de accommodatie: er wordt uitgegaan van het basisbeginsel dat de ambtenaren en andere medewerkers van de Europese Commissie toestaat om vrij een accommodatievoorziening (die officieel voor dit doel is bestemd) te kiezen, op voorwaarde dat ze het dagelijkse maximumbedrag niet overschrijden.
Het PMO wenst een lijst samen te stellen van instellingen die logies en/of hoteldiensten verstrekken zoals bepaald in de lokale wetgeving (hotels, hotelketens en -residenties, vakantiehuizen, logies en ontbijt), die hun kamers aanbieden aan ambtenaren en medewerkers van de Europese Commissie/agentschappen van de Unie, overige instellingen en agentschappen van de Europese Unie op zakenreis voor prijzen die niet meer bedragen dan het voorgeschreven maximum (met inbegrip van toeslagen; zie de bijlage).
Deze lijsten zullen worden verspreid onder de ambtenaren en medewerkers van de Europese Commissie, overige instellingen en agentschappen van de Europese Unie.
Via een communicatiecampagne zullen de ambtenaren en andere medewerkers worden gewezen op het belang dat ze hebben bij het gebruik van de voorzieningen op de lijst (kwaliteitsdienst, toepasselijke prijzen, eenvoudig beheer). Er kan redelijkerwijs worden verwacht dat de voorzieningen die de beste prijzen aanbieden op die manier hun klantenbestand zullen zien uitbreiden.
De opname van deze voorzieningen op de lijst houdt echter geen verplichtingen in voor de Commissie, overige instellingen, agentschappen en organen van de EU of voor hun ambtenaren en medewerkers. De Commissie, overige instellingen, agentschappen en organen van de Europese Unie zullen geen opdracht of overeenkomst ondertekenen. De ambtenaren en andere medewerkers behouden hun recht om de voorziening voor hun logies vrij te kiezen, ongeacht of deze op de voorgestelde lijst voorkomt of niet.
De ondernemers die hun interesse voor dit initiatief laten blijken en het aantal beschikbare kamers doorgeven aan prijzen die de in de regelgeving vastgelegde maximumbedragen respecteren, verbinden zich ertoe deze prijzen toe te passen voor ambtenaren en andere medewerkers.

De voorzieningen die willen deelnemen aan deze oproep worden uitgenodigd zich in te inschrijven via het webportaal van de Commissie (https://ec.europa.eu/HRT) en de aangegeven velden in te vullen.

Registratie is mogelijk tot 6 maanden vóór de vervaldatum van deze kennisgeving.
Er zal regelmatig een evaluatiecomité samenkomen om inschrijvingen te accepteren die minder bedragen of gelijkwaardig zijn aan het vastgestelde maximumbedrag, en het comité zal de lijst ook regelmatig actualiseren.
Deze oproep tot het indienen van blijken van belangstelling betreft een looptijd van 4 jaar. Hostingorganisaties kunnen via het hiervoor vermelde portaal actualiseringen van de prijs indienen. Deze actualiseringen moeten vervolgens worden goedgekeurd door het evaluatiecomité.
Alle voorzieningen die hebben geantwoord op onderhavig verzoek zullen een antwoord ontvangen waarin staat of ze al dan niet zijn opgenomen op de lijst. Elke geïnteresseerde voorziening die niet werd geselecteerd, kan zich binnen 6 maanden na de kennisgeving van het antwoord opnieuw inschrijven.
Onderhavige aankondiging betreft een verzoek om wereldwijd kamers ter beschikking te stellen aan de prijzen die van toepassing zijn op ambtenaren en andere medewerkers van de Europese Commissie, overige instellingen, agentschappen en organen van de Europese Unie die op zakenreis zijn.
De toepasselijke diensten en prijzen die zijn voorgesteld worden opgenomen in een lijst (mogelijk met subsecties) en blijven geldig gedurende 4 jaar vanaf de datum van verzending van onderhavige aankondiging.
Alle voorzieningen wordt gevraagd hun interesse kenbaar te maken overeenkomstig de bepalingen van onderhavige aankondiging en een contactpersoon bij het PMO op te geven. Het PMO neemt de deelnemers die voldoen aan de criteria die in onderhavige aankondiging zijn vermeld en die zich met succes hebben geregistreerd via het webportaal in een lijst op.
Persoonsgegevens zullen worden verwerkt overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2018/1725 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen en organen van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Deze gegevens en de verstrekte antwoorden kunnen enkel worden verwerkt met het oog op de evaluatie van documenten doe door het PMO worden ontvangen.

Meer informatie over de behandeling van persoonsgegevens is beschikbaar via: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/? qid=1551774531729&uri=CELEX:32018R1725

II.4)Inlichtingen over percelen:
Deze oproep tot het indienen van blijken van belangstelling is verdeeld in percelen: neen.
Deelnemingsaanvragen kunnen worden ingediend voor slechts 1 perceel.
II.5)Inlichtingen over onderaanbesteding:
Onderaanbesteding is aanvaard: neen.
II.6)Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten (CPV):
Hoofdopdracht: 55.11.00.00-4.
II.7)Aanvullende inlichtingen:
1) De categorieën worden als volgt onderverdeeld:
— hotels,
— hotelresidenties,
— vakantiewoningen,
— gastenverblijven.
Elke instelling moet daarbij, wat haar categorie betreft, voldoen aan de desbetreffende lokale wetgeving.
2) De bewijsstukken en de facturen die de voorzieningen aan de ambtenaren en andere medewerkers geven, moeten overeenkomstig de lokale wetgeving zijn.
3) De voorzieningen moeten het PMO onmiddellijk via het webportaal op de hoogte brengen van eventuele veranderingen waardoor ze niet meer in staat zouden zijn te voldoen aan het prijscriterium in het verzoek.
4) De voorgestelde prijzen kunnen worden herzien.
5) Voorzieningen die van de lijst wensen te worden geschrapt, kunnen hiervoor de desbetreffende optie in de webapplicatie gebruiken.
6) De oproep tot indiening van blijken van belangstelling blijft geldig gedurende 4 jaar vanaf de datum van verzending van onderhavige aankondiging naar het Bureau voor publicaties van de Europese Unie.


Afdeling III: juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Rechtsvorm die de combinatie van aannemers, leveranciers of dienstverleners, waaraan de opdracht kan worden gegund, moet hebben:
n.v.t.
III.2)Economische en financiële draagkracht:
n.v.t.
III.4)Vakkundigheid:
n.v.t.


Afdeling IV: procedure

IV.1)Type procedure:
Niet-openbaar.
IV.2)Uitsluitingscriteria:
Aanvragers worden van deelneming uitgesloten indien zij:
a) in staat van faillissement, vereffening, akkoord of surseance van betaling verkeren, of tegen wie het faillissement is aangevraagd, een procedure van vereffening, akkoord of surseance van betaling loopt, of die hun werkzaamheden hebben gestaakt of die in een vergelijkbare toestand verkeren als gevolg van een soortgelijke procedure krachtens de nationale wet- en regelgeving;
b) bij een beslissing met kracht van gewijsde zijn veroordeeld voor een delict dat hun beroepsmoraliteit in het gedrang brengt;
c) in de uitoefening van hun beroep een ernstige fout hebben begaan;
d) hun verplichtingen tot betaling van socialezekerheidsbijdragen of belastingen niet zijn nagekomen;
e) valse verklaringen hebben afgelegd in de door de aanbestedende dienst verlangde inlichtingen;
f) overige: n.v.t.
IV.3)Selectiecriteria:
n.v.t.
IV.4)Administratieve inlichtingen:
IV.4.1) Referentienummer van het dossier: 2019/PMO2/HRTAMI
IV.4.2) Geldigheidstermijn van de lijst die voortvloeit uit deze oproep tot het indienen van blijken van belangstelling: de lijst zal 4 jaar geldig blijven vanaf de datum van verzending van deze aankondiging naar het Bureau voor officiële publicaties van de Europese Unie.
Aanvragen om op deze lijst te worden opgenomen, mogen in de loop van de geldigheidstermijn van deze lijst worden ingediend, met uitzondering van de laatste 3 maanden van die termijn.
IV.4.3) Termijn voor de indiening van de aanvragen: n.v.t.
IV.4.4) Taal of talen waarin de aanvragen mogen worden ingediend: elke officiële EU-taal.


Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Presentatie en indiening van aanvragen:
-
VI.2)Nadere inlichtingen:
n.v.t.
VI.3)Datum van verzending van deze aankondiging:
n.v.t.