Υπηρεσίες - 189097-2018

02/05/2018    S84

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Υπηρεσίες σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για βρετανικά μέσα ενημέρωσης, PN/2017-12/COMM/A3

2018/S 084-189097

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης

Αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General Communication, Unit A3 — Media Monitoring, Media Analysis and Eurobarometer
Ταχ. διεύθυνση: Rue de la Loi 200 — BERL 4/377
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Anna Wojcik
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-MEDIA-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/tender-opportunities-communication_en
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Υπηρεσίες σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για βρετανικά μέσα ενημέρωσης, PN/2017-12/COMM/A3

Αριθμός αναφοράς: PN/2017-12/COMM/A3
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79121000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Σκοπός αυτής της διοργανικής πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να διευκρινίσουν τα δικαιώματα που σχετίζονται με την εσωτερική χρήση επιλεγμένων άρθρων του τύπου από βρετανικές πηγές μέσων μαζικής ενημέρωσης.

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.1.7)Συνολική αξία των προμηθειών (χωρίς ΦΠΑ)
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 324 000.00 EUR
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: UK UNITED KINGDOM
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Όπως ορίζεται στα έγγραφα διαγωνισμού.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Όπως ορίζεται στη συγγραφή υποχρεώσεων / Στάθμιση: 100
Τιμή - Στάθμιση: 100
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανάθεση σύμβασης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις περιπτώσεις που αναφέρονται κατωτέρω
  • Τα έργα, οι προμήθειες ή οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνο από συγκεκριμένο οικονομικό φορέα για τον εξής λόγο:
    • προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
Αιτιολόγηση:

Από τη διαδικασία επελέγη η NLA Media Access Limited ως η μοναδική εταιρεία συλλογής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που αντιπροσωπεύει αποκλειστικά μια σειρά βρετανικών πηγών μέσων ενημέρωσης που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την Επιτροπή και το Συμβούλιο και συνεπώς αποτελεί μονοπωλιακή κατάσταση.

IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.8)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών
IV.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Τίτλος:

Υπηρεσίες σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για βρετανικά μέσα ενημέρωσης

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
16/04/2018
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 1
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: NLA Media Access Ltd
Ταχ. διεύθυνση: Mount Pleasant House, Lonsdale Gardens, TN1 1 HJ
Πόλη: Tunbridge Wells
Κωδικός NUTS: UK UNITED KINGDOM
Χώρα: ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 324 000.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Πόλη: Brussels
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
25/04/2018