Supplies - 18911-2022

14/01/2022    S10

België-Gent: Brandblusuitrusting

2022/S 010-018911

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hulpverleningszone Centrum
Nationaal identificatienummer: 0500.927.497_518607
Postadres: Roggestraat 70
Plaats: Gent
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9000
Land: België
Contactpersoon: Paul Stevens
E-mail: paul.stevens@brandweerzonecentrum.be
Telefoon: +32 92688843
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.brandweerzonecentrum.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=433735
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aankoop en leveren van een blusrobot en toebehoren en daaraan gekoppeld een raamcontract voor het onderhoud

Referentienummer: Brandweerzone Centrum-900-2021-56-02-F03_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35111000 Brandblusuitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De uit te voeren levering betreft: het voorzien van een nieuw raamcontract voor het leveren van een blusrobot en toebehoren en daaraan gekoppeld een raamcontract voor het onderhoud, voor een duur van 4 jaar.

Deze opdracht omvat één perceel.

Het is de bedoeling van de Hulpverleningszone Centrum om met één leverancier een raamovereenkomst te sluiten voor het aankopen en leveren van een blusrobot (vermoedelijke hoeveelheid 2) en toebehoren en daaraan gekoppeld een raamcontract voor het onderhoud, aan Hulpverleningszone Centrum gedurende een periode van 4 jaar.

Alle voorwaarden waaronder de raamcontractant de opdrachten zal uitvoeren, zoals leveringstermijnen, wijze van oplevering, boetes, betaling en dergelijke, zijn vastgelegd in de raamovereenkomst.

Na het sluiten van een raamovereenkomst kunnen nadere opdrachten geplaatst worden onder de toepassing van de voorwaarden die zijn vastgelegd in de raamovereenkomst.

Hulpverleningszone Centrum treedt op als aankoopcentrale in de zin van de Wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten.

Hulpverleningszone Centrum treedt op als aankoopcentrale voor volgende entiteiten, die potentiële afnemers zijn van onderhavige opdracht van leveringen:

• Hulpverleningszone Antwerpen – vermoedelijke hoeveelheid: 1

• Hulpverleningszone Brussel – vermoedelijke hoeveelheid: 1

• Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen – vermoedelijke hoeveelheid: 1

• Hulpverleningszone Zuid- West Limburg – vermoedelijke hoeveelheid: 1

In voorkomend geval, worden de bestellingen rechtstreeks door deze afnemer bij de leveranciers geplaatst.

Deze bestellingen zijn enkel mogelijk mits een voorafgaandelijke schriftelijke of elektronische goedkeuring van Hulpverleningszone Centrum.

Daarnaast moet de leverancier de leidende ambtenaar van Hulpverleningszone Centrum schriftelijk of elektronisch op de hoogte brengen van alle bestellingen op dit contract door andere afnemers / besturen en bezorgt deze hem een kopie van alle besteldocumenten.

Eens de andere afnemer een bestelling heeft geplaatst, dan staat ook deze afnemer zelf in voor leiding en het toezicht op de opdracht en de algemene opvolging van de bestelling en verdere toepassing van het bestek en de algemene uitvoeringsregels.

Ook de (op)levering en facturatie verloopt rechtstreeks naar de andere afnemer. De nodige gegevens zullen ten gepasten tijde aan de leverancier worden overgemaakt.

Hulpverleningszone Centrum is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud en afhandeling van de bestellingen van de andere afnemers.

De leverancier engageert zich eveneens om de andere deelnemers van de opdracht van de voorwaarden en de bepalingen van deze opdracht te laten genieten.

De opdracht wordt verder omschreven onder punt IV Technische Bepalingen.

Het sluiten van een overeenkomst op basis van onderhavig bestek geeft de leverancier geen exclusiviteitsrecht. Hulpverleningszone Centrum of de potentiële afnemers kunnen gedurende de geldigheidsduur van de contractprestaties, identiek of analoog aan deze beschreven in onderhavig bestek, laten uitvoeren door andere leveranciers. De leverancier kan uit dien hoofde geen aanspraak maken op enigerlei vergoeding.

De opdracht wordt verder omschreven onder punt IV Technische Bepalingen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 125 317.50 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35111000 Brandblusuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hulpverleningszone Centrum Roggestraat 70

9000 GENT

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De uit te voeren levering betreft: het voorzien van een nieuw raamcontract voor het leveren van een blusrobot en toebehoren en daaraan gekoppeld een raamcontract voor het onderhoud, voor een duur van 4 jaar.

Deze opdracht omvat één perceel.

Het is de bedoeling van de Hulpverleningszone Centrum om met één leverancier een raamovereenkomst te sluiten voor het aankopen en leveren van een blusrobot (vermoedelijke hoeveelheid 2) en toebehoren en daaraan gekoppeld een raamcontract voor het onderhoud, aan Hulpverleningszone Centrum gedurende een periode van 4 jaar.

Alle voorwaarden waaronder de raamcontractant de opdrachten zal uitvoeren, zoals leveringstermijnen, wijze van oplevering, boetes, betaling en dergelijke, zijn vastgelegd in de raamovereenkomst.

Na het sluiten van een raamovereenkomst kunnen nadere opdrachten geplaatst worden onder de toepassing van de voorwaarden die zijn vastgelegd in de raamovereenkomst.

Hulpverleningszone Centrum treedt op als aankoopcentrale in de zin van de Wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten.

Hulpverleningszone Centrum treedt op als aankoopcentrale voor volgende entiteiten, die potentiële afnemers zijn van onderhavige opdracht van leveringen:

• Hulpverleningszone Antwerpen – vermoedelijke hoeveelheid: 1

• Hulpverleningszone Brussel – vermoedelijke hoeveelheid: 1

• Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen – vermoedelijke hoeveelheid: 1

• Hulpverleningszone Zuid- West Limburg – vermoedelijke hoeveelheid: 1

In voorkomend geval, worden de bestellingen rechtstreeks door deze afnemer bij de leveranciers geplaatst.

Deze bestellingen zijn enkel mogelijk mits een voorafgaandelijke schriftelijke of elektronische goedkeuring van Hulpverleningszone Centrum.

Daarnaast moet de leverancier de leidende ambtenaar van Hulpverleningszone Centrum schriftelijk of elektronisch op de hoogte brengen van alle bestellingen op dit contract door andere afnemers / besturen en bezorgt deze hem een kopie van alle besteldocumenten.

Eens de andere afnemer een bestelling heeft geplaatst, dan staat ook deze afnemer zelf in voor leiding en het toezicht op de opdracht en de algemene opvolging van de bestelling en verdere toepassing van het bestek en de algemene uitvoeringsregels.

Ook de (op)levering en facturatie verloopt rechtstreeks naar de andere afnemer. De nodige gegevens zullen ten gepasten tijde aan de leverancier worden overgemaakt.

Hulpverleningszone Centrum is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud en afhandeling van de bestellingen van de andere afnemers.

De leverancier engageert zich eveneens om de andere deelnemers van de opdracht van de voorwaarden en de bepalingen van deze opdracht te laten genieten.

De opdracht wordt verder omschreven onder punt IV Technische Bepalingen.

Het sluiten van een overeenkomst op basis van onderhavig bestek geeft de leverancier geen exclusiviteitsrecht. Hulpverleningszone Centrum of de potentiële afnemers kunnen gedurende de geldigheidsduur van de contractprestaties, identiek of analoog aan deze beschreven in onderhavig bestek, laten uitvoeren door andere leveranciers. De leverancier kan uit dien hoofde geen aanspraak maken op enigerlei vergoeding.

De opdracht wordt verder omschreven onder punt IV Technische Bepalingen.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Vereiste opties:

1. Zoom camera VIS op statief

2. Camera IR op statief

3. Blusmonitor

4. Transportcapaciteit material

5. Sensoren

Vrijblijvende opties

1. Sleepmogelijkheden

2. Uit het zicht rijden

3. Trasportcapaciteit brancards

4. Autonome navigatie

5. Volgmodus

6. Blusarm met blusnaald

7. Grjiparm

8. Grootdebiet ventilator

Voor de beschrijving zie bijlage – technische bepalingen robot.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 184-478304
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 900-2021-056-IP-02
Perceel nr.: 1
Benaming:

BLUSROBOT

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/12/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: garage dias en zonen
Nationaal identificatienummer: 0466.070.449
Postadres: Bettestraat 6
Plaats: Stekene
NUTS-code: BE236 Arr. Sint-Niklaas
Postcode: 9190
Land: België
E-mail: renaat.de.smet@dias-firetrucks.be
Telefoon: +03 7797090
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 180 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 125 317.50 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: info@raadvanstate.be
Telefoon: +32 22349611
Internetadres: www.raadvanstate.be
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: info@raadvanstate.be
Telefoon: +32 22349611
Internetadres: www.raadvanstate.be
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: info@raadvanstate.be
Telefoon: +32 22349611
Internetadres: www.raadvanstate.be
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2022