Roboty budowlane - 189226-2019

23/04/2019    S79    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 

Polska-Sosnowiec: Roboty remontowe i renowacyjne

2019/S 079-189226

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Roboty budowlane

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Sosnowiec - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Sosnowca Pana Arkadiusza Chęcińskiego
al. Zwycięstwa 20
Sosnowiec
41-200
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Sosnowca, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Mościckiego 14, 41-200 Sosnowiec, II piętro, pokój 213
Tel.: +48 322960777
E-mail: u.mysior@um.sosnowiec.pl
Faks: +48 322960581
Kod NUTS: PL22B

Adresy internetowe:

Główny adres: www.um.sosnowiec.pl

Adres profilu nabywcy: www.um.sosnowiec.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa bloków żywieniowych w placówkach oświatowych.

Numer referencyjny: WZP.271.1.55.2019.UM
II.1.2)Główny kod CPV
45453000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych wynikających z dokumentacji projektowych obejmujących: „Przebudowę bloków żywieniowych w placówkach oświatowych”.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 925 055.06 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45330000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych wynikających z dokumentacji projektowych obejmujących: „Przebudowę bloków żywieniowych w placówkach oświatowych”.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery zadania stanowiące Przedmiot zamówienia. Podział Przedmiotu zamówienia na cztery części zadania nie jest tożsamy z podziałem zamówienia na części tj.:

a) Zadanie 1: „Przebudowa bloku żywieniowego SP nr 1 przy ul. Niepodległości 7”. Budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków. Przedmiot zamówienia obejmuje prace związane z przebudową bloku żywieniowego, w skład którego będzie wchodzić kuchnia z zapleczem i jadalnią i konieczność ich dostosowania do obowiązujących przepisów. Ponadto konieczność wymiany urządzeń grzewczych, sanitarnych, wyposażania oraz okładzin ścian i posadzek, instalacji eklektycznych, wod.-kan. i przebudowy istniejącej wentylacji wraz z budową klimatyzacji;

b) Zadanie 2: „Przebudowa kuchni i zaplecza w budynku PM nr 53 przy ul. Makuszyńskiego 4B”. Przedmiot zamówienia obejmuje prace związane z przebudową części kuchennej w celu dostosowania jej do obowiązujących przepisów. Ponadto konieczność wymiany urządzeń grzewczych, sanitarnych, wyposażania oraz okładzin ścian i posadzek, instalacji eklektycznych, wod.-kan. i przebudowy istniejącej wentylacji wraz z budową klimatyzacji;

c) Zadanie 3: „Przebudowa kuchni i zaplecza w budynku PM nr 43 przy ul. Bohaterów Monte Cassino 46”. Przedmiot zamówienia obejmuje prace związane z przebudową części kuchennej w celu dostosowania jej do obowiązujących przepisów. Ponadto konieczność wymiany urządzeń grzewczych, sanitarnych, wyposażania oraz okładzin ścian i posadzek, instalacji eklektycznych, wod.-kan. oraz wykonywania wentylacji mechanicznej pomieszczeń i klimatyzacji;

d) Zadanie 4: „Przebudowa kuchni i zaplecza w budynku SP nr 16 przy ul. Okrzei 56”. Przedmiot zamówienia obejmuje prace związane z przebudową części kuchennej w celu dostosowania jej do obowiązujących przepisów. Ponadto konieczność wymiany urządzeń grzewczych, w tym wyburzenia trzonu kuchennego węglowego, sanitarnych, wyposażania oraz okładzin ścian i posadzek, instalacji eklektycznych, wod.-kan. oraz wykonywania wentylacji mechanicznej pomieszczeń i klimatyzacji.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres prac wraz z wykończeniem i instalacjami zawarty jest w dokumentacji projektowej tj.:

a) dla Zadania 1 stanowi go Załącznik nr 1a do Zaproszenia zawierający – Projekt budowlano-wykonawczy, przedmiary robót i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

b) dla Zadania 2 stanowi go Załącznik nr 1b do Zaproszenia zawierający – Projekt budowlano-wykonawczy, przedmiary robót i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

c) dla Zadania 3 stanowi go Załącznik nr 1c do Zaproszenia zawierający – Projekt budowlano-wykonawczy, przedmiary robót i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

d) dla Zadania 4 stanowi go Załącznik nr 1d do Zaproszenia zawierający – Projekt budowlano-wykonawczy, przedmiary robót i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. Uwaga: W projekcie zastosowano oświetlenie - świetlówki. W przedmiarach zastosowano – oświetlenie ledowe. Tym samym Zamawiający oczekuje wykonania oświetlenia zgodnego z przedmiarem tj. ledowego.

4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace polegające na robotach ogólnobudowlanych związanych z wymianą urządzeń grzewczych, sanitarnych, okładzin ścian i posadzek, instalacji elektrycznych, wod.-kan. i pracach związanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej pomieszczeń i klimatyzacji.

5. Termin realizacji zamówienia: najpóźniej do dnia 25.8.2019 r. Wykonawca będzie miał prawo przystąpić do realizacji przedmiotu zamówienia najwcześniej od dnia 29.6.2019 r. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi co najmniej 36 miesięcy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
  • Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na procedurę otwartą
Wyjaśnienie:

Podstawą prawną zastosowania trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki jest art. 67 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, który stanowi, że Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności prawne i faktyczne Gmina Sosnowiec zamierza udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki w zakresie przebudowy bloków żywieniowych w placówkach oświatowych po negocjacjach tylko z jednym Wykonawcą w zakresie części, w których nie zostały złożone żadne oferty.

Pierwotne warunki zamówienia w tym postępowaniu nie zostały w istotny sposób zmienione w stosunku do unieważnionego postępowania prowadzonego uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 012-022835

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
17/04/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Arch Instal Budownictwo Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Le Rondo 26
Katowice
40-303
Polska
Kod NUTS: PL22A
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 1 925 055.06 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych, Sekretariat Departamentu Odwoławczego
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/04/2019