Varor - 189269-2019

23/04/2019    S79    Varor - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Sverige-Stockholm: Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)

2019/S 079-189269

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Kungliga Tekniska högskolan
Nationellt registreringsnummer: 202100-3054
Postadress: Brinellvägen 8
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE11
Postnummer: 100 44
Land: Sverige
Kontaktperson: Marina Busk
E-post: mbusk@kth.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.kth.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afmydiigif&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afmydiigif&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal avseende optikkomponenter

Referensnummer: V-2019-0079
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
38000000
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Linköpings universitet, LiU, Umeå universitet och Chalmers Tekniska Högskola AB benämns Avropande lärosäten (AL) i detta upphandlingsdokument, genomför en gemensam upphandling avseende ramavtal för optikkomponenter.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
31700000
34320000
38433000
38519200
38600000
38621000
38622000
38623000
38651100
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE11
Nuts-kod: SE123
Nuts-kod: SE331
Nuts-kod: SE232
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar följande produktområde: mindre optiska komponenter, optomekanik samt optoelektronik för laborativ verksamhet och vars beställningsvärde är under 30 000 SEK/styck.

Ovannämnda produktområden består av respektive produktgrupper och anbud kan lämnas för en eller flera av dessa produktgrupper.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 08/07/2019
Slut: 07/07/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 30/05/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska, Engelska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 30/09/2019
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 31/05/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm
Ort: Stockholm
Land: Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
18/04/2019