Dodávky - 189318-2019

23/04/2019    S79    - - Dodávky - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž 

Slovensko-Košice: Rôzne liečivá

2019/S 079-189318

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Legal Basis:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
35562340
Rastislavova 43
Košice-mestská časť Juh
042 53
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Michaela Pitoňáková
Telefón: +421 556118333
E-mail: pitonakova@inmm.sk
Fax: +421 556118309
Kód NUTS: SK042

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9124

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://inmm.sk

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/3139/summary
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Zdravotníctvo

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Fludeoxyglukóza (18F), injekčný roztok

Referenčné číslo: 3/2019
II.1.2)Hlavný kód CPV
33690000
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je dodávka predmetu zákazky/ zmluvy: Fludeoxyglukóza (18F), injekčný roztok, v rozsahu verejným obstarávateľom požadovanej špecifikácie, vrátane dodania na miesto určenia, na obdobie 24 mesiacov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 056 900.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny, pracovisko Košice, sídlom Rastislavova 43, 042 53 Košice-mestská časť Juh, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Opis obstarávania:

Uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 056 900.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, dané ustanovením § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len "ZVO"):

a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

b)nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

c)nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

g)nedopustil sa v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,

h)nedopustil sa v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.

Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia dokladmi podľa § 32 ods. 2 ZVO.

Podľa § 32 ods. 7 ZVO je podmienka účasti týkajúca sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) ZVO splnená, ak uchádzač zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.

Hospodársky subjekt môže podľa § 152 ods. 1 ZVO preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Jednotný európsky dokument. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom predložením dokumentu Jednotný európsky dokument. Bližšie informácie viď bod 24 časti V. kapitoly A súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie podmienok účasti stanovených v súlade s § 32 ods. 1 ZVO a preukazovaných podľa § 32 ods. 2 a § 152 ods. 4 ZVO spôsobom podľa § 40 ZVO.

Verejný obstarávateľ aplikuje ustanovenie § 66 ods. 7 prvá veta ZVO, z toho dôvodu sa vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uskutoční až po vyhodnotení ponúk. Bližšie informácie viď bod 25 časti V. kapitoly A a viď. kapitola C súťažných podkladov.

Ďalšie údaje o podmienkach účasti osobného postavenia sú uvedené v bode 23.1.1 časti V. kapitoly A súťažných podkladov.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Verejný obstarávateľ nevyžaduje od uchádzačov preukázanie finančného a ekonomického postavenia.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:

Elektronická aukcia sa bude vykonávať prostredníctvom sw Proebiz. Kritéria elektronickej aukcie ako aj všetky ďalšie potrebné informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v bode 28 časti V. kapitoly A. súťažných podkladov a budú uvedené aj vo výzve na účasť v elektronickej aukcii.

IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 20/05/2019
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31/12/2019
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 21/05/2019
Miestny čas: 09:00
Miesto:

Proces otvárania ponúk sa uskutoční v sídle verejného obstarávateľa t.j. na adrese: Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny, Rastislavova 43, 042 53 Košice-mestská časť Juh, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, v zasadacej miestnosti č. 256 na 1. poschodí.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Ponuky sa budú predkladať elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO do systému Josephine (https://josephine.proebiz.com/). Otváranie ponúk bude v súlade § 54 ods.3 ZVO neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

Všetky dokumenty k zákazke sú všeobecne verejné dostupné v profile verejného obstarávateľa v záložke "zákazky" na webovej stránke: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9124 a na stránke: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/3139/summary.

Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti: Predmet zákazky nie je rozdelený na časti, nakoľko ide o 1 rádiofarmakum, hoci rôznej aktivity, avšak je potrebné, aby bolo toto rádiofarmakum dodávané z dôvodu efektívnosti, hospodárnosti 1 dodávateľom, rozdelenie zákazky by mohlo spôsobovať ťažkosti/výrazné náklady z hľadiska zvýšených nákladov na zabezpečenie logistiky a koordinácie viacerých dodávateľov, ako aj z hľadiska vážneho rizika ohrozenia riadneho plnenia zákazky. V danom prípade je zabezpečená flexibilita a efektívnosť práce, nakoľko verejný obstarávateľ má právo objednávku upraviť alebo zrušiť predchádzajúci pracovný deň pred dňom dodania a tým upraviť objednávku na inú aktivitu, preto je efektívne, aby bol 1 dodávateľ u každej aktivity rádiofarmaka.

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov preukázanie splnenia požiadaviek na predmet zákazky, ktoré sú bližšie špecifikované v bode 26 časti V. kapitoly A súťažných podkladov.

Zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície.

Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné previesť spôsobmi, uvedenými v bode 16.22 súťažných podkladov. Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému Josephine v prehľade - zozname obstarávaní vyberie predmetné obstarávanie a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke Ponuky a žiadosti. Bližšie informácie o komunikácii sú uvedené v časti II. kapitoly A súťažných podkladov.

Žiadosťou o účasť sa podľa § 2 ods.5 písm. j) ZVO rozumie písomná žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov, ak ide o verejnú súťaž.

Žiadosť o účasť, resp. informáciu o prevzatí súťažných podkladov z profilu verejného obstarávateľa s uvedením dátumu prevzatia je záujemca povinný doručiť verejnému obstarávateľovi prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine v lehote uvedenej v bode IV.2.2) tohto oznámenia.

Žiadosť o účasť, resp. informácia o prevzatí súťažných podkladov z profilu verejného obstarávateľa musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu/žiadateľa (obchodný názov, sídlo/miesto podnikania, meno a priezvisko zodpovednej osoby, jej telefónne číslo a e-mail). Uvedené sa požaduje z dôvodu objektívneho stanovenia momentu prevzatia súťažných podkladov a s tým súvisiace určenie lehôt podľa ZVO. Ak záujemca uvedenú požiadavku nedodrží, verejný obstarávateľ bude zákonné lehoty počítať od momentu zverejnenia súťažných podkladov v profile verejného obstarávateľa.

Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov v súlade s ustanovením podľa § 46 ZVO o tom, že nevyžaduje od uchádzačov zloženie zábezpeky za účelom zabezpečenia viazanosti ich ponuky.

Obhliadka miesta poskytnutia predmetu zákazky nie je verejným obstarávateľom organizovaná.

V zmysle § 66 ods.7 prvá veta ZVO sa verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk. Bližšie informácie k vypracovaniu ponuky viď bod 16 časti III. kapitoly A súťažných podkladov.

Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, a ani nie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
18/04/2019