Lieferungen - 189365-2018

02/05/2018    S84    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Belgien-Antwerpen: Elektronischer, elektromechanischer und elektrotechnischer Bedarf

2018/S 084-189365

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Woonhaven Antwerpen
Jan Denucéstraat 23
Antwerpen
2020
Belgien
Telefon: +32 32136700
E-Mail: aankopen@woonhaven.be
Fax: +32 32136790
NUTS-Code: BE211

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.woonhaven.be

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/242/KO/2017
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Sociale huisvestingsmaatschappij
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Raamcontract voor het leveren van elektrotechnisch materiaal

Referenznummer der Bekanntmachung: WA/CVL/2018/OND/ELEK/02
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31700000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zie II.2.4.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 462 809.88 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BE211
Hauptort der Ausführung:

Dienst onderhoud, Jan Denucéstraat 23 te 2020 Antwerpen.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Het doel van deze opdracht is het aanstellen van een groothandel voor een raamcontract voor het leveren van benodigde elektrotechnische materialen. Het gaat hier om een diversiteit aan artikelen met een totaal geschat jaarafname aantal van 42.225 stuks (278 verschillende artikelen).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Kwaliteit van de catalogi en geleverde materialen. / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Dienstverlening en leveringsmodaliteiten. / Gewichtung: 25
Preis - Gewichtung: 55
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Niet gespecifieerd.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

* De inschrijver voegt een verklaring op eer toe aan zijn offerte waarin hij verklaart dat hij:

— niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen,

— niet in staat van faillissement of vereffening verkeert,

— geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem,

— niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast,

— voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid,

— in orde is met betaling van de belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of van het land waar de inschrijver gevestigd is,

— zich niet in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen, opeisbaar in het kader van de kwalitatieve selectie, of deze inlichtingen niet verstrekt heeft.

* De aanbestedende overheid zal de juistheid van deze impliciete verklaring op erewoord onderzoeken in hoofde van de inschrijver wiens offerte het beste gerangschikt is. Daartoe zal de aanbestedende overheid de inlichtingen of documenten, die zij kosteloos via elektronische middelen bij de gegevensbeheerder kan bekomen, opvragen.

* De aanbestedende overheid kan in eender welk stadium van de procedure en met alle middelen die zij dienstig acht inlichtingen inwinnen over de situatie van om het even welke kandidaat of inschrijver.

* Kopie van de authentieke akte of onderhandse akte waaruit de bevoegdheid van de gemachtigde blijkt of een afschrift van zijn volmacht.

*De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet:

1o hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016;

2o hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.

Richtlijnen bij het invullen van het UEA:

— Ga naar de website https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=nl en kies uw taal,

— Op de vraag 'Wie bent u' antwoordt u 'Ik ben een ondernemer',

— Op de vraag 'Wat wilt u doen' antwoordt u 'Een antwoord aanmaken',

— Selecteer uw land en klik op 'Volgende',

— Doorloop het formulier en antwoord op de vragen in de onderdelen 'Procedure' en 'Uitsluiting',

— In het onderdeel 'Selectie' mag u 'Nee' antwoorden op de vraag 'Wilt u de selectiecriteria van A tot en met D gebruiken?',

— Geef aan of je voldoet aan de voorgeschreven selectiecriteria,

— Zodra het volledige formulier ingevuld is, klikt u op 'Overzicht' onderaan de pagina. Het door u ingevulde UEA wordt weergegeven en kan worden gedownload in PDF formaat om vervolgens bij uw offerte te voegen.

Ondernemers kunnen het reeds in een vorige overheidsopdrachtenprocedure gebruikte Uniform Europees Aanbestedingsdocument opnieuw gebruiken, mits zij bevestigen dat de daarin opgenomen gegevens nog steeds correct zijn.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

* De recentste jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land van de kandidaat of inschrijver deze neerlegging voorschrijft, waaruit de gezonde financiële situatie blijkt.

* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Minimumeisen: De totale omzet dient minimum 3 miljoen euro per jaar te bedragen.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

De totale omzet dient minimum 3 miljoen euro per jaar te bedragen.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

— een lijst van in volume gelijkaardige overheidsopdrachten die de laatste 3 jaar zijn uitgevoerd, het aantal leveringsplaatsen alsook de naam van de publiek- of privaatrechterlijke instanties waarvoor ze bestemd waren (ten minste 3 referenties),

— een attest van de opdrachtgever i.v.m. de uitvoering van dergelijke opdrachten, waarin aangetoond wordt dat de inschrijver ervaring heeft met het leveren binnen de vooropstelde termijnen,

— een nota waarin de inschrijver vermeldt over welke logistieke middelen hij beschikt. Tevens zal de inschrijver hier vermelden hoe het transport gebeurt en of dit met eigen middelen en/of met een transporteur gebeurt,

— een nota met hierin de geografische weergave van het bedrijf: ligging, afhaalmagazijnen, edm,

— een nota waaruit blijkt dat de inschrijver over de nodige middelen en medewerkers beschikt om de opdracht uit te voeren,

— een nota waarin vermeld wordt dat de inschrijver beschikt over een kwaliteitssysteem voor het behandelen van klachten.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Idem.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 14/06/2018
Ortszeit: 10:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Niederländisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 12/10/2018
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 14/06/2018
Ortszeit: 10:30
Ort:

Woonhaven Antwerpen - Zaal Europa, Jan Denucéstraat 33 (groene toren) te 2020 Antwerpen.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Er is een publieke opening van de offertes voorzien.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Raad van Staten
nvt
Belgien
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Raad van Staten
nvt
Belgien
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
27/04/2018