Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Roboty budowlane - 189452-2014

Wyświetl widok skrócony

06/06/2014    S108

Francja-Grenoble: Roboty w zakresie burzenia

2014/S 108-189452

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: SPLA Sages
Adres pocztowy: 1 place Firmin Gautier
Miejscowość: Grenoble Cedex 1
Kod pocztowy: 38027
Państwo: Francja
Osoba do kontaktów: Valérie Dioré
Tel.: +33 476484809
Faks: +33 476700384

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.gernoble-sages.fr

Adres profilu nabywcy: http://services.reprodemat.com/TECHNIPLAN/

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: spla
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Aménagement urbain
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
démolition de bâtiments sur les parcelles EL 158 et EL 96.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
le marché a pour objet des travaux de démolition de bâtiments sur 2 parcelles (EL 158 et EL 96) de la ZAC Flaubert à Grenoble. Le marché est fractionné comme suit:
— tranche ferme: démolition sur la parcelles EL 158,
— tranche conditionnelle nº 1: démolition sur la parcelle EL 96.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45111100 Roboty w zakresie burzenia

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
FL 1401
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: FL 1401 Nazwa: Démolition de bâtiments sur les parcelles EL 158 et EL 96
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
3.6.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Arnaud Démolition
Adres pocztowy: 370 rue A. Camus – ZI Molina la Chazotte
Miejscowość: La Tallaudière
Kod pocztowy: 42350
Państwo: Francja
Tel.: +33 477330106
Faks: +33 477410951

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 279 301 EUR
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
VI.2)Informacje dodatkowe:
Références de l'avis initial paru au BOAMP
Parution nº : 045 A, annonce nº 50 du 5.3.2014.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 4.6.2014.
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
4.6.2014