Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Bygge og anlæg - 189736-2021

16/04/2021    S74

Danmark-København: Bygge- og anlægsarbejder

2021/S 074-189736

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: HOFOR A/S
CVR-nummer: 10073022
Postadresse: Ørestads Boulevard 35
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Alicja Christiansen
E-mail: alchri@hofor.dk
Telefon: +45 27953826
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.hofor.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/338688
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=298476&B=HOFOR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=298476&B=HOFOR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af vandmålere og fjernaflæsningssystem

Sagsnr.: 24.02-03369
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

HOFOR udbyder en samlet entreprisekontrakt vedrørende levering af vandmålere og fjernaflæsningssystem til HOFORs forsyningsområde inden for det geografiske område af Herlev Kommune og Rødovre Kommune. Kontrakten omfatter levering af 9 910 fjernaflæselige vandmålere samt levering, etablering, opsætning og hosting/supportering af et tilhørende netværk.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 12 500 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
38550000 Målere
38552000 Elektroniske målere
38421100 Vandmålere
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Herlev/Rødovre

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

HOFOR udbyder en samlet entreprisekontrakt vedrørende levering af vandmålere og fjernaflæsningssystem til HOFORs forsyningsområde inden for det geografiske område af Herlev Kommune og Rødovre Kommune. Kontrakten omfatter levering af 9 910 fjernaflæselige vandmålere samt levering, etablering, opsætning og hosting/supportering af et tilhørende netværk. De bydende gøres opmærksomme på, at kontrakten omfatter blandede ydelser inden for bygge-anlæg, varer og it-tjenesteydelser (herunder løbende serviceydelser), hvor tilbudsgiver skal kunne tilbyde alle de efterspurgte ydelser i én samlet entreprise. Netværket udbydes opdelt i hhv. et "back-bone" netværk og en "supplerende pakke". HOFORs aftag af den supplerende pakke kan variere med (-100) pct. - (+200) pct. af den enkelte varelinje, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 6.1.1.2. HOFOR forbeholder sig retten til i 15 år fra kontraktens indgåelse – på aftalens betingelser – løbende at anskaffe vandmålere og netværkskomponenter til de i tilbudslistens oplyste og indeksede priser, jf. nærmere beskrivelse af HOFORs aftageret under udbudsbetingelsernes pkt. 1.3.1.

Der er tale om et udbud med forhandling, hvor tilbudsgiver skal prækvalificeres for at komme i betragtning til entrepriseopgaven.

Af udbudsmaterialet fremgår kontraktudkast, udkast til tilbudsgivers tilbudsliste samt tekniske bilag og øvrige bilag til ansøgernes / tilbudsgivernes information og udfyldelse.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Innovation / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Den supplerende netværks pakke / Vægtning: 5
Kvalitetskriterium - Navn: Datagrundlaget / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Organisering og Support / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 55
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der modtages flere konditionsmæssige ansøgninger end ovenfor, vil HOFOR foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere. HOFOR vil på baggrund af referencelisterne udvælge de ansøgere, der har den erfaring, som i størst mulig grad svarer til den udbudte opgave. Ved vurderingen af "størst mulig grad" lægges der vægt på:

1) antallet af leverede målere

2) opnåede ydelse på netværket (jo højere, jo bedre)

3) omfanget af leveret databehandlingssystem samt dataudvekslingen. For ansøgere, der baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, vil udvælgelse ske på baggrund af samtlige af de referencer der er fremsendt i forbindelse med ansøgningen, jf. dog udbudsbetingelsernes pkt. 5.4.3.

De enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave vil vægte højest, og antallet af referencer vil være sekundært for udvælgelsen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Der stilles ikke krav om egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

HOFOR lægger i udvælgelsen af ansøgere vægt på, at ansøger har den tilstrækkelige økonomiske og finansielle kapacitet til at løfte kontrakten.

Ansøgere skal som en del af prækvalifikationsansøgningen udfylde og aflevere standardformularen ”Det fælles europæiske udbudsdokument” (”ESPD”). For yderligere oplysninger om ESPD’et henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens generelle information om ESPD. En ansøger, der ansøger om deltagelse alene, men baserer sig på andres kapacitet, skal sikre, at HOFOR modtager ansøgers eget ESPD sammen med et separat ESPD med de relevante oplysninger for hver af de andre enheder, som denne baserer sig på, jf. ESPD, del II, afsnit C. ESPD´et for støttende enheder skal være underskrevet. Som en del af ansøgningen om prækvalifikation skal ansøgeren desuden indlevere støtteerklæringen i bilag II. Udgør ansøger en gruppe af økonomiske aktører, herunder konsortier og midlertidige sammenslutninger, der deltager i udbudsproceduren sammen, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et separat ESPD med de oplysninger der kræves i ESPD del II-VI. For konsortier gælder, at deltagerne i konsortiet desuden skal udfylde og underskrive konsortieerklæringen i bilag III.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal mindst opfylde følgende:

1) Ansøgeren skal i hvert af de seneste (3) tre regnskabsår, som der foreligger årsregnskab for, have en årlig omsætning på minimum 25 mio. DKK.

2) Ansøgerens gennemsnitlige soliditetsgrad for de seneste (3) tre disponible regnskabsår udgør mindst 50 %.

3) Ansøgerens gennemsnitlige overskudsgrad for de seneste 3 disponible regnskabsår er positiv.

Mindstekravene ovenfor er kumulative. Begge krav skal derfor være opfyldt som forudsætning for, at ansøgeren kan blive prækvalificeret

Hvis ansøgeren er et konsortium og / eller baserer sin økonomiske og finansielle kapacitet på andre virksomheder, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 5.3, skal mindstekravene ovenfor opfyldes af konsortiet som helhed og / eller i fællesskab af ansøgeren og de andre virksomheder, som ansøgeren baserer sig på.

Ved vurderingen af, om et konsortium opfylder mindstekravet til omsætning, vil der blive foretaget en sammenlægning af konsortiedeltagernes årlige omsætning. Hvis ansøgeren baserer sin økonomiske og finansielle kapacitet på andre virksomheder, gælder det samme for så vidt angår ansøgeren og de andre virksomheder, som ansøgeren baserer sig på.

Ved vurderingen af, om et konsortium opfylder mindstekravet til soliditetsgrad, beregnes konsortiets soliditetsgrad på baggrund af konsortiedeltagernes samlede egenkapital i forhold til den samlede værdi af konsortiedeltagernes aktiver. Hvis ansøgeren baserer sin økonomiske og finansielle kapacitet på andre virksomheder, gælder det samme for så vidt angår ansøgeren og de andre virksomheder, som ansøgeren baserer sig på.

Kravene til ansøgernes dokumentation for opfyldelse af mindstekravet til økonomisk og finansiel kapacitet er indeholdt i udbudsbetingelsernes pkt. 5.4.2.1.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

HOFOR lægger i udvælgelsen af ansøgere vægt på, at ansøger har den tilstrækkelige tekniske og faglige kapacitet til at løfte kontrakten.

Ansøgere skal som en del af prækvalifikationsansøgningen udfylde og aflevere standardformularen ”Det fælles europæiske udbudsdokument” (”ESPD”). For yderligere oplysninger om ESPD’et henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens generelle information om ESPD. En ansøger, der ansøger om deltagelse alene, men baserer sig på andres kapacitet, skal sikre, at HOFOR modtager ansøgers eget ESPD sammen med et separat ESPD med de relevante oplysninger for hver af de andre enheder, som denne baserer sig på, jf. ESPD, del II, afsnit C. ESPD´et for støttende enheder skal være underskrevet. Som en del af ansøgningen om prækvalifikation skal ansøgeren desuden indlevere støtteerklæringen i bilag II. Udgør ansøger en gruppe af økonomiske aktører, herunder konsortier og midlertidige sammenslutninger, der deltager i udbudsproceduren sammen, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et separat ESPD med de oplysninger der kræves i ESPD del II-VI. For konsortier gælder, at deltagerne i konsortiet desuden skal udfylde og underskrive konsortieerklæringen i bilag III.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

HOFOR stiller følgende minimumskrav til tilbudsgivernes tekniske og faglige formåen:

Referencer:

- Det er et mindstekrav, at ansøgeren har udført mindst tre (3) relevante opgaver inden for de seneste fem (5) år i et EU-medlemsland.

Ved ”relevant” forstås opgaver, der omfatter følgende:

- Levering af minimum 2 000 vandmålere – fordelt på ét eller flere projekter

- Design og etablering af netværk/system til hjemtagning af timeværdier for målerne i projektet, med en ydelse på netværket, der svarer til de 96 % i nærværende entrepriseprojekt.

- Levering og etablering af databehandlingssystem med analyseværktøjer samt dataudveksling med forsyningsselskabets administrationssystem.

Hvis ansøgeren er et konsortium og / eller baserer sin tekniske og faglige kapacitet på andre virksomheder, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 5.3, skal mindstekravet opfyldes af konsortiet som helhed og / eller i fællesskab af ansøgeren og de andre virksomheder, som ansøgeren baserer sig på.

Kravene til ansøgernes dokumentation for opfyldelse af mindstekravet til teknisk og faglig kapacitet er indeholdt i udbudsbetingelsernes pkt. 5.4.3.1.

Ansøgeren skal have et kvalitetsledelsessystem baseret på DS/EN ISO 9001:2008 eller tilsvarende.

Ansøger skal have et arbejdsmiljøledelsessystem baseret på OHSAS 18001, ISO45001:2008 eller tilsvarende.

Ansøger skal have et miljøledelsessystem baseret på ISO 14001:2008 eller tilsvarende.

III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

En økonomisk aktør, herunder underleverandører til ansøgere, udelukkes fra deltagelse, hvis denne er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135-136.

Derudover udelukkes en økonomisk aktør fra deltagelse, hvis denne er omfattet af den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1 nr. 2 vedrørende konkurs.

III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Der stilles krav om sikkerhedsstillelse og garantier efter bestemmelserne i AB18 Forenklet med præciseringer og tilføjelser i de særlige betingelser af marts 2021.

III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Elektronisk fakturering. Betalingsbetingelser løbende måned + 30 dage.

III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Der stilles ikke krav om den retlige form for sammenslutning af økonomiske aktører ved tildeling af kontrakten.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til udkastet til entreprisekontrakten.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/05/2021
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 20/05/2021
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 7 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

HOFOR forbeholder sig ret til at tildele kontrakten på baggrund af de indledende tilbud.

HOFOR forventer, at der afholdes én forhandlingsrunde, hvor de prækvalificerede tilbudsgivere inviteres til individuel forhandling efter gennemgang af det første modtagne tilbud. HOFOR forbeholder sig retten til at afholde yderligere forhandlingsrunder, hvis dette viser sig nødvendigt eller formålstjenligt.

HOFOR forbeholder sig ret til at gøre brug af tilbudsgivernes tidligere tilbud, indtil vedståelsesfristens udløb, hvis dette viser sig nødvendigt. Tilbudsgiver er således ikke frigjort fra sine tidligere tilbud ved deltagelse i forhandlingerne.

Som angivet ovenfor kan tilbudsgiver ikke være sikker på at få lejlighed til at afgive et revideret tilbud, hvorfor HOFOR opfordrer tilbudsgiverne til at sikre, at deres første tilbud er komplette og konditionsmæssige.

De bydende gøres opmærksomme på, at der i forbindelse med tilbudsafgivelsen og den efterfølgende kvalitetsevaluering af tilbudte vandmålere gennemføres fysiske test, jf. nærmere procedurebeskrivelse i udbudsbetingelsernes pkt. 4.1.2.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 af lov om Klagenævnet for Udbud, som følger:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/04/2021