29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 189767-2021

16/04/2021    S74

Rumunia-Craiova: Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej

2021/S 074-189767

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Compania de Apă Oltenia S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 11400673
Adres pocztowy: Str. Brestei nr. 133
Miejscowość: Craiova
Kod NUTS: RO411 Dolj
Kod pocztowy: 200177
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: Adrian Mitroi
E-mail: licitatii.apaoltenia@gmail.com
Tel.: +40 251422117
Faks: +40 251422263
Adresy internetowe:
Główny adres: www.apaoltenia.ro
Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DJCL09 – Staţie captare şi stație tratare Bechet, aducţiuni sistem apă Bechet, rezervoare Ostroveni, Călăraşi, Bechet

Numer referencyjny: 11400673_2019_PAAPD1082099
II.1.2)Główny kod CPV
45252126 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Proiectare si executie lucrari aferente contractului „DJ-CL-09 Staţie captare şi stație tratare Bechet, aducţiuni sistem apă Bechet, rezervoare Ostroveni, Călăraşi, Bechet”, incluzand:

1. Bechet:

— captare de apă brută din Dunăre;

— conductă aducțiune de la stația de captare la stația de tratare (L = 4 300 m);

— stație de tratare apă potabilă Bechet (sursa de apă de suprafață) (Q = 106,04 l/s);

— rezervor nou (400 m³), amplasat la gospodăria de apă existentă GA2;

— stație de pompare apă potabilă nouă, amplasată la gospodăria de apă existentă GA2;

— sistem SCADA;

— conductă de transport apă în portul Bechet, din rețeaua de distribuție a localității (de 110 mm, L = 2 345 m);

— conducte aducțiune la gospodăriile de apă Ostroveni, Călărași, Dăbuleni (în total L = 22 245 m);

2. Ostroveni:

— rezervor de înmagazinare apă tratată (800 m3), amplasat la gospodăria de apă existentă;

— stație de pompare apă tratată nouă, amplasată la gospodăria de apă existentă;

— sistem SCADA;

3. Călărași:

— rezervor nou (500 m³), amplasat la gospodăria de apă existentă;

— sistem SCADA.

Contractul include:

(a) elaborare proiect tehnic in conformitate cu legislatia nationala, incluzand toate documentele necesare (memorii, desene, calcule etc.) si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiei de constructie;

(b) elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei;

(c) lucrari de constructie;

(d) furnizare si montaj utilaje si echipamente tehnologice;

(e) testare si punere in functiune;

(f) remedierea eventualelor defecte aparute in perioada de garantie.

Durata de proiectare a lucrarilor (inclusiv obtinerea autorizatiei de construire) este de patru luni. Durata de executie a lucrarilor si punere in functiune a instalatiilor este de 32 de luni.

Perioada de garantie este de 36 de luni.

Note:

1. Numarul de zile pana la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor: 24;

2. Entitatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare cu 12 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232150 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
45247270 Budowa zbiorników
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RO411 Dolj
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

UAT Bechet, UAT Dăbuleni, UAT Călărași, UAT Ostroveni – judeţul Dolj.

II.2.4)Opis zamówienia:

Proiectare si executie lucrari aferente contractului „DJ-CL-09 Staţie captare şi stație tratare Bechet, aducţiuni sistem apă Bechet, rezervoare Ostroveni, Călăraşi, Bechet”.

Durata de proiectare si executie a lucrarilor si punere in functiune a instalatiilor este de 36 de luni.

Perioada de garantie este de 36 de luni.

Valoarea estimata a contractului nu include sumele reprezentand „cheltuieli diverse si neprevazute”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Costul operațional anual maxim garantat total (calculat conform caietului de sarcini, cap. 4 „Liste”, subcap. 4.1 „Liste de garanții”), pentru: (i) Stație de tratare Bechet; (ii) Stație de pompare nouă la gospodăria de apă existentă GA2 în Bechet; (iii) Stație de pompare noua la gospodaria de apa existenta in Ostroveni. / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Componenta tehnica – demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, a unei planificări adecvate a activităţilor şi a alocării adecvate a resurselor. / Waga: 25
Kryterium kosztu - Nazwa: Pretul ofertei. / Waga: 50
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Program Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

POIM 2014-2020, Axa prioritara 3. Tipul de finantare: Fondul de Coeziune in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, bugetul de stat, bugetele locale, contributie proprie.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 132-324692
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adres pocztowy: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Miejscowość: Bucureşti
Kod pocztowy: 030084
Państwo: Rumunia
E-mail: office@cnsc.ro
Tel.: +40 213104641
Faks: +40 213104642 / +40 218900745
Adres internetowy: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/04/2021