Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Dienstleistungen - 189796-2022

Submission deadline has been amended by:  271722-2022
11/04/2022    S71

Nederland-Middelburg: Onderhoud van verkeerslichten

2022/S 071-189796

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Provincie Zeeland
Nationaal identificatienummer: 20168636
Postadres: Bezoekadres:Abdij 64331 BK Middelburg
Plaats: Middelburg
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: Postbus 6001 4330 LA
Land: Nederland
Contactpersoon: Cor Tromp
E-mail: cr.tromp@zeeland.nl
Telefoon: +316 55484463
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.zeeland.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=194720
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=194720
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

iVRI-componenten Zeeland 2022-2026

Referentienummer: 116199
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50232200 Onderhoud van verkeerslichten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Voor de regio Zeeland is verkeersinformatie en de werking daarvan essentieel. Provinciale wegen lopen daarbij vaak door het beheergebied van andere (gemeentelijke) wegbeheerders. De visie van de provincie is dan ook de samenwerking met andere wegbeheerders te zoeken op basis van het werken met en analyseren van dezelfde informatie. De provincie is hierdoor opzoek naar een leverancier die de ITS-softwareapplicatie kan leveren, beheren en onderhouden.

Doelstelling van de provincie is zoveel als mogelijk wegbeheerders uit de Zeeuwse regio te laten aansluiten aan de ITS-applicatie.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 412 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34996100 Verkeerslichten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zie aanbestedingsleidraad

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie aanbestedingsleidraad

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2x periode van 2 jaar. Totale looptijd is 4+2+2 = 8 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zie aanbestedingsleidraad.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie aanbestedingsleidraad.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie aanbestedingsleidraad.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie aanbestedingsleidraad.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

Het gaat hier om een nieuw product/innovatieve benadering van de werking alsmede het beheer van de iVRI systemen. Gedurende de eerste vier jaren zullen in de loop van de tijd (bijv. jaar 3 en jaar 4) de VRI's voor deze applicatie/componenten geschikt gemaakt worden.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/05/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 5 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/05/2022
Plaatselijke tijd: 12:01
Plaats:

Middelburg/digitaal.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Niet van toepassing.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie leidraad.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Zeeland West Brabant
Plaats: Middelburg
Land: Nederland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie leidraad.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Zie leidraad
Postadres: 4331 BK
Plaats: Middelburg
Postcode: 4331 BK
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/04/2022