Rádi bychom oznámili, že 29. ledna 2024 (orientační datum – bude potvrzeno!) bude spuštěna nová verze portálu TED. Zajímají vás nové funkce, zlepšení a dopad na uživatele? Přečtěte si náš článek a další informace o hlavních změnách a funkcích.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registrace na 4. seminář s uživateli dále používající data z portálu TED, který se bude konat dne 14. prosince 2023, je otevřena.

Služby - 189923-2015

Zobrazit zhuštěný náhled

03/06/2015    S105

Itálie-Ispra: Rámcová smlouva o značení nanočástic radionuklidy

2015/S 105-189923

Oznámení o zakázce

Služby

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Úřední název: Evropská komise, Společné výzkumné středisko, Institut pro zdraví a ochranu spotřebitele
Poštovní adresa: via Enrico Fermi 2749
Obec: Ispra VA
PSČ: 21027
Stát: Itálie
Kontaktní osoba: pan Aivaras Bagdonas
K rukám: B.5 Oddělení financí a veřejných zakázek
E-mail: jrc-ihcp-procurement@ec.europa.eu
Fax: +39 0332789434

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://web.jrc.ec.europa.eu

Elektronický přístup k informacím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=867

Další informace lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
na výše uvedených kontaktních místech

I.2)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.3)Hlavní předmět činnosti
Jiný: Výzkum.
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Rámcová smlouva o značení nanočástic radionuklidy.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Služby
Kategorie služeb č. 8: Služby ve výzkumu a vývoji 
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: V prostorách poskytovatele služeb.
Kód NUTS
II.1.3)Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
II.1.4)Informace o rámcové smlouvě
Rámcová smlouva s jediným účastníkem

Doba platnosti rámcové smlouvy

Doba trvání v měsících: 48

Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy

Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 225 000 EUR
II.1.5)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
JRC má v úmyslu uzavřít rámcovou smlouvu, která bude pokrývat následující služby ozařování:
1. ozáření různých typů nanočástic a nanočástic smíchaných se sloučeninou lithia;
2. ozáření hrubozrnného prášku obohaceného 107Ag;
3. ozáření kotoučů Au o přirozeném izotopovém složení poskytnutých JRC.
II.1.6)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

09344000 Radioaktivní isotopy, 31643000 Urychlovače částic

II.1.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ne
II.1.8)Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)Celkové množství nebo rozsah:
Celková odhadovaná doba ozáření za období 4 let se odhaduje na 360 hodin.
II.2.2)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Počet možných obnovení: 3
uveďte v případě obnovitelných zakázek na dodávky či služby předpokládaný harmonogram pro následné zakázky:
v měsících: 12 (ode dne zadání zakázky)
II.3)Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Požadované zálohy a záruky:
Nahlédněte prosím do zadávací dokumentace.
III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Nahlédněte prosím do zadávací dokumentace.
III.1.3)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
Hospodářské subjekty mohou své nabídky předkládat buďto jako samostatní uchazeči nebo jako partneři v rámci konsorcia (s právní subjektivitou nebo bez ní). V obou případech jsou povoleny subdodávky.
Uchazeč musí jasně určit roli každého hospodářského subjektu – jako samostatného uchazeče, člena konsorcia nebo subdodavatele. To platí i v případě subjektů, které spadají do stejné ekonomické skupiny.
Každý člen konsorcia přijímá společnou a nerozdílnou odpovědnost vůči veřejnému zadavateli za realizaci zakázky a stane se smluvní stranou, bude-li nabídka konsorcia úspěšná. Konsorcium jmenuje 1 právní subjekt („vedoucího“), který bude mít v průběhu provádění smlouvy plnou pravomoc přijímat závazky pro konsorcium a každého z jeho členů, a bude odpovědný za administrativní řízení zakázky (fakturace, příjem plateb atd.) jménem všech ostatních partnerů.
Subdodávky představují situaci, kdy dodavatel uzavře právní závazky s jinými právnickými osobami, které jeho jménem vykonají část zakázky. Dodavatel zůstane plně odpovědný vůči veřejnému zadavateli za provedení zakázky. Využívání externistů, činností nebo zaměstnanců jakéhokoliv zcela jiného právního subjektu, než je dodavatel, se považuje za subdodávání bez ohledu na platné vnitrostátní právo.
Uchazeči musí uvést podíl zakázky, kterou mají v úmyslu realizovat formou subdodávek. Stejně tak musí určit všechny subdodavatele:
— na jejichž kapacity se budou spoléhat při plnění minimálních úrovní způsobilosti dle kapitol III.2.2 a III.2.3,
— jejichž samostatný podíl na zakázce je vyšší než 20 %.
Subdodavatelé musí předložit smlouvu o smlouvě budoucí, ve které učiní prohlášení o své ochotě účastnit se plnění zakázky dle upřesnění v nabídce.
V průběhu realizace zakázky bude případná změna subdodavatelů podmíněna předchozím písemným schválením veřejného zadavatele.
Samostatný uchazeč nebo konsorcium se může spolehnout i na kapacity dalších subjektů při plnění minimálních úrovní způsobilosti dle kapitol III.2.2 a III.2.3, a to nezávisle na právní povaze vazeb, které s nimi má. Pokud tomuto tak bude, musí veřejnému zadavateli prokázat, že bude mít k dispozici zdroje nezbytné pro provedení zakázky, např. předložením závazku ze strany těchto subjektů. Spoléhání se na kapacity třetí strany, kterou je právní subjekt nezávislý na samostatném uchazeči nebo členech konsorcia, a to i pokud je tato třetí strana součástí stejné ekonomické skupiny, se považuje za subdodávání pro účely tohoto řízení. Pokud bude zakázka zadána uchazeči, který splní více než 70 % minimálních požadavků na ekonomickou a finanční způsobilost dle kapitoly III.2.2 prostřednictvím kapacit třetí strany, bude veřejný zadavatel požadovat, aby tato třetí strana podepsala smlouvu a stala se společně odpovědnou za její provedení společně s uchazečem.
Úlohy a úkoly každého partnera v rámci konsorcia a identifikovaných subdodavatelů musí být jasně upřesněny v nabídce. V průvodním dopisu musí být uveden název uchazeče (včetně všech partnerů v případě konsorcia) a subdodavatele (subdodavatelů) včetně třetích stran, jejichž kapacity budou využívány, a jméno jediné kontaktní osoby ve vztahu k tomuto řízení. V případě konsorcia musí tento průvodní dopis podepsat každý partner nebo partner řádně oprávněný podepsat nabídku a smlouvu jménem všech partnerů. V posledně jmenovaném případě může mít toto oprávnění například formu plné moci, smlouvy o smlouvě budoucí nebo dohodě o konsorciu.
Uchazeči (všichni partneři v případě konsorcia) musí rovněž předložit čitelnou kopii jmenovací listiny osob oprávněných zastupovat uchazeče v rámci jednání s třetími stranami a v právních řízeních, nebo kopii uveřejnění tohoto jmenování, pokud zákonné předpisy, které platí pro příslušnou právnickou osobu, vyžadují takové uveřejnění. Jakékoli převedení tohoto oprávnění na jiného zástupce, který není uveden v oficiálním jmenování, musí být doloženo.
III.1.4)Další zvláštní podmínky
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám: ne
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: 1. Kritéria pro vyloučení:
Uchazeči nebudou způsobilí k účasti v tomto řízení, pokud budou ve kterékoli ze situací pro vyloučení uvedených v článcích 106 a 107 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25.10.2012. Uchazeči (včetně partnerů v rámci konsorcia) a subdodavatelé určení dle kapitoly III.1.3, musí podepsat čestné prohlášení (které je k dispozici na internetové stránce veřejného zadavatele uvedené v kapitole I.1), ve kterém budou konstatovat, že se nenacházejí v žádné z těchto situací.
Na požádání zadavatele musí úspěšný uchazeč (včetně všech partnerů v případě konsorcia) a všichni subdodavatelé určení uchazečem v souladu s bodem III.1.3 předložit podpůrné dokumenty uvedené v čl. 143 odst. 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 ze dne 29.10.2012.
Veřejný zadavatel může upustit od povinnosti předložit požadovanou podpůrnou dokumentaci, jestliže tyto důkazy již byly předloženy pro účely jiného výběrového řízení a jestliže datum vydání dokumentů není starší než 1 rok od data oznámení o zadání zakázky a jsou stále platné. V takovém případě musí uchazeč prohlásit na svou čest, že průkazní dokumenty již byly poskytnuty v předchozím výběrovém řízení, a potvrdit, že v jeho situaci nenastala žádná změna.
2. Kritéria pro výběr uchazečů: právní způsobilost:
Uchazeči (všichni partneři v rámci konsorcia) prokáží, že jsou právně způsobilí provést tuto zakázku předložením osvědčení o registraci v příslušném obchodním nebo profesním rejstříku v jejich zemi sídla/zřízení. Jestliže se od uchazeče nepožaduje nebo mu není umožněna registrace v takovém rejstříku z důvodů, které se týkají jeho statutu nebo právního postavení, může veřejný zadavatel přijmout jako dostatečný důkaz přísežné prohlášení nebo osvědčení, členství v určité organizaci, výslovné zmocnění nebo zápis do rejstříku plátců DPH.
III.2.2)Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Uchazeči musí splňovat následující kritérium:
— roční obrat odpovídající minimální úrovni způsobilosti.
Každý uchazeč (a každý partner v případě konsorcia) a každý subdodavatel, na jehož kapacity se bude uchazeč odvolávat při dokazování splnění minimálních úrovní hospodářské a finanční způsobilosti musí předložit následující důkazy:
a) kopie účetních výkazů (účetní rozvahy, výkazy zisku a ztráty a případné další související finanční informace) za poslední 3 finanční roky, za které již byla vyhotovena účetní závěrka, zveřejněných a/nebo auditovaných nebo, pokud nejsou zveřejnění/audit vyžadovány podle zákonů země, ve které má hospodářský subjekt své sídlo, samostatně ověřených jako přesné a pravdivé řádně oprávněným zástupcem. Pokud z předložených dokumentů vyplývá čistá ztráta za kterýkoliv z požadovaných roků, musí hospodářský subjekt pro doložení své finanční a ekonomické způsobilosti předložit jiný dokument, jako jsou příslušné bankovní reference nebo dopis/prohlášení od certifikovaných auditorů potvrzující finanční stabilitu hospodářského subjektu, důkaz o pojištění hmotných škod nebo odpovídající garance třetí strany (např. od mateřské společnosti);
b) výkaz ročního obratu hospodářského subjektu a ročního obratu v oblasti, na kterou se vztahuje tato zakázka, za poslední 3 finanční roky, za které již byla vyhotovena účetní závěrka.
Pokud z nějakého výjimečného důvodu, který bude veřejný zadavatel považovat za oprávněný, nebude hospodářský subjekt schopen poskytnout reference požadované výše, může svou ekonomickou a finanční způsobilost prokázat jakýmkoli jiným dokumentem, který bude veřejný zadavatel považovat za vhodný. Veřejný zadavatel musí být v každém případě alespoň informován o tomto výjimečném důvodu a musí být poskytnuto zdůvodnění. Veřejný zadavatel si vyhrazuje právo požadovat jakýkoliv jiný dokument, který mu umožní ověření hospodářské a finanční způsobilosti hospodářského subjektu, nebo další informace a/nebo objasnění jakýmikoliv příslušnými prostředky (internetové stránky, úřední orgány atd.).
Veřejný zadavatel může zrušit povinnost hospodářského subjektu týkající se předložení listinných důkazů uvedených výše, jestliže byl již tento doklad předložen pro účely jiného výběrového řízení a za předpokladu, že splňuje požadavky této výzvy k podání nabídek. V takovém případě musí hospodářský subjekt poskytnout referenci zakázky a služby Komise, pro které byl doklad poskytnut.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů: V případě bodu III.2.2 písm. b) musí být průměrný obrat za každý z posledních 3 finančních let nebo průměrný roční obrat za poslední 3 finanční roky nejméně ve výši 140 000 EUR.
Tato minimální úroveň bude posouzena ve vztahu k uchazeči jako celku, včetně součtu kapacit všech partnerů v případě konsorcia a všech subdodavatelů.
III.2.3)Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
a) Zkušenosti načerpané v alespoň 1 z oblastí dodávek radionuklidů, dodávek sloučenin značených radionuklidy, dodávek radiofarmak, ozařování materiálů nebo součástí s uvedením druhu dodávek dle radionuklidu a/nebo sloučenin doložené seznamem podobných zakázek (pokud jde o jejich hodnotu, rozsah a náročnost), které byly provedeny v průběhu posledních 3 let před lhůtou pro podání nabídek. V seznamu dřívějších zakázek budou figurovat i údaje o datech zahájení a ukončení, celková hodnota zakázky a rozsah, úloha a částka fakturovaná hospodářským subjektem. V případě zakázek, které stále probíhají, bude brán zřetel pouze na již dokončenou část.
b) Zkušenosti s výrobou a/nebo úpravou cílových systémů a zkušenosti s konstrukcí cílových systémů pro třetí strany (akademické nebo obchodní, s nebo bez rozsahu zisku) doložené seznamem dřívějších zakázek a/nebo akademické spolupráce, jejichž součástí budou bližší informace o jejich datech zahájení a ukončení, celkových částkách a rozsahu smluv a výše fakturované hospodářským subjektem. V případě zakázek, které stále probíhají, bude brán zřetel pouze na již dokončenou část.
c) Materiálové / technické zdroje nezbytné pro provedení zakázky v souladu s technickými specifikacemi. S cílem doložit splnění tohoto kritéria předloží uchazeč seznam vybavení, nástrojů a zařízení, která má k dispozici pro provedení této zakázky a v případě, že to bude namístě, uvede název hospodářského subjektu, který mu je poskytne k dispozici.
d) Uchazeč popíše cílový systém, který již používá.
e) V případě možnosti uvede několik příkladů použití momentálně již zavedeného cílového systému (typ materiálu, nezávisle na tom, zda v tuhém skupenství, ve formě prášku nebo kapaliny, maximální energie paprsku a proudu paprsku na cíl).
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
Tyto minimální úrovně způsobilosti budou posouzeny ve vztahu k uchazeči jako celku, včetně součtu kapacit všech partnerů v případě konsorcia a všech subdodavatelů.
V případě bodu III.2.3 písm. a) alespoň 3 roky praxe a nejméně 5 zakázek v 1 z následujících oblastí: dodávka radionuklidů, dodávka sloučenin značených radionuklidy, dodávka radiofarmak, ozařování materiálů nebo součástí s uvedením druhu dodávek dle radionuklidů a/nebo sloučenin.
V případě bodu III.2.3 písm. b) nejméně 3 roky praxe v oblasti výroby a/nebo úpravy cílových systémů a zkušenosti s konstrukcí cílových systémů pro třetí strany (akademické nebo obchodní s rozsahem zisku nebo bez něj.).
V případě bodu III.2.3 písm. c) s ohledem na degradaci energie protonového paprsku ve vrstvě chladící vody a okně oddělujícím vrstvu chladící vody od vakua linie paprsku musí mít uchazeči cyklotron s maximální protonovou energií alespoň 35 MeV. Uchazeč musí specifikovat maximální energii protonového paprsku.
III.2.4)Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.3.2)Zaměstnanci odpovědní za provedení služby

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska kritérií uvedených v zadávací dokumentaci, ve výzvě k podání nabídky nebo k vyjednávání nebo v dokumentaci soutěžního dialogu
IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
JRC/IPR/2015/I.4/0016/OC.
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
ne
IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
Dokumentace za úplatu: ne
IV.3.4)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
14.7.2015
IV.3.5)Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
Jakýkoli úřední jazyk EU
IV.3.7)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 21.7.2015 - 10:00

Místo:

Společné výzkumné středisko (JRC) Ispra, vnější budova, místnost č. 7, via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ITÁLIE.

Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Otevírání se mohou zúčastnit nanejvýš 2 oprávnění zástupci od každého uchazeče. Žádost je nutno zaslat na kontaktní místo spolu s kopií dokladu totožnosti / cestovního pasu do 17.7.2015.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o financování z prostředků Evropské unie
VI.3)Další informace
Na žádost uchazeče může veřejný zadavatel poskytnout další informace, ovšem výhradně za účelem ujasnění povahy zakázky.

Případné žádosti o dodatečné informace musí být podány písemně a výhradně prostřednictvím internetové stránky pro elektronická nabídková řízení na adrese https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=867 v záložce „otázky a odpovědi“ kliknutím, na „vytvořit otázku“.

Veřejný zadavatel není povinen odpovědět na žádosti o další informace obdržené méně než 5 pracovních dní před konečnou lhůtou pro předložení nabídek.
Veřejný zadavatel může z vlastní iniciativy informovat zainteresované strany o možných chybách, nepřesnostech, neúplnostech nebo jakýchkoliv dalších administrativních pochybeních v textu výzvy k podání nabídek.
Veškeré další informace včetně informací uvedených výše budou uveřejněny na výše uvedené internetové stránce pro elektronická nabídková řízení. Tato stránka bude pravidelně aktualizována a je odpovědností uchazečů kontrolovat její aktualizace a úpravy v průběhu doby trvání nabídkového řízení.
Na základě čl. 134 odst. 1 písm. f) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 ze dne 29.10.2012 bude veřejný zadavatel moci během 3 let po uzavření původní smlouvy použít jednacího řízení bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce pro zajištění dodatečných služeb zahrnujících opakování podobných služeb (až do maximální výše 50 % původní hodnoty zakázky) ze strany hospodářského subjektu, kterému je zakázka zadána.
VI.4)Odvolací řízení
VI.4.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Lucemburk
PSČ: 2925
Stát: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Veškeré připomínky týkající se zadávacího řízení můžete předložit veřejnému zadavateli uvedenému v bodě I.1.

Pokud si myslíte, že došlo k nesprávnému administrativnímu postupu, můžete podat stížnost evropskému veřejnému ochránci práv ve lhůtě 2 let od data, kdy jste se dozvěděli o skutečnostech, na nichž se stížnost zakládá (viz http://www.ombudsman.europa.eu). Taková stížnost nebude mít za následek ani pozastavení lhůty, ani započetí nové lhůty pro podání odvolání.

Ve lhůtě 2 měsíců od oznámení rozhodnutí o zadání zakázky můžete podat odvolání k instituci uvedené v bodě VI.4.1.
VI.4.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání

Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Lucemburk
PSČ: 2925
Stát: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
22.5.2015