Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Szolgáltatások - 189923-2015

Normál nézet megjelenítése

03/06/2015    S105

Olaszország-Ispra: Nanorészecskék radiocímkézésére irányuló keretszerződés

2015/S 105-189923

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatások

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Európai Bizottság, Közös Kutatóközpont, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Intézet
Postai cím: via Enrico Fermi 2749
Város: Ispra VA
Postai irányítószám: 21027
Ország: Olaszország
Kapcsolattartó személy: Aivaras Bagdonas úr
Címzett: B.5 Pénzügyi és Közbeszerzési Egység
E-mail: jrc-ihcp-procurement@ec.europa.eu
Fax: +39 0332789434

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://web.jrc.ec.europa.eu

Elektronikus hozzáférés az információkhoz: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=867

További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.3)Fő tevékenység
Egyéb: Kutatás.
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Nanorészecskék radiocímkézésére irányuló keretszerződés.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 8: Kutatási és fejlesztési szolgáltatások
A teljesítés helye: A nyertes ajánlattevő telephelye.
NUTS-kód
II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A keretmegállapodás időtartama

Az időtartam hónapban: 48

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke

Becsült érték áfa nélkül: 225 000 EUR
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
A Közös Kutatóközpont (JRC) irradiálásra irányuló szolgáltatásokat lefedő keretszerződést kíván kötni, a következők szerint:
1. különböző típusú nanorészecskék és lítiumvegyülettel kevert nanorészecskék irradiálása;
2. dúsított ezüstből (107Ag izotóp) származó durva szemcséjű por irradiálása;
3. a Közös kutatóközpont által biztosított természetes izotópösszetételű aranylemezek (Au) irradiálása.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

09344000 Radioaktív izotópok, 31643000 Részecskegyorsítók

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
Az órában megadott nyalábidők teljes becsült mennyisége 4 év időtartamra vonatkozóan várhatóan 360 óra.
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: igen
A lehetséges meghosszabbítások száma: 3
Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Lásd a pályázati dokumentációt.
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Lásd a pályázati dokumentációt.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Gazdasági szereplők akár egyénileg, akár konzorciumi partnerként nyújthatnak be pályázatot (akár rendelkeznek jogi személyiséggel, akár nem). Alvállalkozás mindkét esetben engedélyezett.
A pályázónak egyértelműen meg kell határoznia minden egyes gazdasági szereplő – önálló ajánlattevő, konzorciumi partner vagy alvállalkozó feladatkörét. Ez abban az esetben is érvényes, amikor az érintett gazdasági szereplők ugyanahhoz a gazdasági csoporthoz tartoznak.
Az egyes konzorciumi partnerek együttes és egyetemleges felelősséggel tartoznak az ajánlatkérő felé a szerződés végrehajtásáért és a szerződés részes felévé válnak, amennyiben a konzorcium pályázata sikeres. A konzorciumnak ki kell jelölnie 1 jogi személyt („vezető”), aki teljes felhatalmazással rendelkezik arra, hogy szerződés-teljesítés időszakában a konzorcium és annak minden egyes tagja nevében kötelezettséget vállaljon, és felelős a szerződésnek az összes többi jogi személy nevében történő adminisztratív irányításáért (számlázás, kifizetések átvétele stb.).
Alvállalkozás az a helyzet, amikor a nyertes ajánlattevő jogi megállapodást köt más olyan jogi személyekkel, amelyek a szerződés egy részét a nyertes ajánlattevő nevében teljesítik. A nyertes ajánlattevő teljes körű felelősséggel tartozik az ajánlatkérő felé a szerződés végrehajtásáért. A szabadúszók, vagyis a nyerts ajánlattevőtől különböző jogi személyek tevékenységeinek vagy munkatársainak igénybevétele az almalmazandó nemzeti jogtól függetlenül alvállalkozásnak minősül.
Az ajánlattevőnek fel kell tüntetnie, hogy a szerződés mekkora hányadát kívánja alvállalkozás útján megvalósítani. Minden olyan alvállalkozót meg kell továbbá nevezniük:
— amelynek kapacitásait igénybe kívánják venni a III.2.2 és III.2.3. címsor alatt feltüntetett minimális felkészültségi szintnek való megfelelés érdekében,
— amelynek egyedi részesedése a szerződés teljesítéséből meghaladja a 20 %-ot.
Az alvállalkozóknak szándéknyilatkozatot kell benyújtaniuk, amelyben kifejezik a szerződés teljesítésében való részvétel iránti hajlandóságukat a pályázati dokumentációban meghatározottak szerint.
A szerződés teljesítése során az alvállalkozók körében bekövetkezett bármely változás csak az ajánlatkérő előzetes írásos jóváhagyásával történhet.
Az önálló ajánlattevő vagy konzorcium más gazdasági szereplők felkészültségére is támaszkodhat a III.2.2 és III.2.3. pontokban foglalt minimális felkészültségi szint elérése érdekében, függetlenül a velük fenntartott kapcsolatának jogi jellegétől. Ebben az esetben a pályázónak igazolnia kell az ajánlatkérő felé, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások a rendelkezésére állnak, például az említett egyéb szervezetek által kibocsátott kötelezettségvállalási nyilatkozat benyújtásával. Az önálló ajánlattevőtől vagy konzorciumi tagoktól eltérő harmadik fél jogi személy felkészültségének igénybevétele az eljárás szempontjából alvállalkozásnak minősül még akkor is, ha a harmadik fél ugyanahhoz a gazdasági csoportosuláshoz tartozik. Amennyiben a szerződést olyan pályázónak ítélik oda, amely a III.2.2. pontban szereplő gazdasági és pénzügyi felkészültség minimumkövetelmények 70 %-ánál nagyobb részének teljesítése érdekében harmadik felet kíván igénybe venni, az ajánlatkérő előírja, hogy a harmadik fél írja alá a szerződést és együtts és egyetemleges felelősséget vállaljon az ajánlattevővel annak teljesítéséért.
Az egyes konzorciumi partnerek és a meghatározott alvállalkozók feladatainak és szerepének az ajánlatban egyértelműen szerepelnie kell. A kísérőlevélben fel kell tüntetni az ajánlattevő és valamennyi alvállalkozó nevét (konzorcium esetében valamennyi partner nevét is), valamint azokat a harmadik feleket is, amelyek kapacitásait igénybe veszik, továbbá közölni kell az eljárással kapcsolatos egyedüli kapcsolattartó nevét. Konzorciumok esetében a kísérőlevelet minden egyes partnernek, vagy a pályázat és szerződés aláírására valamennyi partner által megfelelően felhatalmazott partnernek kell aláírnia. Ez utóbbi esetben felhatalmazás lehet például ügyvédi meghatalmazás, szándéknyilatkozat vagy konzociumi megállapodás.
Az ajánlattevőknek (konzorcium esetében annak valamennyi partnerének) be kell nyújtajniuk a harmadik felekkel folytatott ügyletek és jogi eljárások során a pályázó képviseletére jogosult személyek megbízási dokumentumának olvasható másolatát, illetve a megbízást kihirdető dokumentum másolatát, amennyiben az érintett jogi személyre alkalmazandó jogszabály előírja a megbízási dokumentum közzétételét. E megbízásnak a hivatalos dokumentumban nem jelzett, más képviselőre történő átruházását igazolni kell.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 1. Kizárási kritériumok:
Az eljárásban való részvételi jogosultság előfeltétele, hogy a pályázók ne legyenek az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 25.10.2012 keltezésű 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 106. és 107. cikkében meghatározott kizárási helyzetekben. Az ajánlattevőknek (a konzorciumi partnereket tartalmazóan) és a III.1.3. pontban meghatározott alvállalkozóknak alá kell írniuk – az ajánlatkérő I.1. pontban feltüntetett weboldalán elérhető – becsületbeli nyilatkozatot, amelyben kijelentik, hogy nincsenek az említett helyzetek egyikében sem.
Az ajánlatkérő kérésére a nyertes ajánlattevőnek (konzorcium esetében valamennyi konzorciumi partnert tartalmazóan) és az ajánlattevő által a III.1.3. pontnak megfelelően meghatározott alvállalkozóknak a 29.10.2012 keltezésű, 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 143. cikke (3) bekezdésének megfelelően be kell nyújtaniuk a megfelelő igazoló dokumentumokat.
Az ajánlatkérő felmentheti a pályázót az előírt igazoló dokumentumok benyújtásának kötelezettsége alól, amennyiben a pályázó ezen bizonyítékokat egyéb közbeszerzési eljárás kapcsán korábban már benyújtotta, a dokumentumokat az odaítélésről szóló értesítéstől számított 1 éven belül állították ki, és azok még érvényesek. Ilyen esetben az ajánlattevő becsületbeli nyilatkozatot tesz, hogy az igazoló dokumentumot egy korábbi közbeszerzési eljárásban már benyújtották, és megerősíti, hogy helyzetében nem történt változás.
2. Kiválasztási kritériumok: jogi alkalmasság:
Az ajánlattevőnek (konzorcium esetében valamennyi partnernek) a saját országának jogszabályai alapján jogilag alkalmasnak kell lennie a szerződés teljesítésére, amit az alapítás/bejegyzés helye szerinti ország illetékes szakmai vagy cégjegyzékébe történt bejegyzését tanúsító dokumentum igazol. Amennyiben a pályázónak a jogszabályok értelmében vagy jogi helyzete alapján nem szükséges vagy nem engedélyezett az ilyen nyilvántartásban történő regisztráció, az ajánlatkérő kielégítő bizonyítékként elfogadhat eskü alatt tett nyilatkozatot vagy igazolást, valamely szakmai szervezet tagságának igazolását, kifejezett felhatalmazást, vagy a héanyilvántartásba történt felvétel igazolását.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőknek az alábbi követelménynek kell megfelelniük:
— éves forgalmuknak el kell érnie a minimális felkészültségi szintet.
Az alábbi bizonyítékokat be kell nyújtania minden ajánlattevőnek (konzorcium esetében minden egyes partnernek) és minden olyan alvállalkozónak, amelynek a felkészültségét az ajánlattevő igénybe veszi a gazdasági és pénzügyi felkészültségi minimumszint teljesítése érdekében:
(a) az elmúlt 3, lezárt pénzügyi évre vonatkozó, közzétett és/vagy auditált, vagy – amennyiben a közzétételt/auditálást a gazdasági szereplő székhelye szerint ország társasági joga nem írja elő – a pályázó meghatalmazott képviselője által a pontosságra és hitelességre vonatkozóan öntanúsított pénzügyi kimutatások (mérlegek, eredménykimutatások és egyéb kapcsolódó pénzügyi adatok) másolata. Amennyiben a benyújtott dokumentumok a szóban forgó évek valamelyikében veszteséget mutatnak, a gazdasági szereplőnek pénzügyi és gazdasági helyzetére vonatkozólag egyéb dokumentumokat kell benyújtania, mint például megfelelő banki referenciák vagy az érintett gazdasági szereplő pénzügyi stabilitását megerősítő, bejegyzett könyvvizsgálók által kiállított okmány/nyilatkozat, a megfelelő szakmai felelősségbiztosítás meglétének igazolása, vagy harmadik féltől (pl. anyacég) kapott megfelelő garancia;
(b) az utóbbi 3 lezárt pénzügyi évre vonatkozó kimutatás a gazdasági szereplő éves, valamint a szerződés hatókörébe tartozó éves forgalmáról.
Ha – az ajánlatkérő által elfogadható kivételes esetben – a gazdasági szereplő nem tudja benyújtani a fentiek szerinti referenciákat, akkor a gazdasági és pénzügyi felkészültségét bármely más, az ajánlatkérő által elfogadható dokumentumokkal is igazolhatja. Az ajánlatkérőt a pályázatban legalább tájékoztatni kell a kivételes körülményekről, és azokat indokolni kell. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy az ajánlattevő gazdasági és pénzügyi felkészültségének ellenőrzését lehetővé tevő bármely egyéb dokumentum benyújtását is előírja, illetve, hogy további információkat, illetve erre alkalmas igazolásokat (weboldalak, hivatalos szervek stb.) keressen.
Az ajánlatkérő felmentheti a pályázót a fentebb említett igazoló dokumentumok benyújtásának kötelezettsége alól, amennyiben a pályázó ezen bizonyítékokat egy másik közbeszerzési eljárás kapcsán korábban már benyújtotta, és azok megfelelnek az ezen ajánlati felhívásban foglalt követelményeknek. Ilyen esetben, a gazdasági szereplőnek a szerződéssel kapcsolatos referenciát kell benyújtania, és meg kell említenie a Bizottság azon szolgálatát, amelynek a bizonyítékot benyújtották.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): A III.2.2(b) pont esetében az elmúlt 3 pénzügyi év forgalmának évenként, vagy az éves forgalom elmúlt 3 pénzügyi évre vonatkozó átlagának legalább 140 000 EUR-nak kell lennie.
Ezt a minimumértéket az ajánlattevő egésze – konzorcium esetében valamennyi partnert is ideértve – és alvállalkozók tekintetében összesítve értékelik.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
(a) Az alábbi területek közül legalább egy területen szerzett tapasztalat: radionuklidok beszerzése, radiocímkézéssel ellátott vegyületek beszerzése, terápiás radiofarmakonok beszerzése, anyagok vagy komponensek irradiálása; a beszerzéseket radionuklidok és/vagy vegyületek szerint kell meghatározni; a tapasztalatot a pályázatbenyújtási határidőt megelőző 3 évben teljesített (a szerződés értéke, tárgya és komplexitása tekintetében) hasonló szerződések listájával kell igazolni. A korábbi szerződések listáján fel kell tüntetni a szerződések kezdő és befejező időpontját, a szerződés teljes értékét és a szerződés szerinti szolgáltatások köré, valamint a gazdasági szereplő feladatkörét és a kiszámlázott összeget. Még folyamatban lévő szerződések esetében kizárólag a projektnek a referenciaidőszak során teljesített hányadát veszik figyelembe.
(b) Célrendszerek létrehozásában és/vagy módosításában szerzett tapasztalat, valamint célrendszerek harmadik fél (profitorientált vagy monprofit tudományos vagy kereskedelmi szervezet) részére történő kiépítésében szerzett tapasztalat, amelyet korábbi szerződések és/vagy tudományos együttműködések listájával kell igazolni. A listáknak tartalmaznia kell a szerződések és együttműködések kezdő és befejező dátumát, a teljes szerződéses értéket, a szerződés szerinti szolgáltatások tárgyát, valamint a gazdasági szereplő feladatkörét és a kiszámlázott összeget. Még folyamatban lévő szerződések esetében kizárólag a projektnek a referenciaidőszak során teljesített hányadát veszik figyelembe.
(c) A szerződés pályázati dokumentáció szerinti teljesítéséhez szükséges anyagi/műszaki erőforrások. A pályázónak az e kritériumnak való megfelelése igazolásához be kell nyújtania a szerződés teljesítéséhez rendelkezésére álló berendezések, eszközök és létesítmények listáját, valamint adott esetben fel kell tüntetnie a szóban forgó erőforrásokat a rendelkezésére bocsátó gazdasági szereplő nevét.
(d) A pályázónak be kell mutatnia a már használatban lévő célrendszert.
(e) A pályázónak adott esetben néhány példát kell megadnia a jelenleg működő célrendszer használatára vonatkozóan (anyagtípus – szilárd, por vagy folyékony, célzott maximális sugárnyaláb-energia és sugáráram).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ezt a minimum felkszültségi szinteket az ajánlattevő egésze – konzorcium esetében valamennyi partnert is ideértve – és alvállalkozók tekintetében összesítve értékelik.
A III.2.3(a) pont esetében legalább 3 év tapasztalat és az alábbi területek valamelyikére irányuló legalább 5 szerződés: radionuklidok beszerzése, radiocímkével ellátott vegyületek beszerzése, terápiás radiofarmakonok beszerzése, anyagok vagy komponensek irradiálása; a beszerzéseket radionuklidok és/vagy vegyületek szerint kell meghatározni.
A III.2.3(b) pont esetében legalább 3 év, a célrendszerek létrehozása és/vagy módosítása terén szerzett tapasztalat, valamint célrendszereknek harmadik fél (profitorientált vagy monprofit tudományos vagy kereskedelmi szervezet) számára történő kiépítésében szerzett tapasztalat.
A III.2.3(c) pont esetében a protonnyaláb-energia hűtővízrétegben történő degradációja, és a hűtővízréteget a nyalábcsatorna-vákuumtól elválasztó belépő ablak tekintetében a pályázóknak legalább 35 MeV protonenergiájú ciklotronnal kell rendelkezniük. A pályázónak meg kell határoznia a protonnyaláb-energia maximális értékét.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
JRC/IPR/2015/I.4/0016/OC.
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
14.7.2015
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 21.7.2015 - 10:00

Hely:

Közös Kutatóközpont Ispra, külső épület, 7. szoba, via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra VA, OLASZORSZÁG.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlattevőnként maximum 2 meghatalmazott képviselő lehet jelen a tenderbontáson. A kérelmet a személyazonossági igazolvány/útlevél másolatával együtt a kapcsolati pontra kell elküldeni a 17.7.2015 dátumot megelőzően.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
VI.3)További információk
Az ajánlattevők kérésére az ajánlatkérő kizárólag a szerződés jellegének tisztázása céljából egyéb információkat bocsáthat rendelkezésre.

A további információkra irányuló kéréseket írásban kell feltenni, kizárólag az e-tendering weboldalon: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=867 a „questions and answers” fülön, a „kérdés létrehozása” („create a question”) fülre kattintva.

Az ajánlatkérő nem köteles válaszolni azokra a – további információk iránti – kérelmekre, amelyek a pályázatbenyújtási határidő előtti 5 munkanapon belül érkeznek.
Az ajánlatkérő tájékoztatást adhat az érdekelt feleknek a pályázati felhívásban előforduló bármely tévedésről, pontatlanságról, kihagyásról vagy más szöveghibáról.
Bármely további információ, ideértve a fent említett információkat is, a fent megnevezett e-tendering weboldalon kerül közzétételre. A weboldalt rendszeresen frissítik; az ajánlattevők felelősek azért, hogy a frissítéseket és módosításokat a pályázati időszak során figyelemmel kísérjék.
A 29.10.2012 keltezésű, 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 134. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerint az eredeti szerződés megkötésétől számított 3 éven belül az ajánlatkérő ajánlati felhívás előzetes közzététele nélküli tárgyalásos eljárást indíthat hasonló szolgáltatások megismétléséből álló (az eredeti szerződéses érték legfeljebb 50 %-ának megfelelő értékű) további szolgáltatásoknak a szerződést elnyerő gazdasági szereplőktől való beszerzésére vonatkozóan.
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Az odaítélési eljárással kapcsolatos észrevételek az I.1. pontban feltüntetett ajánlatkérő sztámára nyújthatók be.

Amennyiben az ajánlattevő úgy véli, hogy hivatali visszásságra került sor, panaszt tehet az európai ombudsmannál attól a naptól számított 2 éven belül, hogy a panaszra okot adó tényről tudomást szerzett (lásd a http://www.ombudsman.europa.eu oldalon). A benyújtott panasz nem eredményezi sem a fellebbezés benyújtási határidejének felfüggesztését, sem új fellebbezési időszak megnyitását.

Az odaítélési döntésről szóló értesítéstől számított 2 hónapon belül jogorvoslati kérelem nyújtható be a VI.4.1. pontban említett szervhez.
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu/

VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
22.5.2015