Servizzi - 189923-2015

Uri l-lista b'inqas dettalji

03/06/2015    S105

l-Italja-Ispra: Qafas ta' kuntratt għall-immarkar tan-nanopartikuli bi traċċa radjoattiva

2015/S 105-189923

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Direttiva 2004/18/KE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem, indirizzi u punt(i) ta' kuntatt

Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, iċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka, l-Istitut għall-Ħarsien tas-Saħħa u l-Konsumaturi
Indirizz postali: via Enrico Fermi 2749
Belt: Ispra VA
Kodiċi postali: 21027
Pajjiż: L-Italja
Persuna ta’ kuntatt: Is-Sur Aivaras Bagdonas
Għall-attenzjoni ta’: B.5 It-Taqsima tal-Finanzi u l-Ksib
Posta elettronika: jrc-ihcp-procurement@ec.europa.eu
Feks: +39 0332789434

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ġenerali tal-awtorità kontraenti: http://web.jrc.ec.europa.eu

Aċċess elettroniku għall-informazzjoni: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=867

Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn:
Il-punt(i) ta’ kuntatt imsemmi(ja) hawn fuq

Speċifikazzjonijiet u dokumenti addizzjonali (inklużi dokumenti għal djalogu kompettitiv u sistema dinamika ta' xiri) jistgħu jinkisbu minn:
Il-punt(i) ta’ kuntatt imsemmi(ja) hawn fuq

Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu lil:
Il-punt(i) ta’ kuntatt imsemmi(ja) hawn fuq

I.2)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.3)Attività ewlenija
Oħrajn: Ir-riċerka.
I.4)Għoti tal-kuntratt f’isem awtoritajiet kontraenti oħrajn
L-awtorità kontraenti qed tixtri f'isem awtoritajiet kontraenti oħrajn: le

Taqsima II: Għan tal-kuntratt

II.1)Deskrizzjoni
II.1.1)Titlu mogħti lill-kuntratt mill-awtorità kontraenti:
Qafas ta' kuntratt għall-immarkar tan-nanopartikuli bi traċċa radjoattiva.
II.1.2)Tip ta’ kuntratt u l-post tax-xogħlijiet, il-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni
Servizzi
Kategorija tas-servizz Nru 8: Servizzi ta’ riċerka u żvilupp
Is-sit jew il-post ewlieni tax-xogħlijiet, il-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni: Fil-bini tal-kuntrattur.
Kodiċi NUTS
II.1.3)Informazzjoni dwar kuntratt pubbliku, ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri (DPS)
L-avviż jinvolvi l-istabbilment ta’ ftehim qafas
II.1.4)Informazzjoni dwar qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed

Tul ta' żmien tal-ftehim qafas

Tul ta' żmien f’xhur: 48

Valur totali stmat tax-xiri għat-tul ta' żmien kollu tal-ftehim qafas

Valur stmat mingħajr VAT: 225 000 EUR
II.1.5)Deskrizzjoni qasira tal-kuntratt jew tax-xiri
Il-JRC qiegħed ifittex li jidħol f'qafas ta' kuntratt biex ikopri s-servizzi li ġejjin tal-irradjazzjoni:
1. irradjazzjoni ta' tipi differenti ta' nanopartikuli u nanopartikuli mħallta ma' taħlita tal-litju;
2. irradjazzjoni ta' trab bi frak żgħir iebes u mhux raffinat ta' 107Ag arrikkit;
3. irradjazzjoni ta' diski Au b'kompożizzjoni isotopika naturali pprovduta mill-JRC.
II.1.6)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

09344000 Radjo-iżotopi, 31643000 Aċċelleraturi tal-partiċelli

II.1.7)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
Il-kuntratt huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): le
II.1.8)Lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.1.9)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2)Kwantità jew ambitu tal-kuntratt
II.2.1)Il-kwantità jew l-ambitu totali:
L-istima tal-ammont sħiħ ta' ħin tar-raġġi f'sigħat hi mistennija li se tkun ta' 360 matul 4 snin.
II.2.2)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.3)Informazzjoni dwar tiġdid
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Għadd ta’ tiġdid possibbli: 3
Fil-każ ta’ kuntratti ta’ provvisti jew servizzi li jiġġeddu, qafas ta’ żmien stmat għal kuntratti sussegwenti:
f'xhur: 12 (mill-għoti tal-kuntratt)
II.3)Tul ta' żmien tal-kuntratt jew limitu ta’ żmien għat-twettiq

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kundizzjonijiet marbuta mal-kuntratt
III.1.1)Depożiti u garanziji meħtieġa:
Jekk jogħġbok ara d-dokumenti tas-sejħa għall-offerti.
III.1.2)Kundizzjonijiet ewlenin tal-finanzjament u l-arranġamenti tal-pagament u/jew referenza għad-dispożizzjonijiet rilevanti li jirregolawhom:
Jekk jogħġbok ara d-dokumenti tas-sejħa għall-offerti.
III.1.3)Forma legali li trid tittieħed mill-grupp ta’ operaturi ekonomiċi li lilhom ser jingħata l-kuntratt:
L-operaturi ekonomiċi jistgħu jitfgħu offerta jew bħala entità li titfa' offerta weħidha jew bħala msieħba f'konsorzju (b'bixra legali jew mingħajrha). Is-sottokuntrattar jista' jsir fiż-żewġ każijiet.
Min qiegħed jitfa' l-offerta għandu jniżżel b'mod ċar ir-rwol ta' kull operatur ekonomiku — bħala entità li titfa' offerta weħidha, imsieħeb f'konsorzju jew sottokuntrattur. Dan jgħodd ukoll fejn l-entitajiet li jkollhom x'jaqsmu jkunu jagħmlu parti mill-istess grupp ekonomiku.
Kull imsieħeb f'konsorzju jerfa' r-responsabbiltà flimkien u b'mod individwali lejn l-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt għall-implimentazzjoni tal-kuntratt u se jkun jagħmel parti mill-kuntratt jekk tintgħażel l-offerta tal-konsorzju. Il-konsorzju se jaħtar entità legali 1 ('il-kap') li se jkollha l-awtorità sħiħa li torbot lill-konsorzju u kull wieħed mill-membri tiegħu matul it-twettiq tal-kuntratt u se tkun responsabbli mill-immaniġġar amministrattiv tal-kuntratt (il-ħruġ tal-fatturi, id-dħul tal-pagamenti, eċċ.) f'isem l-imsieħba l-oħra kollha.
Is-sottokuntrattar ifisser sitwazzjoni fejn il-kuntrattur jidħol f'impenji legali ma' entitajiet legali oħra li se jwettqu parti mill-kuntratt f'ismu. Il-kuntrattur se jibqa' responsabbli b'mod sħiħ lejn l-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt għall-implimentazzjoni tal-kuntratt. Xogħol li jsir minn persuni li jaħdmu għal rashom, l-użu ta' attivitajiet jew impjegati ta' kwalunkwe entità legali li tkun differenti għal kollox mill-kuntrattur, ilkoll jissarrfu f'sottokuntrattar, b'mod indipendenti mil-liġi nazzjonali li tgħodd.
Dawk li jitfgħu l-offerti għandhom jagħtu ħjiel dwar il-persentaġġ tal-kuntratt li bi ħsiebhom jgħaddu lil ħaddieħor b'sottokuntratt. Huma għandhom jidentifikaw ukoll is-sottokuntratturi kollha:
— li se jiddependu fuq il-ħiliet tagħhom biex jilħqu l-livelli minimi tal-ħila taħt it-titli III.2.2 u III.2.3,
— li s-sehem individwali tagħhom fil-kuntratt hu ta' iktar minn 20 %.
Is-sottokuntratturi għandhom jagħtu ittra ta' intenzjoni li fiha juru r-rieda tagħhom li jieħdu sehem fit-twettiq tal-kuntratt kif imfisser fis-sejħa għall-offerti.
Matul it-twettiq tal-kuntratt, kwalunkwe bidla li ssir fost is-sottokuntratturi se tiddependi fuq l-approvazzjoni bil-miktub minn qabel tal-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt.
Min jitfa' offerta waħdu jew konsorzju jista' jistrieħ ukoll fuq il-ħiliet ta' entitajiet oħra biex jilħaq il-livelli tal-ħila minima taħt it-titli III.2.2 u III.2.3, irrispettivament mill-bixra legali tar-rabtiet li jkollu magħhom. F'dan il-każ, hu għandu jagħti prova lill-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt li se jkollu f'idejh ir-riżorsi meħtieġa biex iwettaq il-kuntratt, pereżempju billi jagħti garanzija mingħand dawk l-entitajiet. Jekk wieħed jistrieħ fuq il-ħiliet ta' terza entità li tkun entità legali differenti minn dak li jitfa' offerta waħdu jew mill-membri tal-konsorzju, anki jekk tkun tagħmel parti mill-istess grupp ekonomiku, dan jitqies li hu sottokuntrattar għall-iskopijiet tal-proċedura. Jekk il-kuntratt jingħata lil min jitfa' offerta li jistrieħ fuq terza entità biex jipprovdi iktar minn 70 % tal-ħtiġijiet minimi għall-ħila ekonomika u finanzjarja mniżżla taħt it-titlu III.2.2, l-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt se titlob li t-terza entità tiffirma l-kuntratt u tkun responsabbli flimkien u b'mod individwali mit-twettiq tiegħu flimkien ma' dak li jitfa' l-offerta.
Ir-rwol u x-xogħlijiet ta' kull imsieħeb fil-konsorzju u s-sottokuntratturi identifikati għandhom jitniżżlu b'mod ċar fl-offerta. Fuq l-ittra ta' quddiem għandu jitniżżel l-isem ta' min qiegħed jitfa' l-offerta (inklużi l-imsieħba kollha fil-każ ta' konsorzju) u s-sottokuntrattur(i), inklużi t-terzi entitajiet li min qiegħed jitfa' l-offerta jiddependi fuq il-ħiliet tagħhom, u l-isem tal-persuna waħdanija li jista' jsir kuntatt magħha f'rabta ma' din il-proċedura. Għall-konsorzji, l-ittra ta' quddiem trid tkun iffirmata minn kull imsieħeb, jew minn imsieħeb li jkun awtorizzat kif xieraq biex jiffirma l-offerta u l-kuntratt f'isem l-imsieħba kollha. Fil-każ tal-aħħar, l-awtorizzazzjoni tista' tkun, pereżempju, fl-għamla ta' prokura, ittra ta' intenzjoni jew ftehim tal-konsorzju.
Dawk li jitfgħu l-offerti (l-imsieħba kollha fil-każ ta' konsorzju) għandhom jagħtu wkoll kopja li tinqara tal-avviż dwar il-ħatra tal-persuni awtorizzati biex jirrappreżentaw lil min qiegħed jitfa' l-offerta f'negozjati ma' terzi partijiet u fi proċeduri legali, jew kopja tal-pubblikazzjoni ta' ħatra bħal din jekk il-leġislazzjoni li tgħodd għall-entità legali li għandha x'taqsam titlob li ssir pubblikazzjoni bħal din. Għandha tingħata prova ta' kull delega ta' din l-awtorizzazzjoni li ssir lil rappreżentant ieħor li ma jissemmiex fil-ħatra uffiċjali.
III.1.4)Kundizzjonijiet partikolari oħrajn
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt hija soġġetta għal kundizzjonijiet partikolari: le
III.2)Kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.2.1)Sitwazzjoni personali tal-operaturi ekonomiċi, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Informazzjoni u formalitajiet meħtieġa biex jiġi evalwat jekk ir-rekwiżiti ġewx issodisfati: 1. Il-kriterji tat-twarrib:
Dawk li jitfgħu l-offerti m'humiex se jikkwalifikaw biex jieħdu sehem f'din il-proċedura jekk jinsabu f'xi waħda mis-sitwazzjonijiet tat-twarrib imniżżla f'Artikli 106 u 107 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25.10.2012. Dawk li jitfgħu l-offerti (inklużi l-imsieħba tal-konsorzju) u s-sottokuntratturi li jkunu identifikati skont it-titlu III.1.3 se jiffirmaw l-istqarrija fuq l-unur (li tista' tinkiseb mis-sit tal-Internet tal-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt imsemmija taħt it-titlu I.1) biex jistqarru li huma ma jinsabux fl-ebda waħda minn dawn is-sitwazzjonijiet.
Fuq talba li ssir mill-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt, dak li jirbaħ l-offerta (inklużi l-imsieħba kollha fil-każ ta' konsorzju) u s-sottokuntratturi kollha identifikati minn dak li jitfa' l-offerta skont il-punt III.1.3 se jagħtu d-dokumenti ta' prova mniżżla f'Artiklu 143(3) tar-Regolament Iddelegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 1268/2012 tad-29.10.2012.
L-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt tista' tneħħi l-obbligu li wieħed jagħti l-provi meħtieġa permezz tad-dokumenti jekk dawn il-provi diġà jkunu ngħatawlha għall-iskopijiet ta' proċedura oħra tal-ksib u sakemm id-dokumenti ma jkunux ilhom li nħarġu iktar minn sena 1 mid-data tal-avviż dwar l-għoti u jekk ikunu għadhom jgħoddu. F'dan il-każ, min qiegħed jitfa' l-offerta jrid jistqarr fuq l-unur tiegħu li l-provi bid-dokumenti diġà jkunu ngħataw fi proċedura ta' ksib li saret qabel u jikkonferma li ma sar l-ebda tibdil fis-sitwazzjoni tiegħu.
2. Il-kriterji tal-għażla: il-ħila legali:
Dawk li jitfgħu l-offerti (l-imsieħba kollha fil-każ ta' konsorzju) se jagħtu prova li huma għandhom il-ħila legali biex iwettqu l-kuntratt billi jagħtu ċertifikat tar-reġistrazzjoni fir-reġistru rilevanti tal-kummerċ jew professjonali fil-pajjiż tat-twaqqif/l-inkorporazzjoni tagħhom. Jekk min qiegħed jitfa' l-offerta mhux meħtieġ jew ma jitħalliex jirreġistra f'reġistru bħal dan minħabba raġunijiet marbuta mal-istatut jew mal-qagħda legali tiegħu, l-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt tista' tilqa', bħala prova xierqa, stqarrija taħt ġurament jew ċertifikat, sħubija f'organizzazzjoni speċifika, awtorizzazzjoni ċara, jew ikun imniżżel fir-reġistru tal-VAT.
III.2.2)Kapaċità ekonomika u finanzjarja
Informazzjoni u formalitajiet meħtieġa biex jiġi evalwat jekk ir-rekwiżiti ġewx issodisfati: Dawk li jitfgħu l-offerti jridu jilħqu l-kriterju li ġej:
— dħul fis-sena li jilħaq il-livell tal-kapaċità minima.
Il-provi li ġejjin għandhom jingħataw minn kull min jitfa' offerta (kull imsieħeb fil-każ ta' konsorzju) u kull sottokuntrattur li min qiegħed jitfa' l-offerta se jiddependi fuq il-ħiliet tiegħu biex jilħaq il-livell tal-ħila minima għall-kapaċità ekonomika u finanzjarja:
(a) kopja tar-rendikonti finanzjarji (il-karti bilanċjali, il-kontijiet tal-qligħ u t-telf u kwalunkwe informazzjoni finanzjarja oħra li għandha x'taqsam) għal dawn l-aħħar 3 snin finanzjarji li l-kontijiet tagħhom ingħalqu, kienu ppubblikati u/jew ivverifikati jew, jekk l-operatur ekonomiku mhux marbut li jippubblikahom/jivverifikahom skont il-liġi tal-pajjiż fejn hu stabbilit, għandha ssir ċertifikazzjoni personali li turi li huma preċiżi u sinċieri minn rappreżentant awtorizzat kif xieraq. Jekk id-dokumenti li jingħataw juru telf nett fi kwalunkwe waħda mis-snin mitluba, l-operatur ekonomiku għandu jagħti dokument ieħor bħala prova tal-ħila finanzjarja u ekonomika tiegħu, bħal referenzi bankarji xierqa jew ittra/stqarrija minn awdituri ċċertifikati li tagħti prova tal-istabbiltà finanzjarja tal-operatur ekonomiku, prova ta' polza tal-assigurazzjoni li tilqa' kontra l-periklu professjonali, jew garanzija xierqa minn terza entità (p.e. il-kumpanija ewlenija);
(b) stqarrija dwar id-dħul fis-sena tal-operatur ekonomiku u d-dħul fis-sena fil-qasam li jaqa' taħt il-kuntratt, matul dawn l-aħħar 3 snin finanzjarji li l-kontijiet tagħhom ingħalqu.
Jekk, minħabba xi raġuni eċċezzjonali, li l-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt tqis li hi ġġustifikata, operatur ekonomiku ma jkunx jista' jagħti r-referenzi mitluba hawn fuq, hu jista' jagħti prova tal-ħila ekonomika u finanzjarja tiegħu bi kwalunkwe dokument ieħor li l-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt tqis li jkun xieraq. Ikun xi jkun il-każ, l-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt għall-inqas trid tkun avżata dwar ir-raġuni eċċezzjonali u dwar il-ġustifikazzjoni tagħha. L-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt iżżomm id-dritt li titlob kwalunkwe dokument ieħor li permezz tiegħu tkun tista' tivverifika l-ħila ekonomika u finanzjarja tal-operatur ekonomiku jew li tfittex informazzjoni u/jew kjarifiki addizzjonali bi kwalunkwe mezz xieraq (siti tal-Internet, entitajiet uffiċjali, eċċ.).
L-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt tista' tneħħi l-obbligu li operatur ekonomiku jrid jagħti l-provi permezz tad-dokumenti msemmija hawn fuq jekk dawn il-provi diġà jkunu ngħatawlha għall-iskopijiet ta' proċedura oħra tal-ksib u sakemm ikunu jimxu mal-ħtiġijiet ta' din is-sejħa għall-offerti. F'każ bħal dan, l-operatur ekonomiku se jagħti r-referenza għall-kuntratt u jsemmi s-servizz tal-Kummissjoni li kien ingħata dawn il-provi.
Livell(i) minimu/i tal-istandards possibbilment meħtieġa: Għall-punt III.2.2(b) id-dħul fis-sena għal kull waħda minn dawn l-aħħar 3 snin finanzjarji jew il-medja tad-dħul fis-sena għal dawn l-aħħar 3 snin finanzjarji mill-inqas trid tkun ta' EUR 140 000.
Dan l-ammont minimu se jkun ivvalutat f'rabta ma' dak li qiegħed jitfa' l-offerta kollu kemm hu, inklużi l-ħiliet magħquda tal-imsieħba kollha fil-każ ta' konsorzju u s-sottokuntratturi kollha.
III.2.3)Kapaċità teknika
Informazzjoni u formalitajiet meħtieġa biex jiġi evalwat jekk ir-rekwiżiti ġewx issodisfati:
(a) Esperjenza f'mill-inqas wieħed mill-oqsma tal-provvista tar-radjonuklidi, il-provvisti ta' taħlitiet immarkati bi traċċi radjoattivi, il-provvista tar-radjofarmaċewtiċi, l-irradjazzjoni ta' materjali jew komponenti, l-ispeċifikar tat-tip ta' provvisti skont ir-radjonuklide u/jew it-taħlita, li tingħata prova tagħha permezz ta' lista ta' kuntratti tal-istess tip (fil-valur, il-firxa u l-kumplessità) li tlestew fit-3 snin ta' qabel id-data tal-għeluq tas-sejħa għall-offerti. Il-lista ta' kuntratti li saru qabel għandha tinkludi dettalji dwar id-dati tal-bidu u tat-tlestija tagħhom, l-ammont sħiħ tal-kuntratt u l-firxa, ir-rwol u l-ammont imniżżel fil-fattura mill-operatur ekonomiku. Fil-każ ta' kuntratti li għadhom għaddejjin, se titqies biss dik il-parti li tlestiet matul il-perijodu ta' referenza.
(b) Esperjenza fil-produzzjoni u/jew l-immodifikar ta' sistemi fil-mira u esperjenza fil-kostruzzjoni ta' sistemi fil-mira għal terzi partijiet (akkademiċi jew kummerċjali, kemm jekk kien hemm lok għal profitt u anki jekk le), li tingħata prova tagħha permezz ta' lista ta' kuntratti li saru qabel u/jew kollaborazzjonijiet akkademiċi li se jinkludu dettalji dwar id-dati tal-bidu u tat-tmiem tagħhom, l-ammont sħiħ tal-kuntratt u l-firxa, ir-rwol u l-ammont li tniżżel fil-fattura mill-operatur ekonomiku. Fil-każ ta' kuntratti li għadhom għaddejjin, se titqies biss dik il-parti li tlestiet matul il-perijodu ta' referenza.
(ċ) Ir-riżorsi materjali/tekniċi li huma meħtieġa biex jitwettaq il-kuntratt skont l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi. Biex tingħata prova li jimxi ma' dan il-kriterju, min qiegħed jitfa' l-offerta se jagħti lista tat-tagħmir, l-għodod u l-faċiltajiet li għandu f'idejh għat-twettiq tal-kuntratt u, fejn jgħodd, iniżżel l-isem tal-operatur ekonomiku li għamilhom għad-dispożizzjoni tiegħu.
(d) Min qiegħed jitfa' l-offerta se jiddeskrivi s-sistema fil-mira li diġà qiegħda tintuża.
(e) Jekk jgħodd, agħti xi eżempji ta' kif tintuża s-sistema fil-mira li qiegħda tintuża fil-mument (it-tip ta' materjal, jekk hux solidu, f'għamla ta' trab jew likwidu, l-enerġija massima tar-raġġ u l-kurrent tar-raġġ fil-mira).
Livell(i) minimu/i tal-istandards possibbilment meħtieġa:
Il-livelli tal-kapaċità minima se jkunu vvalutati f'rabta ma' dak li qiegħed jitfa' l-offerta kollu kemm hu, inklużi l-ħiliet magħquda tal-imsieħba kollha fil-każ ta' konsorzju u s-sottokuntratturi kollha.
Għall-punt III.2.3(a) esperjenza ta' mill-inqas 3 snin u mill-inqas 5 kuntratti f'wieħed mill-oqsma: il-provvista tar-radjonuklidi, il-provvista ta' taħlitiet immarkati bi traċċi radjoattivi, il-provvista tal-farmaċewtiċi, l-irradjazzjoni ta' materjali jew taħlitiet, l-ispeċifikar tat-tip ta' provvisti skont ir-radjonuklide u/jew it-taħlita.
Għall-punt III.2.3(b) esperjenza ta' mill-inqas 3 snin fil-qasam tal-produzzjoni u/jew l-immodifikar ta' sistemi fil-mira u esperjenza fil-kostruzzjoni ta' sistemi fil-mira għal terzi partijiet (akkademiċi jew kummerċjali, kemm jekk kien hemm lok għall-profitt u anki jekk le).
Għall-punt III.2.3(ċ) fid-dawl tad-degradazzjoni tal-enerġija tar-raġġ tal-proton fis-saff tal-ilma tat-tkessiħ u t-tieqa li tissepara s-saff tal-ilma tat-tkessiħ mill-vakum tal-linja tar-raġġ, dawk li jitfgħu l-offerti jrid ikollhom ċiklotron b'enerġija massima tal-proton ta' mill-inqas 35 MeV. Min qiegħed jitfa' l-offerta se jispeċifika l-enerġija massima tar-raġġ tal-proton.
III.2.4)Informazzjoni dwar kuntratti riżervati
III.3)Kundizzjonijiet speċifiċi għall-kuntratti tas-servizzi
III.3.1)Informazzjoni dwar professjoni partikolari
III.3.2)Persunal responsabbli għat-twettiq tas-servizz

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Tip ta’ proċedura
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Miftuħa
IV.1.2)Limitazzjonijiet fuq l-għadd ta’ operaturi li ser jiġu mistiedna biex jitfgħu offerta jew biex jipparteċipaw
IV.1.3)Tnaqqis fl-għadd ta’ operaturi matul in-negozjati jew id-djalogu
IV.2)Kriterji tal-għoti
IV.2.1)Kriterji tal-għoti
L-aktar offerta ekonomikament vantaġġuża f'termini ta’ il-kriterji msemmija fl-ispeċifikazzjonijiet, fis-sejħa għall-offerti jew għan-negozjar jew fid-dokument deskrittiv
IV.2.2)Informazzjoni dwar irkant elettroniku
Ser jintuża rkant elettroniku: le
IV.3)Informazzjoni amministrattiva
IV.3.1)Numru ta' referenza tal-fajl mogħti mill-awtorità kontraenti:
JRC/IPR/2015/I.4/0016/OC.
IV.3.2)Pubblikazzjoni(jiet) preċedenti dwar l-istess kuntratt
le
IV.3.3)Kundizzjonijiet għall-ksib ta’ speċifikazzjonijiet u dokumenti addizzjonali jew dokument deskrittiv
Dokumenti pagabbli: le
IV.3.4)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
14.7.2015
IV.3.5)Data ta’ meta ntbagħtu s-sejħiet għall-offerti jew għall-parteċipazzjoni lill-kandidati magħżula
IV.3.6)Lingwa/i li biha/om jistgħu jitfasslu l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-UE
IV.3.7)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.3.8)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 21.7.2015 - 10:00

Post:

JRC Ispra, il-bini estern, il-kamra 7, via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra VA, L-ITALJA.

Persuni awtorizzati li jkunu preżenti waqt il-ftuħ tal-offerti: iva
Informazzjoni addizzjonali dwar il-persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ: Għall-ftuħ jistgħu jattendu mhux iktar minn 2 rappreżentanti għal kull min jitfa' offerta. It-talba trid tintbagħat lill-punt ta' kuntatt qabel is-17.7.2015, flimkien ma' kopja tal-karta tal-identità/tal-passaport.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.2)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
VI.3)Informazzjoni addizzjonali
Fuq talba li ssir minn dak li qiegħed jitfa' l-offerta, l-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt tista' tipprovdi aktar informazzjoni biex tiċċara l-bixra tal-kuntratt biss.

Kwalunkwe talba għal informazzjoni addizzjonali trid issir bil-miktub permezz tas-sit tal-Internet għat-tfigħ elettroniku tal-offerti, u b'dan il-mod biss, fl-indirizz https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=867 fil-parti tal-'mistoqsijiet u tweġibiet', billi tagħfas fuq 'oħloq mistoqsija'.

L-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt mhix marbuta li twieġeb għat-talbiet għal informazzjoni addizzjonali jekk dawn jaslu inqas minn 5 ijiem tax-xogħol qabel id-data aħħarija għat-tfigħ tal-offerti.
L-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt tista', fuq inizjattiva tagħha stess, tgħarraf lill-partijiet interessati dwar kwalunkwe żball, nuqqas ta' preċiżjoni, dettalji nieqsa jew kull żball klerikali ieħor fit-test tas-sejħa għall-offerti.
Kwalunkwe informazzjoni addizzjonali, inkluża dik imsemmija hawn fuq, se tittella' fis-sit tal-Internet għat-tfigħ elettroniku tal-offerti msemmi hawn fuq. Is-sit tal-Internet se jkun aġġornat b'mod regolari u inti responsabbli biex tara jekk ikunx hemm aġġornamenti u tibdil matul il-perijodu tat-tfigħ tal-offerti.
Skont Artiklu 134(1)(f) tar-Regolament Iddelegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 1268/2012 tad-29.10.2012 matul it-3 snin wara l-konklużjoni tal-kuntratt originali l-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt tista' tuża l-proċedura nnegozjata mingħajr il-pubblikazzjoni minn qabel ta' avviż dwar il-kuntratt biex tikseb servizzi addizzjonali magħmula mir-ripetizzjoni ta' servizzi tal-istess tip (sa mhux iżjed minn 50 % tal-valur oriġinali tal-kuntratt) mingħand l-operatur ekonomiku li jkun ingħata l-kuntratt.
VI.4)Proċeduri għall-appell
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri tal-appell

Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Feks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Preżentazzjoni tal-appelli
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-preżentazzjoni tal-appelli: Inti tista' tressaq kwalunkwe osservazzjoni dwar il-proċedura tal-għoti lill-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt imsemmija f'punt I.1.

Jekk temmen li kien hemm każ ta' amministrazzjoni ħażina, inti tista' tressaq ilment quddiem l-Ombudsman Ewropew fi żmien sentejn (2) mid-data li fiha sirt taf bil-fatti li l-ilment ikun ibbażat fuqhom (ara http://www.ombudsman.europa.eu). It-tressiq ta' lment bħal dan mhux se jwassal biex la jissospendi l-limitu taż-żmien biex jitnieda appell u lanqas biex jinfetaħ perijodu ġdid għat-tressiq ta' appell.

Fi żmien xahrejn (2) mill-avviż dwar id-deċiżjoni tal-għoti, inti tista' tressaq appell quddiem l-entità msemmija fil-punt VI.4.1.
VI.4.3)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-preżentazzjoni tal-appelli

Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Feks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu/

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
22.5.2015