29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Usługi - 189923-2015

Wyświetl widok skrócony

03/06/2015    S105

Włochy-Ispra: Umowa ramowa o usługi znakowania nanocząsteczek izotopem

2015/S 105-189923

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Wspólne Centrum Badawcze (JRC), Instytut Zdrowia i Ochrony Konsumentów
Adres pocztowy: via Enrico Fermi 2749
Miejscowość: Ispra VA
Kod pocztowy: 21027
Państwo: Włochy
Osoba do kontaktów: Aivaras Bagdonas
Osoba do kontaktów: B.5 Dział Umów i Zamówień
E-mail: jrc-ihcp-procurement@ec.europa.eu
Faks: +39 0332789434

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://web.jrc.ec.europa.eu

Dostęp elektroniczny do informacji: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=867

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: badania.
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Umowa ramowa o usługi znakowania nanocząsteczek izotopem
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 8: Usługi badawcze i rozwojowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: w siedzibie wykonawcy.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą

Czas trwania umowy ramowej

Okres w miesiącach: 48

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej

Szacunkowa wartość bez VAT: 225 000 EUR
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
JRC zamierza zawrzeć umowę ramową obejmującą następujące usługi napromieniania:
1. napromienianie różnych rodzajów nanocząsteczek oraz nanocząsteczek wymieszanych ze związkiem litu;
2. napromienianie gruboziarnistego proszku wzbogaconego izotopu Ag 107;
3. napromienianie krążków Au o naturalnym składzie izotopowym zapewnionych przez JRC.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09344000 Izotopy promieniotwórcze, 31643000 Akceleratory cząstek

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Oczekiwany całkowity szacunkowy czas wiązki wynosi 360 godzin w ciągu 4 lat.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak
Liczba możliwych wznowień: 3
W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień:
w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zob. dokumentacja przetargowa.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zob. dokumentacja przetargowa.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Podmioty gospodarcze mogą składać oferty indywidualnie lub jako członkowie konsorcjum (nawet nieposiadającego osobowości prawnej). W każdym wypadku dopuszcza się podwykonawstwo.
Oferent musi wyraźnie określić rolę każdego podmiotu prawnego — samodzielny oferent, partner w konsorcjum lub podwykonawca. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku, gdy zaangażowane podmioty należą do tej samej grupy gospodarczej.
Każdy członek konsorcjum ponosi solidarnie odpowiedzialność za wykonanie zamówienia wobec instytucji zamawiającej i będzie stroną umowy w przypadku wybrania danej oferty. Konsorcjum musi wyznaczyć 1 podmiot prawny („lidera”) upoważniony do zawierania zobowiązań w imieniu konsorcjum i wszystkich jego członków w trakcie wykonania zamówienia, który będzie odpowiedzialny za zarządzanie administracyjne zamówieniem (fakturowanie, otrzymywanie płatności itp.) w imieniu wszystkich pozostałych partnerów.
Podwykonawstwo to sytuacja, w której wykonawca nawiązuje stosunki prawne z innymi podmiotami mającymi wykonać część zamówienia w jego imieniu. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec instytucji zamawiającej za wykonanie zamówienia. Umowy ze współpracownikami zewnętrznymi, wykorzystanie działalności całkowicie odrębnego podmiotu prawnego niepowiązanego z wykonawcą lub zaangażowanie pracowników takiego podmiotu również stanowią formy podwykonawstwa bez względu na obowiązujące przepisy krajowe.
Oferenci powinni wskazać część zamówienia, którą zamierzają przekazać do podwykonawstwa. Muszą również wskazać podwykonawców:
— na których zdolnościach polegają, aby spełnić minimalne wymogi dotyczące zdolności, określone w pkt III.2.2 i III.2.3,
— których udział w realizacji zamówienia przekracza 20 %.
Podwykonawcy muszą złożyć list intencyjny, w którym wyrażają chęć do udziału w realizacji zamówienia zgodnie z informacjami podanymi w ofercie.
Zmiana w trakcie realizacji zamówienia któregokolwiek z podwykonawców wymaga uprzedniej pisemnej zgody instytucji zamawiającej.
Samodzielny oferent lub konsorcjum może również polegać na zdolnościach innych podmiotów w celu spełnienia minimalnych wymogów podanych w pkt III.2.2 i III.2.3, bez względu na prawny charakter powiązań, jakie z nimi posiada. W takim przypadku musi udowodnić instytucji zamawiającej, że będzie miał do dyspozycji zasoby konieczne do wykonania zamówienia, na przykład przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów. Poleganie na zdolnościach strony trzeciej będącej innym podmiotem prawnym niż samodzielny wykonawca lub członkowie konsorcjum, nawet wchodzącej w skład tej samej grupy gospodarczej, uważa się do celów niniejszej procedury za podwykonawstwo. W przypadku udzielenia zamówienia oferentowi polegającemu na zdolnościach trzeciej strony w celu spełnienia ponad 70 % minimalnych wymogów dotyczących zdolności ekonomicznej i finansowej, wymienionych w pkt III.2.2, instytucja zamawiająca będzie wymagała podpisania umowy przez taką stronę trzecią, która będzie ponosiła solidarnie z oferentem odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.
W ofercie należy wyraźnie wyszczególnić rolę i zadania każdego członka konsorcjum oraz wskazanych podwykonawców. W piśmie przewodnim należy podać nazwę oferenta (w tym wszystkich partnerów w przypadku konsorcjum) i podwykonawców oraz nazwy osób trzecich, na których zdolnościach oferent się opiera, jak również imię i nazwisko jednej osoby do kontaktów do celów niniejszego postępowania. W przypadku konsorcjum pismo przewodnie muszą podpisać wszyscy jego członkowie lub członek posiadający należyte upoważnienie do podpisania oferty i umowy w imieniu wszystkich pozostałych partnerów. W tym drugim przypadku może to być na przykład upoważnienie, list intencyjny lub umowa konsorcjum.
Oferenci (w przypadku konsorcjum wszyscy jego członkowie) muszą przedstawić również uwierzytelnioną kopię pełnomocnictw osób wyznaczonych do reprezentacji oferenta wobec stron trzecich i w sprawach sądowych lub kopię ogłoszenia decyzji o powołaniu takich osób, jeżeli takie ogłoszenie jest wymagane przez prawo, któremu podlega dany podmiot. Należy przestawić wszelkie dowody przekazania takiego upoważnienia innemu przedstawicielowi nieuwzględnionemu w oficjalnym dokumencie dotyczącym powołania.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. kryteria wykluczenia:
z niniejszej procedury udzielenia zamówienia zostaną wyłączeni oferenci, którzy znajdują się w którejkolwiek z sytuacji określonych w art. 106 i 107 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25.10.2012. Oferenci (w tym członkowie konsorcjum) oraz podwykonawcy wskazani zgodnie z pkt III.1.3 muszą podpisać oświadczenie (dostępne w witrynie instytucji zamawiającej, wskazanej w pkt I.1) na potwierdzenie, że nie znajdują się w żadnej z tych sytuacji.
Na życzenie instytucji zamawiającej wybrany oferent (w tym wszyscy partnerzy w przypadku konsorcjum) i wszyscy podwykonawcy wskazani przez oferenta zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt III.1.3 przedstawią dokumenty uzupełniające wymienione w art 143 ust. 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29.10.2012.
Instytucja zamawiająca może zwolnić oferentów z obowiązku przedstawienia dokumentów uzupełniających, jeżeli dokumenty takie zostały już jej przedstawione w związku z innym postępowaniem o udzielenie zamówienia oraz z zastrzeżeniem, że dokumenty te zostały wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą powiadomienia o udzieleniu zamówienia i są nadal ważne. W tej sytuacji oferent musi złożyć oświadczenie, że dostarczył wymagane dowody w związku z wcześniejszą procedurą udzielenia zamówienia, oraz musi potwierdzić, że jego sytuacja nie uległa zmianie.
2. Kryteria wyboru: zdolność prawna:
oferenci (w przypadku konsorcjum wszyscy jego członkowie) muszą udowodnić swoją zdolność prawną do wykonania zamówienia, przedstawiając dowód wpisu do stosownego rejestru handlowego lub zawodowego w kraju siedziby/rejestracji. Jeżeli od oferenta nie jest wymagany wpis do takiego rejestru lub jest on zabroniony z uwagi na statut spółki lub status prawny oferenta, instytucja zamawiająca przyjmuje jako wystarczający dowód oświadczenie pod przysięgą lub zaświadczenie, dowód członkostwa w określonej organizacji, wyraźne upoważnienie lub wpis do rejestru VAT.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: oferenci muszą spełniać następujące kryterium:
— roczny obrót odpowiadający minimalnemu poziomowi.
Poniższe dowody muszą przedstawić wszyscy oferenci (w przypadku konsorcjum wszyscy jego członkowie) oraz każdy podwykonawca, na którego zdolnościach oferent polega, by spełnić minimalne wymogi dotyczące zdolności ekonomicznej i finansowej:
a) kopie sprawozdań finansowych (bilansów, rachunków zysków i strat oraz inne powiązane informacje finansowe) za ostatnie 3 lata obrotowe, za które zamknięto księgi rachunkowe, ogłoszone i/lub zbadane przez biegłego rewidenta lub, jeżeli ogłoszenie i/lub badanie przez biegłego rewidenta nie jest wymagane przez prawo kraju, w którym podmiot gospodarczy ma siedzibę, poświadczone za zgodność przez należycie upoważnionego przedstawiciela. Jeżeli przedstawione dokumenty wskazują na stratę netto w którymkolwiek roku, za który trzeba podać dane, podmiot gospodarczy musi przedstawić inny dokument na potwierdzenie swojej zdolności finansowej i ekonomicznej, na przykład odpowiednie informacje z banku lub pismo/oświadczenie biegłego rewidenta potwierdzające stabilną sytuację finansową podmiotu gospodarczego, dowód ubezpieczenia od ryzyka zawodowego lub stosowne poręczenie osoby trzeciej (np. spółki dominującej);
b) oświadczenie o rocznym obrocie podmiotu gospodarczego oraz jego rocznym obrocie w dziedzinie będącej przedmiotem zamówienia, uzyskanym w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, za które zamknięto księgi rachunkowe.
Jeżeli z wyjątkowego powodu, który instytucja zamawiająca uzna za uzasadniony, podmiot gospodarczy nie może dostarczyć wymienionych wyżej dokumentów, swoją zdolność ekonomiczną i finansową może on udowodnić, przedstawiając inny dokument, który instytucja zamawiająca uzna za właściwy. W każdym przypadku instytucję zamawiającą należy co najmniej powiadomić o wyjątkowych powodach i podać ich uzasadnienie. Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowego dokumentu celem zweryfikowania zdolności ekonomicznej i finansowej podmiotu gospodarczego oraz prawo do pozyskiwania dodatkowych informacji lub objaśnień z wykorzystaniem dowolnych odpowiednich środków (witryny internetowe, organy urzędowe itp.).
Instytucja zamawiająca może zwolnić podmiot gospodarczy z obowiązku przedstawienia dokumentów potwierdzających, o których mowa powyżej, jeżeli dokumenty takie zostały już jej przedstawione w związku z innym postępowaniem o udzielenie zamówienia oraz z zastrzeżeniem, że dokumenty te spełniają wymagania niniejszego zaproszenia do składania ofert. W takim przypadku podmiot gospodarczy poda informację o zamówieniu i służbach Komisji, dla których dokumenty zostały przedstawione.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: dot. pkt III.2.2 lit. b): roczny obrót w każdym roku w okresie ostatnich 3 lat obrotowych lub średni roczny obrót w okresie ostatnich 3 lat obrotowych musi wynosić co najmniej 140 000 EUR.
ocena spełniania tego wymogu minimalnego zostanie dokonana z uwzględnieniem wszystkich zdolności oferenta, w tym zdolności wszystkich partnerów łącznie (w przypadku konsorcjum) i wszystkich podwykonawców.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
a) doświadczenie w co najmniej jednej z następujących dziedzin: dostawa nuklidów promieniotwórczych, dostawa związków znakowanych izotopami, dostawa produktów radiofarmaceutycznych, napromienianie materiałów lub komponentów, z określeniem rodzaju dostaw z podziałem na nuklidy promieniotwórcze i/lub związki, potwierdzone listą podobnych zamówień (pod względem wartości, zakresu i złożoności) zrealizowanych w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert. Wykaz poprzednich zamówień musi zawierać informacje na temat dat rozpoczęcia i zakończenia, całkowitej wartości zamówień, zakresu, roli podmiotu gospodarczego i zafakturowanych przez niego kwot. W przypadku zamówień będących w toku realizacji pod uwagę będzie brana wyłącznie część ukończona w okresie referencyjnym;
b) doświadczenie w wytwarzaniu i/lub modyfikowaniu układów tarcz i doświadczenie w konstruowaniu układów tarcz dla osób trzecich (w sektorze akademickim lub komercyjnym, z uzyskaniem lub bez uzyskania zysku finansowego) udokumentowanie listą dotychczasowych zamówień i/lub określonych form współpracy akademickiej, z wyszczególnieniem informacji na temat dat rozpoczęcia i zakończenia, całkowitej wartości zamówień, zakresu, roli podmiotu gospodarczego i zafakturowanych przez niego kwot. W przypadku zamówień będących w toku realizacji pod uwagę będzie brana wyłącznie część ukończona w okresie referencyjnym;
c) zasoby materiałowe/techniczne niezbędne do wykonania zamówienia zgodnie ze specyfikacją techniczną. W celu wykazania spełnienia tego kryterium oferent przedłoży listę urządzeń, narzędzi i obiektów, którymi dysponuje do celu wykonania zamówienia oraz, w stosownych przypadkach, wskaże nazwę podmiotu gospodarczego udostępniającego mu te zasoby;
d) oferent opisze aktualnie używany układ tarczy;
e) w stosownych przypadkach należy podać przykłady zastosowania aktualnego układu tarczy (rodzaj materiału w postaci stałej, sproszkowanej lub ciekłej, maksymalna energia wiązki i natężenie wiązki na tarczy).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
ocena spełniania minimalnych poziomów zdolności zostanie dokonana z uwzględnieniem wszystkich zdolności oferenta, w tym zdolności wszystkich partnerów łącznie w przypadku konsorcjum i wszystkich podwykonawców.
Dot. pkt III.2.3 lit. a): co najmniej 3-letnie doświadczenie oraz co najmniej 5 zamówień w jednej z następujących dziedzin: dostawa nuklidów promieniotwórczych, dostawa związków znakowanych izotopami, dostawa produktów radiofarmaceutycznych, napromienianie materiałów lub komponentów, z określeniem rodzaju dostaw z podziałem na nuklidy promieniotwórcze i/lub związki.
Dot. pkt III.2.3 lit. b): co najmniej 3-letnie doświadczenie w wytwarzaniu i/lub modyfikowaniu układów tarcz i doświadczenie w konstruowaniu układów tarcz dla osób trzecich (w sektorze akademickim lub komercyjnym, z uzyskaniem lub bez uzyskania zysku finansowego).
Dot. pkt III.2.3 lit. c): uwzględniając degradację energii wiązki protonów w warstwie wody chłodzącej oraz okno separujące warstwę wody chłodzącej od systemu próżni linii wiązki, oferent musi posiadać cyklotron, w którym maksymalna energia protonu wynosi co najmniej 35 MeV. Oferent musi określić maksymalną energię wiązki protonów.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
JRC/IPR/2015/I.4/0016/OC.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
14.7.2015
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Dowolny język urzędowy UE
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 21.7.2015 - 10:00

Miejscowość:

JRC w Isprze, budynek zewnętrzny, sala nr 7, via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra VA, WŁOCHY.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: w otwarciu może uczestniczyć maksymalnie 2 upoważnionych przedstawicieli każdego oferenta. Należy przesłać zgłoszenie do punktu kontaktowego do 17.7.2015, załączając kopię dowodu tożsamości/paszportu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
VI.3)Informacje dodatkowe
Na wniosek oferenta instytucja zamawiająca może udzielić dodatkowych informacji wyłącznie w celu wyjaśnienia charakteru zamówienia.

Wszelkie zapytania o dodatkowe informacje muszą mieć formę pisemną i należy je składać wyłącznie za pośrednictwem witryny „eTendering” pod adresem https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=867 korzystając z opcji „Utwórz pytanie” w zakładce „Pytania i odpowiedzi”.

Instytucja zamawiająca nie jest zobowiązana do odpowiedzi na zapytania o dodatkowe informacje otrzymane mniej niż 5 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.
Instytucja zamawiająca może z własnej inicjatywy informować zainteresowane strony o ewentualnych pomyłkach, nieścisłościach, pominięciach lub innych błędach pisarskich w tekście zaproszenia do składania ofert.
Dodatkowe informacje, w tym dotyczące powyższych punktów, będą publikowane w witrynie internetowej „eTendering” wskazanej powyżej. Witryna ta będzie regularnie aktualizowana, a oferenci są zobowiązani zapoznawać się z aktualizacjami i zmianami w trakcie procedury przetargowej,
Zgodnie z art. 134 ust. 1 lit. f) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29.10.2012 w ciągu 3 lat od zawarcia początkowej umowy instytucja zamawiająca może zastosować procedurę negocjacyjną bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w przypadku nowych usług polegających na powtarzaniu podobnych usług (maksymalnie do 50 % wartości pierwotnego zamówienia) powierzonych podmiotowi gospodarczemu, któremu ta sama instytucja zamawiająca udzieliła pierwotnego zamówienia.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: wszelkie uwagi dotyczące procedury udzielania zamówienia można przesyłać do instytucji zamawiającej wskazanej w pkt I.1.

W przypadku stwierdzenia niewłaściwego administrowania istnieje możliwość złożenia skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w ciągu 2 lat od powzięcia wiadomości o faktach będących podstawą skargi (zob. http://www.ombudsman.europa.eu). Taka skarga nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań.

Odwołanie do organu, o którym mowa w pkt VI.4.1, można złożyć w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia o decyzji o udzieleniu zamówienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu/

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22.5.2015